Yrke sjef for oversettelsesbyrå

Sjefer for oversettelsesbyrå har tilsyn med driften ved levering av oversettelsestjenester. De samordner arbeidet til et team av oversettere som oversetter skriftlig materiale fra ett språk til et annet. De sikrer kvaliteten på tjenesten og administrasjonen av oversettelsesbyrået.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Grammatikk

  Settet med strukturelle regler for sammensetning av setninger, uttrykk og ord på et gitt språk.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Staving

  Regler for hvordan ord staves.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Kontorprogramvare

  Kjennetegn ved og virkemåte i dataprogrammer for kontoroppgaver, f.eks. tekstbehandling, regneark, presentasjon, e-post og database.

Ferdigheter

 • Forhandle tjenester med tilbydere

  Inngå kontrakter med tjenesteytere om innkvartering, transport og fritidstjenester.

 • Utvikle en oversettelsesstrategi

  Utføre forskning for bedre å forstå det aktuelle materialet og formulere riktige spørsmål for å få den nødvendige informasjonen.

 • Forstå materialet som skal oversettes

  Lese og analysere innholdet og temaene i materialet som skal oversettes. Oversetteren må forstå hva som er skrevet for å kunne oversette innholdet på best mulig måte. Det er ikke alltid mulig med en ord-for-ord-oversettelse, og oversetteren må navigere i språket for å bevare budskapet i teksten på best mulig måte.

 • Mestre språkregler

  Mestre teknikkene og praksisene for språkene som skal oversettes. Dette omfatter både morsmålet ditt og fremmedspråk. Være fortrolig med gjeldende standarder og regler og finne riktige uttrykk og ord å bruke.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Snakke ulike språk

  Mestre fremmedspråk for å kunne kommunisere på ett eller flere fremmedspråk.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Anvende konsulentteknikker

  Gi kunder råd om ulike personlige eller jobbrelaterte spørsmål.

 • Samordne med kolleger

  Samordne med kolleger for å sikre felles forståelse av arbeidet og bli enige om kompromisser det kan bli nødvendig for partene å inngå. Forhandle frem kompromisser mellom partene for å sikre at arbeidet generelt går mot måloppnåelse.

 • Påta seg ansvaret for forvaltningen av en bedrift

  Påta deg ansvaret for å lede en bedrift, herunder fremme eiernes interesser, oppfylle samfunnets forventninger og ivareta arbeidstakernes velferd.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

 • Følge etiske retningslinjer for oversettingsvirksomhet

  Utføre oversettelsesaktiviteter i samsvar med aksepterte prinsipper for hva som er rett og hva som er galt. Dette inkluderer rettferdighet, åpenhet og upartiskhet. Ikke bruk skjønn eller la personlige meninger påvirke kvaliteten på oversettelsen eller tolkningen.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Overholde oversettelseskvalitetsstandarder

  Overholde avtalte standarder, for eksempel den europeiske standarden EN 15038 og ISO 17100, for å sikre at krav til leverandører av språktjenester oppfylles og for å sikre ensartethet.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Vurdere kvaliteten på tjenester

  Teste og sammenligne forskjellige varer og tjenester for å vurdere deres kvalitet og gi detaljerte opplysninger til forbrukerne.

 • Forhandle oppgjør

  Forhandle med forsikringsselskaper og forsikringsskadelidte med sikte på å legge til rette for avtale om oppgjør fra forsikringsselskapet til den skadelidte, for eksempel å dekke reparasjon av skader, idet det tas hensyn til vurderingsrapportene og dekningsvurderingen.

 • Oversette ulike typer tekster

  Forstå naturen til teksttypen som skal oversettes, for eksempel kommersiell og industriell dokumentasjon, personlige dokumenter, journalistikk, romaner, kreativ skriving, sertifikater, myndighetsdokumentasjon og vitenskapelige tekster.

 • Overføre kildetekstens innhold

  Oversette tekster uten å tilføye, endre eller utelukke. Sørge for at det opprinnelige budskapet bevares. Ikke gi uttrykk for egne følelser og meninger.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Anvende grammatikk og staveregler

  Bruke reglene for staving og grammatikk, og sikre konsekvent kvalitet gjennom tekstene.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Gjennomgå oversettelsesarbeid

  Lese oversatte tekster grundig for å sikre nøyaktighet og at formålet er oppnådd.

Source: Sisyphus ODB