Yrke sosialpedagog, hjemmetjeneste

Sosialpedagoger i hjemmetjeneste utfører evaluering og administrasjon av omsorg i fellesskap av voksne som lever med fysiske funksjonsnedsettelser eller er under rekonvalesens. De har som mål å forbedre livet i fellesskapet og gjøre dem i stand til å bo trygt og uavhengig i sitt eget hjem.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Samfunnsfag

  Utvikling og egenskaper ved sosiologiske, antropologiske, psykologiske, politiske og sosiale, selvforsterkende, psykologiske og sosialpolitiske teorier.

 • Eldre voksnes behov

  De fysiske, psykiske og sosiale behovene hos skjøre, eldre voksne.

 • Juridiske krav i sosialsektoren

  De foreskrevne lovmessige og regulatoriske kravene i den sosiale sektor.

Ferdigheter

 • Overholde lovgivningen innenfor sosialtjenester

  Opptre i henhold til retningslinjer og lovkrav i ytelsen av sosiale tjenester.

 • Vedlikeholde personvernet til tjenestebrukere

  Respektere og opprettholde klientens verdighet og personvern for å beskytte hans eller hennes personopplysninger og tydelig forklare retningslinjer om personvern til klienten og andre involverte parter.

 • Bruke en helhetlig tilnærming innenfor sosialtjenester

  Ta hensyn til brukeren av de sosiale tjenestene i ulike situasjoner, idet man tar hensyn til både mikro-, meso- og makrodimensjoner ved sosiale problemer, sosial utvikling og sosial politikk.

 • Rapportere informasjon om sosial utvikling

  Rapportere resultater og konklusjoner om samfunnets sosiale utvikling på en forståelig måte og presentere disse muntlig og skriftlig for ulike målgrupper, fra ikke-sakkyndige til sakkyndige.

 • Kommunisere med brukere av sosialtjenester

  Bruke muntlig, ikke-muntlig, skriftlig og elektronisk kommunikasjon. Være oppmerksom på behovene, egenskapene, evnene, preferansene, alderen, utviklingsstadiet og kulturen til brukeren av sosialtjenester.

 • Overvåke tjenestebrukernes helse

  Foreta en rutinemessig undersøkelse av kundens helse, for eksempel ved å ta vedkommendes temperatur og puls.

 • Være talsmann for brukere av sosialtjenester

  Snakke for og på vegne av tjenestebrukere ved hjelp av kommunikasjonsferdigheter og kunnskap om relevante områder for å bistå vanskeligstilte.

 • Anvende beslutningsprosesser innen sosialt arbeid

  Ta beslutninger når det er nødvendig, innenfor myndigheten du har, og med hensyn til tilbakemeldinger fra tjenestebrukeren og andre omsorgsytere.

 • Gjennomgå sosialtjenesteplan

  Gå gjennom sosialtjenesteplaner med utgangspunkt i tjenestebrukerens synspunkter og preferanser. Følge opp planen, vurdere mengden av og kvaliteten på de tjenestene som ytes.

 • Involvere tjenestebrukere og omsorgspersonale i omsorgsplanlegging

  Vurdere behovene til enkeltpersoner i tilknytning til deres omsorg, involvere familier eller omsorgspersonale i å støtte utviklingen og gjennomføringen av støtteordninger. Sørge for gjennomgang av og tilsyn med disse planene.

 • Vise lederskap i sosialtjenestetilfeller

  Vise lederskap i den praktiske håndteringen av sosialtjenestetilfeller og aktiviteter.

 • Understøtte sosialtjenestebrukernes positivitet

  Arbeide med enkeltpersoner for å identifisere utfordringer knyttet til selvtillit og identitet, og støtte dem, slik at de kan implementere strategier som for eksempel å utvikle mer positive selvbilder.

 • Fremme sosial endring

  Fremme endringer i relasjoner mellom enkeltpersoner, familier, grupper, organisasjoner og samfunn ved å ta hensyn til og håndtere uforutsette endringer, på mikro-, makro- og mesonivå.

 • Støtte tjenestebrukerne i utvikling av ferdigheter

  Oppmuntre og støtte brukere av sosiale tjenester i sosiokulturelle aktiviteter i organisasjonen eller i samfunnet for å støtte utviklingen av fritids- og arbeidsferdigheter.

