Yrke sjef, betting

Sjefer, betting organiserer og samordner virksomheten til en bettingforretning. De har tilsyn med daglig drift og legger til rette for kommunikasjon mellom personale og kunder. De utfører kassemedarbeideroppgaver, lærer opp personale og jobber for å forbedre virksomhetens lønnsomhet. De har ansvaret for all bettingvirksomhet og sørger for at relevante bettingregler og -forskrifter blir fulgt.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Regnskap

  Dokumentasjon og behandling av opplysninger om finansielle aktiviteter.

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Lovgivning om vedding

  Det offisielle lovverket og lovene som regulerer eller forbyr vedding.

 • Vedding

  Forutsi resultater og satse penger på utfallet. Selv om de fleste veddeaktiviteter involverer sport, kan veddemål plasseres på alle typer konkurranser.

Ferdigheter

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Markedsføre bedrift

  Til enhver tid prøve å stille selskapet i et best mulig lys og strekke seg ekstra langt for å sørge for at både staben og kundene får en best mulig opplevelse av klubben. Forklare og aktivt promotere alle klubbaktivitetene til kundene.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Følge veddestrategier

  Utvikle logiske veddestrategier for å øke fortjenesten og redusere tap i veddemål og spill.

 • Planlegge bruk av fritidsfasiliteter

  Planlegge bruk av fritidsfasiliteter.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Overvåke veddekioskannsatte

  Observere, overvåke og planlegge de daglige oppgavene til ansatte i butikker som driver med vedding.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Oppnå salgsmål

  Nå fastsatte salgsmål, målt i inntekter eller solgte enheter. Nå målet innen en bestemt tidsramme, prioritere salg av produkter og tjenester i henhold til planen på forhånd.

 • Administrere fritidssenter

  Administrere den daglige driften av et kulturanlegg. Organisere alle aktiviteter og koordinere de ulike avdelingene i et kulturanlegg. Utarbeide en handlingsplan og sørge for de nødvendige midlene.

 • Måle kundetilbakemeldinger

  Vurdere kundens kommentarer for å finne ut om kundene er fornøyd eller misfornøyd med produktet eller tjenesten.

 • Gi råd om pengespill

  Gi besøkende nøyaktige råd om pengespill. Informere besøkende om de offisielle lovene og begrensninger med hensyn til pengespill.

 • Overvåke kundeatferd

  Føre tilsyn med, identifisere og observere utviklingen i kunders behov og interesser.

 • Gjenkjenne tegn på spillavhengighet

  Gjenkjenne og reagere på en passende måte på gamblingproblemer som for eksempel avhengighet, irrasjonell atferd og lån av penger.

 • Hjelpe kunder

  Gi støtte og råd til kunder som skal foreta kjøpsbeslutninger, ved å finne ut deres behov, velge egnede tjenester og produkter og svare høflig på spørsmål om produkter og tjenester.

 • Overvåke veddeoperasjoner

  Overvåke veddeaktiviteter for å sikre at operasjoner gjennomføres på riktig måte. Legge merke til uregelmessigheter og sikre at alle veddemål gjennomføres i henhold til eksterne og interne regler.

 • Produsere statistiske finansielle registre

  Gjennomgå og analysere finansielle data for enkeltpersoner og selskaper for å kunne produsere statistiske rapporter eller registre.

 • Vise informasjon om vedding

  Svare på veddeanmodninger og vise veddeinformasjon på skjermen.

 • Administrere lønnsomhet

  Vurdere salgs- og profittresultatet regelmessig.

 • Administrere verdipapirer

  Administrere verdipapirene som eies av selskapet eller organisasjonen, for eksempel gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og derivater, med sikte på å oppnå størst mulig utbytte.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

Source: Sisyphus ODB