Yrke sjef for IKT-kvalitetssikring

Sjefer for IKT-kvalitetssikring etablerer og driver en IKT-kvalitetstilnærming gjennom kvalitetsstyringssystemer, i samsvar med interne og eksterne standarder og organisasjonens kultur. De sikrer at ledelsens kontroll implementeres på en riktig måte, for å sikre ressurser, dataintegritet og drift. De fokuserer på å nå kvalitetsmålene, inkludert vedlikehold av ekstern sertifisering i henhold til kvalitetsstandarder, og overvåker statistikken for forutsi kvalitetsresultater.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-prosesskvalitetsmodeller

  Kvalitetsmodellene for IKT-tjenester som tar opp prosessenes modenhet, vedtakelse av anbefalt praksis og deres definisjon og institusjonalisering som gjør det mulig for organisasjonen på en pålitelig og bærekraftig måte å gi nødvendige resultater. Den omfatter modeller på mange IKT-områder.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • IKT-kvalitetspolicy

  Organisasjonens kvalitetserklæring og dens mål, det akseptable nivået for kvalitet og teknikker for å måle det, dens rettslige aspekter og pliktene til spesifikke avdelinger for å sikre kvalitet.

 • Interne retningslinjer for risikostyring

  De interne retningslinjene for risikostyring som identifiserer, vurderer og prioriterer risikoer i et IT-miljø. Metoder som brukes for å begrense, overvåke og kontrollere muligheten og virkningen av katastrofale hendelser som påvirker oppnåelsen av forretningsmålene.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Programvareanomalier

  Avvik fra hva som er standard og eksepsjonelle hendelser under programvaresystemets ytelse, identifikasjon av hendelser som kan endre flyten og prosessen av systemgjennomføring.

Ferdigheter

 • Levere dokumentasjon for programvaretesting

  Beskrive fremgangsmåter for testing av programvare til det tekniske teamet, og analysere testresultater for brukere og klienter for å informere dem om programvarens tilstand og effektivitet.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Sikre kontinuerlig beredskap for revisjon

  Sikre konstant etterlevelse av standarder og krav, for eksempel å holde sertifiseringer à jour og overvåke aktiviteter for å sikre at de rette prosedyrene følges, slik at revisjoner kan gjennomføres smidig og ingen avvik blir identifisert.

 • Utføre kvalitetsrevisjoner

  Utføre regelmessige, systematiske og dokumenterte undersøkelser av et kvalitetssystem for å kontrollere samsvar med en standard basert på objektive bevis som for eksempel gjennomføringen av prosesser, effektivitet med hensyn til å oppnå kvalitetsmål og reduksjon og fjerning av kvalitetsproblemer.

 • Implementere strategisk planlegging

  Håndtere basert på mål og prosedyrer som er definert på et strategisk nivå for å mobilisere ressurser og forfølge de fastsatte strategiene.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

 • Utføre programvaretester

  Gjennomføre tester for å sikre at et programvareprodukt fungerer problemfritt i henhold til de angitte kundekravene ved hjelp av spesialisert progamvare. Bruke programvaretestmetoder og -verktøy for å avdekke programvarefeil og funksjonssvikt.

 • Ivareta IKT-systemkvalitet

  Sikre korrekt drift i samsvar med konkrete behov og resultater med hensyn til utvikling, integrasjon, sikkerhet og generell forvaltning av IKT-systemer.

Source: Sisyphus ODB