Yrke skiftelokfører

Skiftelokførere flytter skiftelok med eller uten vogner eller grupperer vogner for å sette sammen tog. De håndterer føringen av lokomotiver og er involvert i vognbytter og setter sammen eller deler opp tog på skiftestasjoner eller sidespor. De arbeider i henhold til de tekniske mulighetene, for eksempel ved å styre flyttingen ved hjelp av fjernstyring.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Jernbaners fysikalske egenskaper

  Kjenne til alle fysiske aspekter ved jernbanen, inkludert togstasjoner, inkludert helling og stigning for forkjørsrett og fartsgrenser.

 • Farene ved oppstillingsaktivitet

  Forstå farene og vanskelighetene som følger av oppstillingsaktivitet, inkludert støy, støv, svelging eller kjøretøykollisjoner.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

 • Togdriftsprosedyrer

  De ulike praksisene, rutinene og prosedyrene for sikker drift av tog for å hindre kollisjoner, avsporinger eller ikke-planlagt overskridelse av fartsgrenser.

 • Togmekanikk

  Ha grunnleggende kunnskap om mekanikken som er involvert i tog, forstå de tekniske aspektene og delta i diskusjoner om tilknyttede temaer for å løse problemer knyttet til mekanikk.

Ferdigheter

 • Utføre vedlikehold av lokomotiver

  Gjennomføre generelt vedlikehold av lokomotivdeler som hjul, fjærer og bremseriggingsmotorer. Teste og reparere sikkerhetsapparater, luftkompressorer, sikkerhetsventiler, drivstoffsystemer, skodder og radiatorer. Installere, montere, demontere, reparere eller bytte ut lokomotivets dieselmotorkomponenter.

 • Kontrollere togmotorer

  Kontrollere at togmotorer overholder forskrifter, før en reise starter.

 • Utføre inspeksjoner av jernbanespor

  Planlegge og gjennomføre av regelmessig inspeksjon og undersøkelse av jernbanesystemet for å sikre at jernbanenettet gir optimal dekning i et gitt område. Inspisere ting som sporgeometri, terrengegenskaper og hvorvidt det finnes grøfter, skråninger og løse steinrester på jernbanenettet.

 • Styre togbevegelse

  Styre akselerasjon, bremsing og den generelle driften av tog i bevegelse.

 • Betjene jernbanebrytere

  Betjene jernbanebrytere for å kontrollere retningene tog beveger seg for å føre dem til destinasjonene sine.

 • Kjøre kjøretøy

  Kunne kjøre kjøretøy; inneha riktig type førerkort for motorkjøretøyet som brukes.

 • Overholde jernbanesikkerhetsstandarder

  Sikre samsvar med minstekravene til sikkerhet for godsvogner som drives av jernbaneselskaper som er underlagt europeisk lovgivning.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Betjene jernbanevarslingssystemer

  Betjene og vedlikeholde varslingssystemer for planoverganger, signaler og signalutstyr for jernbanen, for eksempel varmgåtte lagre og sperrer.

 • Utføre rutinemessig vedlikehold av jernbanemotorer

  Utføre rutinemessige oppgaver for å vedlikeholde lokomotiver, for eksempel å bytte ut olje og smøre motorer.

 • Lese jernbanekretsplaner

  Lese og forstå kretsplaner under den første konstruksjonen, under feilsøking, vedlikehold og testing samt under reparasjon eller utskifting av komponenter.

 • Vurdere jernbanedrift

  Gjennomgå og undersøke eksisterende jernbaneutstyr, anlegg, systemer og prosesser for å forbedre sikkerheten og effektiviteten til jernbanen, øke kvaliteten og redusere kostnadene.

 • Shunte rullende materiell i rangerstasjoner

  Shunte rullende materiell for å danne tog i rangerstasjoner.

 • Skifte utgående last

  Pense utgående fraktgods til og fra innkommende og utgående tog.

 • Betjene jernbanekjøretøy

  Kjøre tog og annet jernbaneutstyr på en kompetent og trygg måte.

 • Shunte inngående last

  Pense inngående fraktlaster til og fra jernbanevogner for ankommende og utgående tog.

 • Betjene skiftelokomotiver

  Betjene skiftelokomotiver, koble til og fra togvogner for lasting og lossing av gods.

 • Styre driftssikkerhet på tog

  Føre tilsyn med all virksomhet i et definert område som en del av en gruppe som styrer driftssikkerheten og togtjenestene i et bestemt geografisk område.

 • Følge koblingsinstruksjoner innen jernbanedrift

  Lese og forstå instruksjonene for veksling av jernbanevogner og utføre vekslingene i henhold til dem.

 • Teste togenes bremsekraft

  Teste at togenes bremsekraft fungerer som påkrevd etter sammenkobling.

 • Betjene jernbanekontrollpaneler

  Betjene forskjellige typer jernbanekontrollpaneler, for eksempel Individual Function Switch (IFS), One Control Switch (OCS) eller Entrance Exit (NX).

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Betjene jernbanekommunikasjonssystemer

  Betjene jernbanekommunikasjonssystemer; gi kunngjøringer over høyttalersystemet eller kommunisere med den sentrale togforvaltningen.

 • Utføre vognsammenkopling

  Utføre vognsammenkobling på rangeringsstasjoner. Bruke koblingsmekanismer for å koble sammen rullende materiell i tog.

 • Håndtere utfordrende arbeidsforhold

  Håndtere utfordrende arbeidsforhold, for eksempel nattarbeid, skiftarbeid og uvanlige arbeidsforhold.

 • Bruke håndsignal for transportprosedyrer

  Bruke håndsignaler for transportrutiner, for eksempel sporskifting av last og tog i lange svinger.

Source: Sisyphus ODB