Yrke sikkerhetssjef, luftfart

Sikkerhetssjefer, luftfart har tilsyn med driftssikkerheten på flysiden og varsler sivile luftfartsmyndigheter ved endringer i flyplassens informasjonssystemer. De skriver sikkerhetsanalyserapporter, sikrer overholdelse av standarder og forskrifter og forbedrer sikkerhetsprosedyrer på flysiden.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Felles luftfartssikkerhetsforskrifter

  Lover og forskrifter som gjelder for sivil luftfart på regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan. Forstå at forskriftene som tar sikte på å beskytte borgere til enhver tid i sivil luftfart. Sikre at operatører, borgere og organisasjoner overholder disse reglene.

Ferdigheter

 • Gjennomføre regelmessig luftfartsforskning

  Holde seg oppdatert om sikkerhetsstandarder og -prosedyrer for luftfart ved å lese slike regelmessig. Undersøke nye teknologier og materialer som kan forbedre effektiviteten til leveringen av tjenester.

 • Sikre årlige sikkerhetsinspeksjoner

  Sørge for at de gjennomføres en årlig sikkerhetsinspeksjon. Sende inspeksjonsrapporten til CAA.

 • Implementere revisjonssystem for fysidesikkerhet

  Implementere sikkerhetsrevisjonssystem for driftsavdelinger.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Løse potensielle aerodromfarer

  Løse potensielle aerodromfarer, som for eksempel fremmedlegemer, rester og ville dyr.

 • Gjennomføre inspeksjon av flyplassikkerhet

  Gjennomføre flyplassinspeksjoner for å oppnå maksimal sikkerhet, inspisere flyplassfasiliteter, sikre at utstyret brukes og vedlikeholdes på riktig måte, og sikre at ansatte arbeider på tryggest mulig måte.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Sikre overholdelse av aerodromprosedyrer

  Sikre at aerodromprosedyrer gjennomføres i samsvar med alle krav.

 • Overholde spesifikasjoner i flyplasshandbok

  Følge standarder og spesifikke instruksjoner fra flyplasshåndboken.

 • Overvåke bakketjenesteytelse

  Måle og overvåke bakketjenesteytelse i henhold til nøkkelindikatorer for sikkerhet og samsvar.

 • Undersøke flyulykker

  Granske flyulykker, kollisjoner, krasj eller andre alvorlige luftfartshendelser på en grundig måte.

 • Godkjenne utformingen av flyoppstillingsplasser

  Godkjenne utformingen av flyoppstillingsplasser.

 • Gjennomføre inspeksjoner

  Utføre sikkerhetsinspeksjoner på visse områder for å identifisere og rapportere mulige farer eller sikkerhetsbrudd; treffe tiltak for å øke sikkerheten.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

Source: Sisyphus ODB