Yrke skipper

Skippere har den høyeste myndigheten om bord eller på vannveier innenlands. De har ansvar for fartøyet og holdes ansvarlig for sikkerhet og velvære til kunder og besetning. De har lisens fra den ansvarlige myndighet og bestemmer fartøyets drift til enhver tid. De har det endelige ansvaret for besetningen, skipet, lasten og/eller passasjerene, og reisen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Internasjonalt regelverk for håndtering av last

  Tilfanget av konvensjoner, retningslinjer og regler for lasting og lossing av last i internasjonale havner.

 • Fartøydrivstoff

  Kjenne til og forstå egenskapene til drivstoffer og smøremidler, og spesifikasjonene for tanking av ulike typer kjøretøy.

 • Nasjonale vassdrag og kystfarvann

  Kjenne til nasjonale vassdrag som brukes til navigasjon på land, kjenne til geografisk plassering av elver, kanaler, sjøhavner og øvrige havner, og forstå forholdet til fraktstrømmer.

 • Politivedtekter for indre farvann

  Forstå regler for vannvei, rettslige krav og relevante politiforskrifter. Håndtere og vedlikeholde bøyer, merkingssystemer og dag- og natt-tegn.

 • Fartøyets fysiske deler

  Detaljert kunnskap om fartøyets forskjellige fysiske komponenter. Sørge for vedlikehold og omsorg for å sikre optimal drift.

 • Multimodal transportlogistikk

  Forstå logistikk og multimodal transport som planlegging og kontroll av transport av varer eller mennesker, og alle tilknyttede logistiske støtteaktiviteter.

 • Skipsbygging for indre farvann

  Forstå skipsbygging for indre farvann og konstruksjon. Bruke fartøyet i samsvar med lover om konstruksjon.

 • Internasjonale vannveier

  De internasjonale vannveiene som brukes til sjøfart, hvor strømmene går, farvann og havner.

 • Europeisk klassifisering av indre farvann

  Forstå den europeiske klassifiseringen av indre farvann. Bruke moderne informasjonssystemer til å sammenligne dimensjonene til vannveiene til fartøyet.

 • Fartøyers sikkerhetsutstyr

  Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om sikkerhetsutstyr som brukes i fartøyer, herunder innretninger som livbåter, livbøyer, stoppdører og branndører, sprinkleranlegg, osv. Bruke utstyr i nødssituasjoner.

 • Passasjertransportforskrifter

  Kjennskap til konvensjoner og forskrifter for passasjertransport.

 • Prinsipper for lastoppbevaring

  Forstå prinsippene for lasterom. Forstå framgangsmåtene for å laste og losse containere på en slik måte at det tas hensyn til tyngdekrefter som utøves under transport.

 • Nasjonale bestemmelser om håndtering av last

  Nasjonale regler for lasting og lossing av last i havner i det aktuelle landet.

 • Fartøyers stabilitetsprinsipper

  Ha en grundig forståelse av prinsippene for fartøysstabilitet. Følge sikkerhetskrav under på- og avlasting av last.

 • Virkemåten til dekksutstyr på båter

  Kunnskap om og bruk av dekks- og sikkerhetsutstyr samt løfteinnretninger for fartøy.

 • Skille mellom skipskonstruksjonsmetoder

  Skille mellom ulike metoder for bygging av fartøyer og hvordan dette påvirker deres atferd i vannet når det gjelder styrke og stabilitet.

 • Miljøaspekter ved indre farvannstransport

  Vurdere økologiske aspekter ved driften av skip for å bruke fartøy på en effektiv og miljøvennlig måte. Forstå miljøaspektene ved fart på innlandsvannveier.

Ferdigheter

 • Anvende meteorologisk informasjon

  Bruke og tolke meteorologiske opplysninger for virksomheter som er avhengig av klimatiske forhold. Bruke disse opplysningene til å gi råd om sikker drift i forbindelse med værforhold.

 • Plotte fraktnavigasjonsruter

  Plotte navigasjonsruten til et fartøy under tilsyn av en overordnet dekksoffiser. Betjene en skipsradar eller elektroniske sjøkart og et automatisk identifikasjonssystem.

 • Utføre analyse av skipsdata

  Innhente informasjon fra administrasjonsprogramvaren for et fartøy og krysshenvise den for å analysere dataene fra forskjellige synsvinkler. Analysere data og bruke skjønn som grunnlag for beslutningstaking.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Beregne mengden av last på et fartøy

  Avgjøre vekten til frakt på tankskip og lastefartøyer. Beregne den nøyaktige mengden last som skal lastes eller losses.

 • Gjennomføre sikkerhetstiltak innen navigering

  Oppfatte usikre situasjoner og utføre oppfølgingstiltak i samsvar med sikkerhetsreglene. Varsle ledelsen på skipet omgående. Bruke personlig verne- og redningsutstyr.

 • Lese oppbevaringsplaner

  Lese og forstå innholdet i oppbevaringsplaner; grunnleggende kunnskap om hvordan ulike lasttyper stues.

