Yrke skogbruksrådgiver

Skogbruksrådgivere yter tjenester og gir råd om økonomiske og miljømessige problemer i samsvar med lover og forskrifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyre- og planteliv

  Ville dyrearter, i tillegg til alle planter, sopp og andre organismer som vokser eller lever vilt i et område uten kontakt med mennesker. Dyre- og planteliv finnes i alle økosystemer, f.eks. ørkener, skoger, regnskoger, sletter, enger og andre områder, inkludert de mest utviklede urbane områdene. Alle har spesielle former for dyre- og planteliv. Håndtere utstyr for fangst i fauna og flora.

 • Agronomi

  Studien av kombinering av landbruksproduksjon og beskyttelse og regenerering av naturlig miljø. Omfatter prinsipper og metoder for kritisk utvelging og egnede metoder for anvendelse av bærekraft i landbruket.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • økosystemer

  Systemets egenskaper, der levende organismer eksisterer og kommuniserer med ikke-levende elementer.

 • Skogøkologi

  Økosystemene som finnes i en skog, fra bakterier til trær og jordtyper.

 • Skogbruksforskrifter

  Lovregler som gjelder for skogbruk: landbruksloven, bygdeloven, og lover om jakt og fiske.

Ferdigheter

 • Treffe beslutninger vedrørende skogbruksforvaltning

  Avgjøre spørsmål om ulike aspekter vedrørende forvaltning av naturressurser, for eksempel skoger og skogmark.

 • Inspisere trær

  Gjennomføre inspeksjoner og undersøkelser av trær.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Overvåke skogshelse

  Overvåke skogens helse for å sikre at alle nødvendige tiltak treffes av skogbruksarbeiderne.

 • Gjennomføre kontroll av sykdom på skog

  Beskytte skogvekster mot skadedyr og sykdommer ved hjelp av kjemiske bekjempelsestiltak, sanering og utryddelse.

 • Gi råd om høsting av tømmer

  Gi råd om den mest egnede måten å høste tømmer på: flatehogst, skjermstillingshogst, frøtrestillingshogst, bledningshogst eller plukkhogst.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Vurdere innhøstingens innvirkning på dyrelivet

  Overvåke viltbestander og habitater for å undersøke virkningen av tømmerinnhøsting og annen skogsvirksomhet.

 • Gi råd om gjødsel og ugressmidler

  Kunne gi råd om gjødsel og ugressmidler når og der det er nødvendig.

 • Estimere skader

  Estimere skade ved ulykker eller naturkatastrofer.

 • Anvende skoglovgivning

  Ha evne til å anvende skogslovgivning og -prinsipper på en effektiv måte.

 • Bevare skog

  Arbeide for å bevare og gjenopprette skogstrukturer, biologisk mangfold og økologiske funksjoner.

 • Utføre skogsanalyse

  Gjennomgå data, rapporter og studier innen skogbruk. Bruke disse opplysningene som utgangspunkt til å skrive en situasjonsanalyserapport om biologisk mangfold og genetiske ressurser som er av betydning for skogbruk.

 • Koordinere klargjøring av nye områder

  Å velge og klargjøre områder for nye trær ved hjelp av kontrollert brenning, bulldosere eller ugressmidler for å fjerne vegetasjon og hogstavfall.

Source: Sisyphus ODB