Yrke saueoppdretter

Saueoppdrettere fører tilsyn med produksjon og daglig pleie av sauer. De sørger for sauenes helse og velferd.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Buskapsarter

  Dyrearter og relevant genetikk.

 • Buskapsreproduksjon

  Forstå naturlige og kunstige reproduksjonsteknikker, drektighetstid og fødsel for buskap. Forstå human avliving av relevante dyr i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

Ferdigheter

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Klippe av ull

  Utføre klipping av saue- eller geitull og innledende behandling og pakking etter behov

 • Betjene landbruksutstyr

  Sørge for problemfri drift av landbruksutstyr som høytrykksvaskere, varme- eller klimaanlegg og overvåke temperaturen i lokaler. Sørge for at traktorer og andre kjøretøyer fungerer som de skal. Tolke instrukser fra dataprogrammer og rapportere enkle operasjoner.

 • Ivareta unge dyr

  Vurdere behovene til avkom og unge dyr. Iverksette tiltak omgående hvis det oppstår problemer med helsen til avkommet eller ungdyrene.

 • Velge buskap

  Merke, sortere og separere dyr etter formål og destinasjon, og ta hensyn til dyrets tilstand og relevant lovgivning.

 • Fôre buskap

  Beregne fôrrasjoner for alle stadier i veksten, og klargjøre, distribuere og kontrollere kvaliteten på fôr.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Administrere saueavl

  Administrere et egnet miljø for saueavl. Velge og forberede egnede habitater for bestemte typer sauer. Overvåke sauenes vekst og helse og sikre korrekt fôring. Avgjøre når sauene er klare til handel, konsum eller andre formål.

 • Hjelpe til under dyrefødsel

  Bistå under dyrefødsler, og passe på nyfødt buskap.

 • Overvåke buskap

  Overvåke og registrere produksjonen og husdyrenes velferd.

 • Bistå ved transport av dyr

  Bistå ved transport av dyr, herunder lasting og lossing av dyr, forberedelse av transportkjøretøyet og å sikre dyrets trivsel under hele transportprosessen.

 • Administrere husdyrhold

  Administrere produksjonsprogrammer, fødselsplaner, salg, bestilling av fôr, materialer, utstyr, bolig, sted og besetning. Administrere destruksjon av aktuelle dyr på en human måte og i samsvar med nasjonal lovgivning. Følge forretningsmessige krav og integrere med kvalitativ forskning og kunnskapsoverføring.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Avhende døde dyr

  Avhende døde dyr på en verdig måte som ikke anses som en kilde til kjøtt. Begrave eller kremere dyrene basert på eierens ønsker eller andre kriterier.

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Administrere spesifikke medikamenter for å lette avl

  Administrere spesifikke medikamenter for synkronisering av avlssykluser hos dyr i henhold til veterinærens og eierens instruksjoner. Dette omfatter sikker bruk og lagring av medikamenter og utstyr og journalføring.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Administrere buskapens helse og velferd

  Vurdere helsen til husdyrene dine. Håndtere enhver sykdom eller lidelse, inkludert krav til isolering av husdyr. Planlegge og forvalte en plan for dyrs helse og velferd, inkludert tydelig definerte mål, og rådføre deg med spesialister/rådgivere ved behov. Samarbeide med veterinær og andre spesialistkonsulenter/-rådgivere.

 • Opprette dyreregistre

  Opprette dyreregistre i samsvar med bransjerelevante opplysninger og ved hjelp av egnede systemer for registrering.

 • Behandle meierigårdprodukter

  Utføre bearbeiding av meieriprodukter på gården ved hjelp av egnede metoder og utstyr, i henhold til bestemmelsene om god mathygiene.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

Source: Sisyphus ODB