 • Gjennomføre intervjuer innenfor sosialtjenester

  Få kunder, kolleger, ledere eller tjenestemenn til å snakke fullt ut, fritt og sannferdig for å utforske erfaringene, holdningene og meningene til intervjuobjektet.

 • Følge helse- og sikkerhetsforholdsregler innen sosialomsorgpraksis

  Følge hygienisk arbeidspraksis, overholde miljøsikkerheten ved barnehage, pleiehjem og hjemmepleie.

 • Gjennomføre kontinuerlig faglig utvikling i sosialarbeid

  Gjennomføre kontinuerlig faglig utvikling (CPD) for kontinuerlig å oppdatere og utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen rammene for sin praksis i sosialarbeid.

 • Anvende kvalitetsstandarder i sosialtjenester

  Anvende kvalitetsstandarder i sosialtjenester samtidig som verdiene og prinsippene for sosialarbeid opprettholdes.

 • Gi sosial rådgivning

  Bistå og veilede brukere av sosialtjenester med å løse personlige, sosiale eller psykologiske problemer og vansker.

 • Oppfylle standard for utøving av sosialtjeneste

  Praktisere sosial omsorg og sosialt arbeid på en lovlig, sikker og effektiv måte i henhold til standarder.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Vurdere situasjonen til brukere av sosialtjenester

  Vurdere den sosiale situasjonen til tjenestebrukene, balansere nysgjerrighet og respekt i samtalen, ta hensyn til deres familier, organisasjoner og lokalsamfunn samt tilknyttede risikoer, og identifisere behov og ressurser for å dekke fysiske, emosjonelle og sosiale behov.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Beskytte sårbare sosialtjenestebrukere

  Gripe inn for å gi fysisk, moralsk og psykologisk støtte til personer i farlige eller vanskelige situasjoner og ta dem med til et trygt sted når det er nødvendig.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Evaluere eldre voksnes evne til å ta vare på seg selv

  Vurdere tilstanden til en eldre pasient og bestemme om han eller hun trenger bistand med å ta vare på seg selv, spise, ivareta personlig hygiene og få oppfylt sosiale og psykologiske behov.

 • Håndtere konflikter

  Mekle mellom parter i konflikter og anspente situasjoner, for eksempel mellom tjenestebrukere, andre viktige personer som familier og institusjoner, arbeide for å oppnå en avtale eller forsoning og løse problemer.

 • Levere sosialtjenester i ulike kulturelle fellesskap

  Levere tjenester som tar hensyn til ulike kultur- og språktradisjoner, ved å utvise respekt og anerkjennelse for samfunn og følge retningslinjer om menneskerettigheter, likestilling og mangfold.

 • Støtte sosialtjenestebrukere i kompetansestyring

  Gi støtte til enkeltpersoner ved å fastslå hvilke ferdigheter de trenger i hverdagen, og hjelpe dem med å utvikle disse ferdighetene.

 • Bidra til å beskytte enkeltpersoner fra skade

  Bruke etablerte prosesser og prosedyrer til å utfordre og rapportere farlig, misbrukende, diskriminerende eller utnyttende oppførsel og praksis, gjøre arbeidsgiveren eller relevante myndigheter oppmerksomme på denne oppførselen.

 • Forholde seg empatisk

  Gjenkjenne, forstå og dele andres følelser og innsikt.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Føre registre over arbeid med tjenestebrukere

  Opprettholde nøyaktige, kortfattede, ajourførte og aktuelle registre om arbeidet med tjenestebrukere, samtidig som man overholder lovgivning og politikk knyttet til personvern og sikkerhet.

 • Håndtere sosial krise

  Identifisere, reagere på, og motivere enkeltpersoner i sosiale krisesituasjoner, i tide og ved hjelp av alle tilgjengelige ressurser.

 • Støtte tjenestebrukere i bruk av teknologiske hjelpemidler

  Samarbeide med enkeltpersoner for å finne egnede hjelpemidler, hjelpe dem med å bruke elektroniske verktøy og vurdere hvor effektive disse er.

