Yrke sentralbanksjef

Sentralbanksjefer utformer penge- og tilsynspolitikken, fastsetter renter, opprettholder prisstabilitet og styrer den nasjonale pengebeholdningen og -utstedelsen og vekslingskurser og gullreserver. De har tilsyn med og kontrollerer bankvesenet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Implementering av regjeringspolitikk

  Anvende regjeringens retningslinjer på alle nivåer av offentlig administrasjon.

 • Regnskapsteknikker

  Teknikker for registrering og oppsummering av forretningsrelaterte og økonomiske transaksjoner samt analyse, kontroll og rapportering av resultatene.

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

 • Likviditetsstyring

  Teorien og praksisen rundt styringen av likviditet i et selskap, med det mål å legge til rette for å oppfylle forpliktelser med tredjeparter, uten at det går ut over selskapets problemfrie drift, eller at det pådrar seg store tap.

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Regjeringspolitikk

  De politiske aktivitetene, planene og intensjonene til en regjering om en lovgivende sesjon av konkrete årsaker.

Ferdigheter

 • Utvikle en organisasjonsstruktur

  Skape og utvikle organisasjonsstruktur i en gruppe personer som arbeider sammen for å realisere målene for organisasjonen.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Anvende konflikthåndtering

  Ta eierskap til håndteringen av alle klager og tvister mens du utviser empati og forståelse for å oppnå en løsning. Å være fullstendig klar over alle protokoller og prosedyrer for samfunnsansvar og å kunne håndtere en situasjon med et gamblingproblem på en profesjonell måte med modenhet og empati.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Administrere verdipapirhandel

  Forvalte og kontrollere salg og kjøp av omsettelige finansielle produkter som egenkapital og omsettelige gjeldspapirer.

 • Overvåke kredittinstitusjoner

  Utføre banktilsyn og kontrollere datterselskapenes aktiviteter, for eksempel kredittvirksomhet og andelen kontantreserver.

 • Overvåke nasjonal økonomi

  Overvåke økonomien til et land og dets finansinstitusjoner, som banker og andre kredittinstitusjoner.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Lage prognoser for økonomiske trender

  Samle inn og analysere økonomiske data for å forutsi økonomiske trender og hendelser.

 • Bestemme pengepolitiske tiltak

  Identifisere tiltak knyttet til en stats økonomiske politikk for å opprettholde prisstabilitet og kontrollere pengemengden, for eksempel justering av renten eller inflasjonen.

Source: Sisyphus ODB