Yrke signaloperatør, jernbaneoverganger

Signaloperatører, jernbaneoverganger betjener utstyr som sikrer planoverganger i tråd med sikkerhetsforskrifter. De følger med på trafikksituasjonen ved planovergangen og kommuniserer med togledere, lokførere og andre signaloperatører når det er nødvendig. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Planovergangsforskrifter

  Være kjent med og forstå regler og rettslige framgangsmåter som gjelder på planoverganger. Sikre at regelverket for sikkerhet blir overholdt til enhver tid.

 • Signalboksdeler

  Kjenne til og forstå strukturene som er plassert ved siden av jernbanespor, kjent som signalbokser, formtilpassede tårn, signalstillverk, hvor signaler, punkter og annet utstyr kontrolleres fra.

 • Signalbokser

  Ulike typer signalkasser, f.eks. eldre signalkasser som bruker spaker og manuelle innretninger, signalkasser med LED-baserte panel, og integrerte elektroniske systemer.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

Ferdigheter

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Anvende signaleringskontrollrutiner

  Styre togtrafikk. Betjene jernbanesignaler og blokksystemer som skal sikre at togene drives på en sikker måte, på riktige ruter og til riktig tid.

 • Følge strenge operasjonsprosedyrer for planovergang

  Følge strenge rutiner for drift av planoverganger, for eksempel styre lys, alarmer og signalinnretninger for å hindre ulykker. Betjene utstyr som hever og senker bommer. Være aktpågivende ved intervall mellom tog.

 • Betjene togsignaliseringsutstyr

  Betjene togsignaler for å indikere om togførere kan kjøre videre. Manipulere lyssignaler eller barrierer. Kontrollere togretningen ved bevegelsespunkter.

 • Betjene jernbanebrytere

  Betjene jernbanebrytere for å kontrollere retningene tog beveger seg for å føre dem til destinasjonene sine.

 • Betjene jernbanevarslingssystemer

  Betjene og vedlikeholde varslingssystemer for planoverganger, signaler og signalutstyr for jernbanen, for eksempel varmgåtte lagre og sperrer.

 • Lese jernbanekretsplaner

  Lese og forstå kretsplaner under den første konstruksjonen, under feilsøking, vedlikehold og testing samt under reparasjon eller utskifting av komponenter.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Betjene jernbanespakerammer

  Betjene mekaniske spakerammer som er plassert i signalkasser. Forstå ulike bruksområder for spaker, slik som sperring eller signalmottak; lese og forstå sporplanen og signaloppsettet som er montert over spakerammen. Betjene hånddrevne sperrer, strømrammer, mekaniske, pneumatiske eller elektriske spaker.

 • Sikre overholdelse av jernbaneforskrifter

  Sikre overholdelse av alle driftsregler, fremgangsmåter og juridiske regler for jernbane i forbindelse med sikkerhet, drift og EUs rammeverk.

 • Betjene jernbanekontrollpaneler

  Betjene forskjellige typer jernbanekontrollpaneler, for eksempel Individual Function Switch (IFS), One Control Switch (OCS) eller Entrance Exit (NX).

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Betjene LED-baserte panelsignalbokser

  Arbeide med høyteknologiske LED-baserte signalbokser. En signalarbeider veksler og trykker på knapper for å styre togbevegelser på banestrekninger med lengde opptil 50 mil.

 • Følge signaliseringsinstruksjoner

  Følge signaliseringsinstruksjoner gjennom hele reisen. Forstå det teknisk språket som brukes av signalavsendere, og følge instruksjonene de gir.

 • Betjene barrierer på planoverganger

  Betjene porter og barrierer på planoverganger i henhold til meldinger og indikasjoner fra signalbokser. Følge prosedyrer for å løfte eller senke bommer og porter for å varsle trafikk og fotgjengere, slik at det sikres at det ikke finnes farer på stedet.

 • Teste jernbanesignaliseringsutstyr

  Teste signalutstyr (signallys og kommunikasjonsenheter) som brukes for jernbaner og togstasjoner, for eksempel lys i toginstrumentpanel, lysene langs hvert spor, blinkende røde signallys og/eller alarmer ved hver krysning.

 • Sette sammen jernbanesignalrapporter

  Sette sammen rapporter innen jernbanesignaler; rapportene kan omfatte informasjon om hvilken del av sporet som inspiseres, reparasjoner eller tester som utføres, og hvilket utstyr som må repareres eller skiftes ut.

 • Samarbeide med kolleger

  Samarbeide med kolleger for å sikre at virksomheten fungerer effektivt.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Planlegge utbedrende tiltak for jernbanehendelse

  Planlegge, forutse og utvikle utbedrende tiltak som respons på jernbanehendelser, uventede situasjoner og nødsituasjoner.

Source: Sisyphus ODB