Yrke spasjef

Spasjefer samordner den daglige driften av spaetablissementet og sørger for at gjestene får en så god kundeopplevelse som mulig. De har tilsyn med personalaktiviteter og -resultater, administrerer de økonomiske aspektene ved spaet, håndterer leverandører og kjører reklamekampanjer for spaet for å tiltrekke flere kunder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Rekreasjonsaktiviteter

  Feltet og egenskapene til rekreasjonsaktiviteter for kunder.

 • Spatyper

  Informasjonsfelt som skiller mellom ulike typer spa, f.eks. varme, hammam, medisinsk, ayurvedisk, rekreasjon, destinasjon og tradisjonelt. Disse metodene har ulike behandlinger, terapier, tjenester, programmer og bestemmelser.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Kommunikasjonsprinsipper

  Settet med vanlige prinsipper når det gjelder kommunikasjon som aktiv lytting, etablering av rapport, justering av registeret og respekt for andres intervensjon.

 • Spaprodukter

  Holde deg oppdatert med nye spa-produkter som visse olje- og negleprodukter som bringes i omsetning i markedet, og opplev deres fordeler i selskapet eller anlegget.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Administrere kundeservice

  Forvalte levering av kundeservice, herunder aktiviteter og tilnærminger som spiller en avgjørende rolle i kundeservice, ved å søke og gjennomføre forbedringer og utviklingstiltak.

 • Samarbeide med lokale myndigheter

  Pleie relasjonen og utveksle informasjon med regionale eller lokale myndigheter.

 • Utvikle rekreasjonsprogrammer

  Utvikle planer og politikk som har som mål å legge til rette for fritidsaktiviteter for en målgruppe eller en befolkningsgruppe.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Planlegge spatjenester

  Administrere ulike spatjenester og -programmer i henhold til kvalitetsstandarder og -retningslinjer for selskapet eller anlegget.

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Overvåke arbeid

  Lede og overvåke den daglige virksomheten til underordnet personell.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Fremme rekreasjonsaktiviteter

  Fremme implementeringen av rekreasjonsprogrammer i et samfunn, samt rekreasjonstjenester levert av en organisasjon eller institusjon.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Planlegge bruk av fritidsfasiliteter

  Planlegge bruk av fritidsfasiliteter.

 • Informere kunder om aktivitetsendringer

  Informere kunder om endringer, forsinkelser eller kanselleringer av planlagte aktiviteter.

 • Etablere daglige prioriteringer

  Opprette daglige prioriteringer for ansatte. Håndtere multitasking-oppgaver på en effektiv måte.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Overvåke spavedlikehold

  Inspisere, lede og utføre forebyggende vedlikehold og reparasjon av spafasiliteter. Kontrollere at utstyr fungerer, og at forsyninger er tilgjengelig. Kontakte leverandører angående vedlikehold og koordinere arbeidet de utfører på stedet, samt driftskostnadene deres.

 • Administrere fritidssenter

  Administrere den daglige driften av et kulturanlegg. Organisere alle aktiviteter og koordinere de ulike avdelingene i et kulturanlegg. Utarbeide en handlingsplan og sørge for de nødvendige midlene.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Utvikle strategier for inntektsgenerering

  Utarbeide metoder som et selskaps kan bruke for å markedsføre og selge produkter eller tjenester for å generere inntekter.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Representere organisasjonen

  Opptre som en representant for institusjonen, selskapet eller organisasjonen utad.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Administrere driftsbudsjetter

  Forberede, overvåke og justere driftsbudsjettene sammen med den økonomiske/administrative ledelsen / fagfolk i kunstavdelingen/enheten/prosjektet.

 • Administrere logistikk

  Skape logistikkrammer for transport av varer til kunder og for returer samt å gjennomføre og følge opp logistikkprosesser og retningslinjer.

 • Sette organisatoriske retningslinjer

  Bidra til å definere organisasjonens retningslinjer for utfordringer som deltakernes rettigheter til å delta, programkravene og programfordelene for tjenestebrukerne.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Svare på kundeforespørsler

  Besvare kunders spørsmål om ruter, takster og reservasjoner personlig, per e-post og på telefon.

 • Avskjedige ansatte

  Avskjedige ansatte fra stillingene sine.

 • Overvåke styring av en virksomhet

  Lede en virksomhet og sørge for at ethvert behov for problemfri drift tas hånd om.

 • Overholde plukkestandarder

  Utføre plukkearbeid på en måte som oppfyller kvalitetsstandarder.

 • Overvåke daglig informasjonsvirksomhet

  Lede daglige drift av ulike enheter. Samordne program-/prosjektaktiviteter for å sikre at kostnader og tid blir overholdt.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Produsere salgsrapporter

  Føre registre over utførte oppringninger og solgte produkter over et gitt tidsrom, herunder opplysninger om salgsvolum, antall nye kunder som er kontaktet, og involverte utgifter.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Source: Sisyphus ODB