Yrke sjef for laste- / lossearbeidere

Sjefer for laste-/lossearbeidere har ansvar for og fører tilsyn med godshåndtering og arbeidskraften på kaien for høyest mulig produktivitet. De koordinerer lasting og lossing av gods og ivaretar sikkerheten i arbeidsområdet. Sjefer for laste-/lossearbeidere gjør også undersøkelser ved ulykker og skriver ulykkesrapporter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dokkoperasjoner

  Kjenne til operasjoner som foregår i havnen, først og fremst i forbindelse med innkommende og utgående overføringer av last. Kjenne til logistikkvirksomhet i forbindelse med kraner, containere og forsendelser.

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Havneforskrifter

  Kjenne havnestandarder og juridiske regler, hovedsakelig på grunnlag av kommunale lover og forskrifter, havnelover eller maritim kode.

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Lastindustrien

  Få en grundig forståelse av lastindustrien og interessentene, strukturen i industrien og de felles utfordringene, og driften til speditører, luftfraktenheter med mer.

Ferdigheter

 • Sikre overholdelse av forsendelsesforskrifter

  Sørge for overholdelse av forsendelsesforskrifter, regler og prosedyrer Sikre forsendelser. Garantere sikkerheten til personalet som håndterer forsendelsen.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Justere prioriteter

  Justere prioriteringer raskt som respons på omstendigheter som endrer seg raskt. Løpende vurdere oppgaver og svare på dem som krever ekstra oppmerksomhet. Forutse og forebygge krisehåndtering.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Administrere fartøylastaktiviteter

  Administrere og føre tilsyn med sikker og punktlig lasting og lossing av last fra fartøyer i havn.

 • Følge med på fraktforsendelseslastere

  Observere prosessen med lasting av gods; sikre at mannskapet overholder alle gjeldende forskrifter og prosedyrer; stue inn tung og potensielt farlig last.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Styre forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet

  Håndtere alle forbedringsprosedyrer for havnevirksomhet, herunder utvikling og gjennomføring av dem. Forstå havnevirksomhet, operasjoner og hvordan disse gjennomføres, for å håndtere forbedringer.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Overvåke mannskapets forflytning

  Føre tilsyn med at mannskap går om bord eller i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Administrere lasthåndtering

  Håndtere de mekaniske aspektene ved lasting og lossing og lagring av varer på en trygg måte. Organisere stuing og lossing av produkter for å garantere fartøyets stabilitet.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Forberede fraktforsendelsesrapporter

  Sette sammen og sende inn fraktforsendelsesrapporter. Inkludere detaljert informasjon om fraktforhold og frakthåndtering; rapportere problemer hvis nødvendig.

 • Koordinere havnoperasjoner

  Koordinere forsendelser av last til og fra havner. Plassere kraner og containere i forsendelser, der det tas hensyn til nøyaktige mål og nøyaktig vekt på hver container.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Forutse krav til logistikk i havnedrift

  Forutse logistikken i havnen med utgangspunkt i fartøyenes ankomst og avgang. Administrere arbeidsstyrken som skal utføre havnevirksomheten.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Skrive inspeksjonsrapporter

  Skrive resultater og konklusjoner etter inspeksjon på en klar og forståelig måte. Loggføre inspeksjonsprosessene, som kontakt, resultat og trinn som er utført.

Source: Sisyphus ODB