Yrke skipsfører

Skipsførere har ansvar for et fartøy til transport av gods og passasjerer som har virksomhet til havs og langs kysten. Fartøyets størrelse kan variere fra et lite fartøy til et cruiseskip, avhengig av tonnasjen som de er sertifisert til å seile med. Skipsførere har bred erfaring med skip og skipsdrift, og de har som regel gått gradene fra mer underordnede stillinger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Internasjonale regler for forebygging av kollisjoner til sjøs

  Grunnleggende aspekter ved de internasjonale reglene for å forhindre kollisjoner til sjøs, f.eks. atferden til fartøyer med hverandre i sikte, navigasjonslys og markører, større lys- og lydsignaler, maritim signalisering og bøyer.

 • Typer av maritime fartøy

  Kjenne til et stort utvalg maritime fartøy og deres egenskaper og spesifikasjoner. Bruke den kunnskapen for å sikre at alle sikkerhets-, tekniske og vedlikeholdstiltak tas i betraktning når de blir levert.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Global Maritime Distress and Safety System

  Internasjonalt aksepterte sikkerhetsprosedyrer, typer av utstyr og kommunikasjonsprotokoller som brukes til å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde skip, båter og luftfartøyer.

 • Fartøyers sikkerhetsutstyr

  Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om sikkerhetsutstyr som brukes i fartøyer, herunder innretninger som livbåter, livbøyer, stoppdører og branndører, sprinkleranlegg, osv. Bruke utstyr i nødssituasjoner.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Maritim transportteknologi

  Forstå maritim transportteknologi og holde seg oppdatert på de siste funnene i feltet. Bruke denne kunnskapen i drift og beslutningstaking om bord.

 • International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

  De grunnleggende prinsippene og kravene som er fastsatt i International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

Ferdigheter

 • Betjene marine kommunikasjonssystemer

  Betjene marine kommunikasjonssystemer, kommunisere med andre skip eller kontrollsentre på land, for eksempel for å sende beskjeder som haster, angående sikkerhet. Sende eller motta varsler og så videre.

 • Formidle fortøyningsplaner

  Orientere mannskaper om fortøyningsplaner og arbeidsfordeling. Gi mannskapene informasjon om verneutstyr, som hjelmer og vernebriller.

 • Sikre kontinuerlig overholdelse av regelverk

  Utføre oppgaver og prosedyrer for å sikre at luftfartssertifikater er gyldige; påse at sikkerhetstiltak anvendes der det er nødvendig.

 • Bruke vannavigeringsenheter

  Bruke vannavigasjonsutstyr, for eksempel kompass eller sekstant, eller navigasjonshjelpemidler, som fyrtårn eller bøyer, radar, satellitt og datasystemer, for å navigere fartøyer i farvann. Bruke oppdaterte diagrammer/kart, meldinger og publikasjoner for å fastslå den nøyaktige plasseringen til et fartøy.

 • Utføre navigasjonsberegninger

  Løse matematiske problemer for å oppnå trygg navigering.

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Føre reiselogger

  Opprettholde en skriftlig oversikt over hendelser under en skips- eller flyreise.

 • Styre fartøy

  Betjene og styre fartøy som cruiseskip, ferger, tankskip og containerskip.

 • Overvåke passasjerers forflytning

  Føre tilsyn med at passasjerene går om bord og i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Overvåke lossing av last

  Overvåke lossing av utstyr, gods, varer og andre gjenstander. Sikre at alt håndteres og lagres korrekt i samsvar med regler og standarder.

 • Sørge for fartøysikkerhet

  Sikre at sikkerhetskrav til fartøy oppfylles i henhold til juridiske normer. Sjekke at sikkerhetsutstyret er på plass og fungerer slik det skal. Kommunisere med maskinister for å sikre at de tekniske delene av fartøyet fungerer effektivt og kan levere nødvendig ytelse for den kommende reisen.

 • Overvåke lasting av last

  Ha tilsyn med lessing av utstyr, last, gods and andre varer. Sikre at all last håndteres og oppbevares på en tilfredsstillende måte, i samsvar med regler og standarder.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke mannskapets forflytning

  Føre tilsyn med at mannskap går om bord eller i land; sørge for at sikkerhetsreglene følges.

 • Følge muntlige instruksjoner

  Ha mulighet til å følge muntlige instruksjoner fra kolleger. Forsøke å forstå og tydeliggjøre hva som forespørres.

 • Gjennomføre vannavigering

  Sørge for at fartøyet har oppdaterte og relevante sjøkart og nødvendig sjøfartsdokumentasjon. Lede prosessen med å klargjøre ferdsrapporten, fartøyets fartsplan, daglige posisjonsangivelser og losens opplysningsskjema.

 • Bruke maritim engelsk

  Kommunisere på engelsk med sjargong som brukes i faktiske situasjoner om bord på skip, i havner og andre steder innen skipsfart.

 • Betjene mekanisk skipsutstyr

  Betjene mekanisk utstyr på fartøyer; kommunisere med teknikere hvis feil oppstår, eller hvis reparasjoner blir nødvendig under en seilas.

 • Plotte fraktnavigasjonsruter

  Plotte navigasjonsruten til et fartøy under tilsyn av en overordnet dekksoffiser. Betjene en skipsradar eller elektroniske sjøkart og et automatisk identifikasjonssystem.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved å legge til eller fjerne ruter og å endre avgangshyppighet og betjeningsområde. Justere ruter ved å gi ekstra kjøretid til ruter, legge til ytterligere kapasitet i perioder med mye folk (eller redusere kapasitet i perioder med lavt antall passasjerer), og justere avgangstider som svar på endringer i omstendigheter langs en gitt rute, og dermed sikre effektiv bruk av ressurser og oppnåelse av kunderelasjonsmål.

 • Bedømme fartøystatus

  Vurdere status for radar og satellitt- og datamaskinsystemer som er i bruk på et fartøy. Overvåke hastighet, aktuell posisjon, retning og værforhold, samtidig som de utfører arbeidsoppgaver.

Source: Sisyphus ODB