Yrke sikkerhetssjef

Sikkerhetssjefer ivaretar sikkerheten til personer (kunder og medarbeidere) og selskapets ressurser (anleggs- og omløpsmidler, maskiner, kjøretøy og eiendom). De ivaretar sikkerheten ved å håndheve sikkerhetsregler, følge opp hendelser, gjennomføre sikkerhetsprotokoller, utarbeide beredskapsprosedyrer, gjennomføre sikkerhetsevalueringer og veilede sikkerhetsmedarbeidere.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Organisatorisk resiliens

  Strategier, metoder og teknikker som øker organisasjonens kapasitet for å beskytte og opprettholde tjenestene og driften som oppfyller målet til organisasjonen, og som skaper varige verdier ved en effektiv håndtering av de samlede spørsmålene som gjelder sikkerhet, beredskap, risiko og katastrofeberedskap.

 • Lovlig bruk av makt

  Karakteristikker ved bruk av makt, som er en lovlig doktrine som brukes av politi og hærstyrker for å regulere voldshandlinger under intervensjoner. Ved bruk av makt er det viktig å balansere sikkerhetsbehovene med etiske bekymringer for rettighetene og velværen til inntrengere eller mistenkte.

 • Interne retningslinjer for risikostyring

  De interne retningslinjene for risikostyring som identifiserer, vurderer og prioriterer risikoer i et IT-miljø. Metoder som brukes for å begrense, overvåke og kontrollere muligheten og virkningen av katastrofale hendelser som påvirker oppnåelsen av forretningsmålene.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Sikkerhetsregler

  Forskriftene, de rettslige prosedyrene og retningslinjene vedrørende sikkerhet og styring.

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

Ferdigheter

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Føre hendelsesrapporteringsregister

  Ha et system for å registrere detaljer om uvanlige hendelser som forekommer på anlegget, for eksempel arbeidsrelaterte skader.

 • Overvåke planlegging av sikkerhetssystemer

  Overvåke utvelgelsen og monteringen av sikkerhetssystemer, for eksempel brannsikrings- og lydisolasjonsutstyr, og sikre at det er tilstrekkelig effektivt og i samsvar med gjeldende lovgivning.

 • Etablere anleggssikkerhetsrutiner

  Etablere sikkerhetsrutiner for anlegget.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Undersøke sikkerhetsproblemer

  Se etter informasjon og dokumentasjon om spørsmål om sikkerhet og trygghet for å analysere mulige trusler, spore hendelser og forbedre sikkerhetsrutiner.

 • Administrere planer for krisegjenoppretting

  Klargjøre, teste og gjennomføre, ved behov, en handlingsplan, for å hente eller kompensere for tapt informasjon i systemdata.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Administrere sikkerhetsutstyr

  Føre tilsyn og utføre varetelling for sikkerhetsverktøy og -utstyr.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Kontrollere verneutstyrets tilstand

  Sørge for at utstyret som kreves for drift, regelmessig kontrolleres for feil, at det utføres rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, og at reparasjoner planlegges og utføres når det oppdages skader eller mangler.

 • Håndtere overvåkingsutstyr

  Benytte overvåkingsutstyret for å observere hva folk gjør i et gitt område og bevare sikkerheten deres.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Lede øvelser for krisegjenoppretting

  Lede øvelser for å utdanne mennesker i hva de må gjøre i tilfelle det oppstår en uforutsett katastrofal hendelse knyttet til drift eller sikkerhet til IKT-systemer, for eksempel gjenvinning av data, beskyttelse av identitet og informasjon, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre ytterligere problemer.

 • Administrere sikkerhetsteamet

  Planlegge og organisere arbeid, utstyr og rutiner som skal følges for sikkerhetsstaben under ditt tilsyn.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Skrive sikkerhetsrapporter

  Sammenstille data om inspeksjoner, patruljeringer og sikkerhetshendelser i en rapport til ledelsesformål.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

Source: Sisyphus ODB