Yrke seismolog

Seismologer studerer bevegelsen av tektoniske plater i jorden, som forårsaker utbredelse av seismiske bølger og jordskjelv. De studerer og observerer de forskjellige kildene til jordskjelv, som vulkanaktivitet, atmosfæriske fenomener eller havets atferd. Ved å legge fram sine vitenskapelige observasjoner er de med på å forebygge farer for bygninger og infrastruktur.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Geofysikk

  Det vitenskapelige feltet som omhandler de fysiske prosessene og egenskapene til det romlige miljøet rundt jorden. Geofysikk omhandler også kvantitativ analyse av fenomener som magnetiske felter, jordens indre struktur, og dens hydrologiske syklus.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Seismologi

  De vitenskapelige studiene som tar for seg hvordan elastiske bølger oppstår og beveger seg på jordoverflaten og andre himmellegemer.

 • Vitenskapelige modeller

  Den vitenskapelige virksomheten som består i å velge ut de relevante aspektene ved en situasjon og med sikte på å representere fysiske prosesser, empiriske objekter og fenomener som kan gi mulighet for bedre forståelse, visualisering eller mengdebestemmelse, og for å muliggjøre simulering som viser hvordan dette bestemte emnet vil opptre under gitte omstendigheter.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Tolke geofysiske data

  Tolke data av geofysisk art: jordens form, dens gravitasjons- og magnetfelt, dens struktur og dens sammensetning, samt geofysisk dynamikk og deres overflateuttrykk i platetektonikk.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Bruke seismometre

  Betjene seismometre for å måle forskyvninger i jordoverflaten, for eksempel bevegelser forårsaket av jordskjelv, tsunamier og vulkanutbrudd.

Source: Sisyphus ODB