Yrke sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods inspiserer og gir transportanbefalinger i tråd med de europeiske forskriftene for transport av farlig gods. De kan gi råd om transport av farlig gods via vei, tog, sjø og luft. Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods utarbeider også sikkerhetsrapporter og undersøker brudd på sikkerheten. De formidler prosedyrene og instruksjonene til enkeltpersoner som skal følges under lasting, lossing og transport av disse varene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helse- og sikkerhetsforskrifter

  Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

 • Håndtering av farlig gods

  Vite framgangsmåtene for håndtering av en rekke potensielt farlige materialer, f.eks. eksplosiver, brannfarlige eller giftige faste stoffer, smittsomme stoffer, radioaktive stoffer, osv.

 • Internasjonal transport av farlig gods på vei

  Kjenne til at formålet med ADR er å sikre at farlige materialer, herunder kjemikalier og farlig avfall, kan krysse internasjonale grenser så lenge kjøretøyer og førere overholder regler.

 • Lover om transport av farlig gods

  Lovregler som gjelder for transport av potensielt farlig gods, og framgangsmåtene for klassifisering av slike materialer.

 • Hensiktsmessig innpakning av farlig gods

  Vite at emballasjen til forskjellige typer farlig gods (bortsett fra små mengder og det som har dispensasjon) må utformes og konstrueres etter FNs standarder og bestå praktiske transportrelaterte tester, som fall, stabling og å bli utsatt for trykk. Den må også oppfylle kravene til materialet den skal inneholde. Emballasje skal være sertifisert av en vedkommende myndighet.

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

Ferdigheter

 • Administrere dokumentasjon for farlig gods

  Gjennomgå og fullføre all nødvendig dokumentasjon for transport av farlige materialer. Vurdere enheter, sedler, dimensjoner og andre viktige opplysninger.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Følge etiske retningslinjer innen transporttjenester

  Gjennomføre transporttjenester i henhold til aksepterte prinsipper for hva som er rett og galt. Dette inkluderer prinsipper om rettferdighet, åpenhet og upartiskhet.

 • Tilpasse kommunikasjonsstil i henhold til mottaker

  Tilpasse kommunikasjonsstilen til mottakeren av meldingen for å skape en relasjon.

 • Kontrollere enhet for transport av farlig gods

  Sikre at et kjøretøy som skal transportere farlig gods overholder de juridiske og sikkerhetsmessige bestemmelsene. Gjennomføre visuelle kontroller for å avdekke og rapportere lekkasjer og andre former for skade.

 • Samarbeide med kolleger

  Samarbeide med kolleger for å sikre at virksomheten fungerer effektivt.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Koordinere importtransportvirksomhet

  Føre tilsyn med importtransportoperasjoner. Optimalisere importprosesser og servicestrategier.

 • Gjenkjenne farer knyttet til farlig gods

  Være oppmerksom på trusselen potensielt farlig gods utgjøre, for eksempel forurensende, giftige, etsende eller eksplosive materialer.

 • Gi råd om sikkerhet

  Utdanne mennesker om sikkerhetstiltak for en viss aktivitet eller en viss plassering.

 • Instruere om sikkerhetstiltak

  Gi instruksjon om mulige årsaker til ulykker eller farekilder og forklare vernetiltak som bør iverksettes for å garantere helse og sikkerhet.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

Source: Sisyphus ODB