Yrke sjef for eiendomsleasing

Sjefer for eiendomsleasing setter opp leasing- eller leieproduktet i boligfellesskap og eiendommer som ikke er en del av et sameie, og administrerer også leasingpersonalet. De utarbeider, sporer og administrerer opplysninger om depositumer og annen dokumentasjon. De fører også tilsyn med leasingadministrasjon og utarbeider budsjetter for utleie på årlig og månedlig basis. De promoterer også ledige eiendommer aktivt, for å få nye beboere, viser eiendommer til mulige leietakere, og er til stede for å legge til rette for inngåelse av kontrakter mellom utleiere og leietakere ved håndtering av privat eiendom.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Eiendomsmarkedet

  Trendene som gjelder for kjøp, salg eller leie av eiendom, inkludert tomten, bygningene og naturlige ressurser som er en del av eiendommen, kategoriene for boligeiendommer og eiendommer til virksomhetsbruk, der det drives handel med slike eiendommer.

 • Tingsrett

  Loven og lovgivningen som regulerer alle ulike måter å håndtere eiendom på, f.eks. typer eiendom, håndtering av eiendomstvister og kontraktregler.

Ferdigheter

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Lage forsikringsretningslinjer

  Skrive en kontrakt som omfatter alle nødvendige opplysninger, for eksempel det forsikrede produktet, hva premier blir, og hvor ofte den skal innbetales, forsikringstakerens personopplysninger og hvilke forhold forsikringen er gyldig eller ugyldig for.

 • Kommunisere med leietakere

  Kommunisere på en positiv og samarbeidsvillig måte med leietakerne av en eiendom eller deler av en eiendom, f.eks. leiligheter og deler av forretningsbygg for å tilrettelegge for effektive prosedyrer når det gjelder husleie og andre kontraktsfestede avtaler samt for å sikre deres tilfredshet.

 • Informere om leieavtaler

  Informere husverter eller leietakere ved en eiendom om plikter og rettigheter for husvert og leietaker, for eksempel husvertens ansvar for vedlikehold av eiendommen, retten til utkastelse ved brudd på kontrakten og leietakerens ansvar for å betale husleien til riktig tid og for å unngå uaktsomhet.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Administrere leieavtaler

  Utarbeide og håndtere kontrakten mellom en utleier og leietaker, som gir leietaker rett til å bruke eiendommen som eies eller forvaltes av utleier i en periode.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sannsynligheten for og konsekvensene av hendelsen det skal forsikres mot, og estimere verdien på kundens løsøre eller faste eiendom.

 • Oppgi informasjon om egenskaper

  Gi opplysninger om positive og negative aspekter ved en eiendom og praktiske opplysninger knyttet til eventuelle økonomiske transaksjoner eller forsikringsprosedyrer. Dette inkluderer plassering, eiendommens sammensetning, renovasjons- eller reparasjonsbehov, eiendommens kostnad og kostnader knyttet til forsikring.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Sammenligne eiendomspriser

  Innhente opplysninger om verdien av eiendommer som kan sammenlignes med en eiendom som trenger vurdering, for å foreta mer nøyaktige vurderinger, eller å fastsette eller forhandle om prisen som eiendommen kan selges eller leies ut for.

 • Kreve inn leieavgifter

  Motta og behandle betalinger fra leietakere av eiendommer som boliger eller næringsbygg, for å sikre at leien betales i samsvar med kontrakten og til avtalt tid.

 • Kundeprospektering

  Ta initiativ til aktiviteter for å tiltrekke nye og interessante kunder. Be om anbefalinger og referanser, og finne ut hvor potensielle kunder kan befinne seg.

Source: Sisyphus ODB