Yrke skiftleder ved raffineri

Skiftledere ved raffinerier fører tilsyn med personale, administrerer anlegg og utstyr, optimaliserer produksjonen og sørger for sikkerhet på oljeraffineriet på daglig basis.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Angi utstyrskontroller

  Tilpasse utstyrskontroller for å produsere nødvendige mengder og nødvendig produktkvalitet. Ta hensyn til laboratorieanbefalinger, tidsplaner og testresultater.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Overvåke destillasjonsprosesser

  Identifisere og rapportere problemer eller mulige farer ved å overvåke instrumenter, indikatorer og målere. Inspisere rørledninger; smøre ventiler eller stramme tilkoblinger dersom det er nødvendig.

 • Verifisere oljesirkulasjon

  Kontrollere at innkommende og utgående materialer sirkulerer gjennom riktige målere, og kontrollere at målerne fungerer på riktig måte.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Verifisere destillasjonssikkerhet

  Inspisere den totale oljemengden i lagringstanker; sørge for trygge destilleringsaktiviteter; sørge for samsvar med lovbestemmelser.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

Source: Sisyphus ODB