 • Administrere fartøylastaktiviteter

  Administrere og føre tilsyn med sikker og punktlig lasting og lossing av last fra fartøyer i havn.

 • Sikre fartøyets samsvar med regelverk

  Inspisere fartøy, fartøykomponenter og utstyr. Sørge for overholdelse av standarder og spesifikasjoner.

 • Kontrollere skrogets konstruksjon

  Sikre at vann ikke trenger seg gjennom skroget; forhindre progressiv oversvømmelse.

 • Gi sikkerhetsopplæring ombord

  Utvikle og gjennomføre programmer for sikkerhetsopplæring om bord.

 • Sørge for sikker lasting av gods i henhold til lasteplan

  Overvåke og sikre trygg lasting av materialer og varer i henhold til lasteplanen.

 • Bruke moderne elektroniske navigeringshjelpemidler

  Bruke moderne navigasjonshjelpemidler, f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Gjenkjenne avvik ombord

  Identifisere avvik og abnormiteter om bord, vurdere dem og treffe egnede tiltak for å gjenopprette skipets normale drift. Kontrollere alle (sikkerhets-)systemer for driftsfunksjoner. Organisere tiltak som skal treffes når bestemte problemer oppstår.

 • Koordinere fartøys reiseruter

  Utvikle, administrere og koordinere reiseruten for fartøy over hele verden sammen med andre interessenter.

 • Analysere rapporter fra passasjerer

  Analysere rapporter som er innsendt av passasjerene (det vil si uforutsette hendelser som hærverk eller tyveri) for å ta strategiske avgjørelser.

 • Overholde trafikkregler på innlands vannveier

  Forstå og anvende trafikkregler på fart på innlands vannveier for å sikre sikkerhet og unngå kollisjoner.

 • Begrense passasjeradgang til bestemte områder ombord

  Avgrense adgangspunkter for passasjerer om bord og implementere et effektivt beskyttelsessystem; forhindre uautorisert adgang til begrensede områder til enhver tid.

 • Forberede og gjennomføre regelmessige sikkerhetsøvelser

  Planlegge og utføre sikkerhetsøvelser jevnlig; oppnå høyest mulig sikkerhet i potensielt farlige situasjoner.

 • Styre fartøy

  Betjene og styre fartøy som cruiseskip, ferger, tankskip og containerskip.

 • Påse sikker transport av vann

  Forstå ansvaret som følger med rollen som skipper. Påta seg ansvaret for integriteten til skipets mannskap, last og passasjerer. Sørge for at driften går som den skal.  

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Overvåke besetningsmedlemmer som betjener motorer

  Overvåke de ansatte som betjener motorene under drift. Kommunisere med dem for å innhente informasjon som er relevant for den generelle styringen av skipet.

 • Skille mellom ulike typer skip

  Gjenkjenne og navngi ulike skipstyper som er vanlig innen sjøtransport i Europa; forstå de ulike egenskaper, konstruksjonsmessige detaljer og tonnasje for ulike fartøyer.

 • Bruke radarnavigering

  Bruke moderne radarnavigasjonsutstyr til å sørge for sikker fartøydrift.

 • Sikre last under oppbevaring

  Feste oppbevart last med grunnleggende kjennskap til lastemetoder og sørge for effektiv og trygg godstransport.

 • Vurdere stabiliteten til skip

  Vurdere de to stabilitetstypene for skip, det vil si tverrgående og langsgående.

 • Vurdere fartøys trimming

  Vurdere trimstabiliteten til fartøyer, dvs. stabiliteten til et fartøy mens det er i en statisk tilstand.

 • Gjennomføre vannavigering

  Sørge for at fartøyet har oppdaterte og relevante sjøkart og nødvendig sjøfartsdokumentasjon. Lede prosessen med å klargjøre ferdsrapporten, fartøyets fartsplan, daglige posisjonsangivelser og losens opplysningsskjema.

 • Navigere europeiske elvesystemer

  Navigere europeiske vannveier i samsvar med navigasjonsavtaler.

 • Instruere mannskap i drift av tekniske landbaserte anlegg

  Instruere mannskapet i aktiviteter før og etterpå relatert til drift av tekniske landbaserte anlegg. Forstå hvilke sikkerhetskrav som må oppfylles for å arbeide med elektriske systemer om bord på skip.

 • Lage oppbevaringsplaner

  Lage oppbevaringsplaner; ha kunnskap om ballastsystemer og prosessen med lossing av frakt.

 • Formidle fortøyningsplaner

  Orientere mannskaper om fortøyningsplaner og arbeidsfordeling. Gi mannskapene informasjon om verneutstyr, som hjelmer og vernebriller.

 • Sørge for fartøysikkerhet

  Sikre at sikkerhetskrav til fartøy oppfylles i henhold til juridiske normer. Sjekke at sikkerhetsutstyret er på plass og fungerer slik det skal. Kommunisere med maskinister for å sikre at de tekniske delene av fartøyet fungerer effektivt og kan levere nødvendig ytelse for den kommende reisen.

Source: Sisyphus ODB