Yrke sjauer

Sjauere sorterer, håndterer, laster og losser gods på lastebiler i henhold til muntlige og skriftlige instrukser, så vel som nasjonale forskrifter. De flytter gods som kasser, store gjenstander og til og med store paller med gods til og fra oppbevaringsområder og inn på transportkjøretøyer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Rampesikkerhetskrav

  En grundig forståelse av krav og framgangsmåter for sikkerhet på rampen.

 • Lover om transport av farlig gods

  Lovregler som gjelder for transport av potensielt farlig gods, og framgangsmåtene for klassifisering av slike materialer.

 • Sikkerhetsforskrifter for lagre

  Organ for sikkerhetsprosedyrer i varehus og forskrifter for å hindre hendelser og farer. Følge sikkerhetsforskriftene og inspisere utstyret.

 • Kjøretøylastekapasitet

  Kapasiteten og grensene for det aktuelle kjøretøyet med hensyn til vekt, typen last den kan håndtere, og andre spesifikasjoner for last.

 • Lageroperasjoner

  Kjenne de grunnleggende prinsipper og praksis for lageroperasjoner, som lagring av varer. Forstå og oppfylle kundenes behov og krav samtidig som lagerets utstyr, plass og arbeidskraft benyttes på en effektiv måte.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

 • Laste diagrammer for transport av varer

  Forstå opplysningene som vises på lastediagrammer som viser vekten av forsendelsene i tilhengerne. Leste lastediagrammer for transport av større forsendelser, farlig materiale eller forsendelser som trenger særlig pleie.

Ferdigheter

 • Lagre lagervarer med presisjon

  Transportere varer i lageret og plassere dem på egnede og utpekte steder med presisjon for å maksimere bruken av rommet. Betjene gaffeltrucker eller andre instrumenter i denne aktiviteten.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Betjene stemmeplukkingssystemer

  Betjene stemmestyrte plukksystemer med ulike plukkemetoder; arbeide med muntlige instrukser og meldinger via hodetelefoner og en mikrofon.

 • Kjøre defensivt

  Kjøre defensivt for å maksimere trafikksikkerheten og spare tid, penger og liv. Forutse andre trafikanters atferd.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Håndtere intermodalt utstyr

  Håndtere intermodalt utstyr, for eksempel kraner, sidelastere, gaffeltrucker og terminaltraktorer.

 • Romme last i godstransportkjøretøy

  Plassere, polstre, sikre og balansere last på riktig måte.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Videresende meldinger via radio- og telefonsystemer

  Kunne kommunisere meldinger via radio og telefonsystemer.

 • Bruke IKT-systemer

  Velge og bruke IKT-systemer til en rekke komplekse oppgaver for å kunne oppfylle en rekke ulike behov.

 • Manøvrere tunge lastebiler

  Kjøre, manøvrere og parkere traktorer, tilhengere og lastebiler på veier, rundt skarpe svinger og på parkeringsplasser.

 • Vurdere fartøys trimming

  Vurdere trimstabiliteten til fartøyer, dvs. stabiliteten til et fartøy mens det er i en statisk tilstand.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Betjene datasystemer ombord

  Betjene datasystemer om bord i tunge lastebiler og kjøretøy. Kommunisere med stasjonsledelsens datasystem.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Måle tiden nøyaktig

  Måle tiden, ofte med en klokke eller stoppeklokke.

 • Markere forskjeller i farger

  Identifisere forskjeller mellom farger, for eksempel fargetoner.

 • Sikre at forsendelsesinnholdet samsvarer med leveringsdokumentasjon

  Sikre at innholdet i forsendelser er i samsvar med den aktuelle forsendelsesdokumentasjonen.

 • Klatre på jernbanevogner

  Ha fysikk til å klatre på og inn i jernbanevogner ved å følge tilstrekkelige sikkerhetsprosedyrer.

 • Utføre tjenester på en fleksibel måte

  Tilpasse tjenestemetoden når omstendighetene endrer seg.

 • Jobbe på ujevne overflater

  Utføre arbeid på ujevne overflater; klatre i stiger og utføre oppgaver på toppen av jernbanevogner.

 • Utføre rutinemessige kontroller av maskineri

  Kontrollere maskiner og utstyr for å sikre pålitelig ytelse under bruk og drift på arbeidsplasser.

 • Organisere lastevekt i henhold til løfteutstyrkapasitet

  Organisere lastevekten for å forebygge overbelastning og ubalanser i løfteutstyret.

 • Vurdere stabiliteten til skip

  Vurdere de to stabilitetstypene for skip, det vil si tverrgående og langsgående.

 • Utvise sikker fremtreden

  Vise grader av modenhet ved å forstå egne kvaliteter og evner som kan være kilder til sikker fremtreden i ulike situasjoner.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Anvende teknikker for stabling av varer i containere

  Anvende teknikkene som er nødvendige for å stable materialer i containere. Bruke teknikker for å utnytte plassen i containerne best mulig.

 • Betjene materialhåndteringsutstyr

  Gjennomføre generelle fysiske aktiviteter på lager, som lasting, lossing og sortering av varer. Betjene håndteringsutstyret.

 • Forstå hvordan forsyningkjeder kan bedres for å øke inntjening

  Tolke hvordan forbedringer av forsyningskjeden vil påvirke selskapets fortjeneste. Intensifiere forbedringen av disse prosessene som vil effektivisere forsyningskjeden på en mest mulig effektiv måte og samtidig oppnå størst mulig fortjeneste.

Source: Sisyphus ODB