 • Anvende sosialt rettferdige arbeidsprinsipper

  Arbeide i tråd med forvaltnings- og organisasjonsprinsipper og -verdier som fokuserer på menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

 • Kommunisere profesjonelt med kolleger i andre felt

  Kommunisere profesjonelt, og samarbeide med medlemmer fra andre yrker i helse- og sosialsektoren.

 • Gjennomføre risikovurdering av sosialtjenestebrukere

  Følge retningslinjer og prosedyrer for risikovurdering for å vurdere faren for at en kunde skader seg selv eller andre, iverksette riktige tiltak for å minimere risikoen.

 • Hjelpe funksjonshemmede personer til å delta i samfunnsaktiviteter

  Legge til rette for inkludering av funksjonshemmede personer i samfunnet og hjelpe dem med å etablere og pleie relasjoner gjennom tilgang til samfunnsaktiviteter, arenaer og tjenester.

 • Bygge hjelperelasjoner med sosialtjenestebrukere

  Utvikle et samarbeidsforhold, håndtere brudd eller utfordringer i forholdet, fremme gode relasjoner og få tjenestebrukernes tillit og samarbeid gjennom empatisk lytting, omsorg, varme og autentisitet.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Bistå sosialetjenestebrukere i formulering av klager

  Bistå sosialtjenestebrukere og omsorgsytere med å sende inn klager, ta klagene på alvor og svare på dem eller videresende dem til en egnet person.

 • Fremme tjenestebrukernes rettigheter

  Støtte klientens rettigheter til å styre sitt eget liv og ta velbegrunnede valg om tjenestene de mottar. Respektere og, der det er passende, fremme synspunktene og ønskene til både klienten og omsorgspersonalet.

 • Støtte skadede sosialtjenestebrukere

  Iverksette tiltak der det er bekymring for at enkeltpersoner kan bli utsatt for skade eller mishandling, og støtte de som sier ifra.

 • Vedlikeholde tjenestebrukernes tillit

  Etablere og opprettholde kundens tillit, kommunisere på en passende, åpen, nøyaktig og grei måte, og være ærlig og pålitelig.

 • Gjennomføre problemløsning i sosialtjenester

  Gjennomføre en trinnvis problemløsningsprosess på en systematisk måte i forbindelse med levering av sosiale tjenester.

 • Bistå sosialtjenestebrukere med fysiske funksjonshemminger

  Hjelpe tjenestebrukere med mobilitetsproblemer og andre fysiske funksjonshemminger, for eksempel inkontinens, bistå i bruk av hjelpemidler og personlig utstyr.

 • Understøtte sosialtjenestebrukere med spesifikke kommunikasjonsbehov

  Identifisere personer som har spesifikke kommunikasjonspreferanser og -behov, støtte dem for å samhandle med andre mennesker og overvåke kommunikasjon for å identifisere endringer i behov.

 • Håndtere stress i organisasjonen

  Håndtere kilder til stress og krysspress i eget yrkesliv, f.eks. yrkesmessig, ledelsesmessig, institusjonelt og personlig stress, og hjelpe andre å gjøre det samme for å fremme kollegaers trivsel og unngå utbrenthet.

 • Forebygge sosiale problemer

  Forebygge at sosiale problemer utvikler seg. Definere og implementere tiltak som kan forebygge sosiale problemer, og bestrebe styrking av livskvaliteten for alle borgere.

 • Henvise tjenestebrukere til ressurser i samfunnet

  Henvise kunder til samfunnets ressurser innen arbeids- eller gjeldsrådgivning, juridisk hjelp, bolig, medisinsk behandling eller økonomisk hjelp, ved å gi konkrete opplysninger, som hvor man går, og hvordan man søker.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Oppmuntre sosialtjeneste brukere til selvstendighet i daglig gjøremål

  Oppmuntre og støtte tjenestebrukeren for å sikre uavhengighet når vedkommende utfører daglige aktiviteter og personlig pleie, bistå brukeren med å spise, mobilitet, personlig pleie, re opp senger, vaske klær, tilberede mat, bekledning, transportere klienten til legetimer og hjelpe med medisiner eller utføre ærend.

 • Arbeide innenfor samfunn

  Etablere sosiale prosjekter med sikte på utvikling av samfunn og aktiv deltakelse av innbyggerne.

Source: Sisyphus ODB