Yrke spesialkiropraktor

Spesialkiropraktorer har en avansert kunnskap og forståelse på et særlig kiropraktisk område, og tilegner seg kompleks beslutningskompetanse og klinisk kompetanse i kiropraktoryrket. Spesialkiropraktorer kan ha gjennomført et avansert studieforløp for å tilegne seg nødvendige ferdigheter, kunnskaper og kvalifikasjoner. Spesialkiropraktorer kan finnes på forskjellige områder som utdanning, funksjonell nevrologi, ortopedi, pediatri, forskning, radiologi og idrett.  

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Nevroanatomi

  De ulike delene av nervesystemet.

 • Rehabilitering

  Metoder og prosedyrer som brukes for å hjelpe en syk eller skadet person med å gjenopprette ferdigheter og få tilbake selvstendighet og kontroll.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Biomekanikk

  Bruke mekaniske metoder for å forstå biologiske organismers funksjon og struktur.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Ortopedi

  Ortopedi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Obstetrikk og gynekologi

  Obstetrikk og gynekologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Allmennmedisin

  Allmennmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Administrere helsetjenestepersonell

  Forvaltningsmessige oppgaver og ansvaret som kreves i en setting innen helsestell.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

Ferdigheter

 • Gjennomføre lederskap

  Lede og påvirke andre til å fremme og bidra til politikkutvikling, oppslutning om saker, tøying av grensene og strategien på ulike nivåer.

 • Foreskrive helseprodukter

  Foreskrive helseprodukter, ved behov for terapeutisk effektivitet, i tråd med klientens behov, og i henhold til bevisbasert praksis, nasjonale og praksisprotokoller og innenfor praksisomfanget.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Still kiropraktisk diagnose

  Stille en korrekt arbeids-/differensialdiagnose og en korrekt tverrfaglig eller kiropraktisk behandlings-/forvaltningsplan ved å gjennomføre et grundig intervju, arbeide med pasienter for å identifisere fysiske problemer og vanskeligheter som oppstår som følge av sykdom, skade, funksjonshemning eller alder, og ved å utføre en grundig/spesifikk fysisk, nevrologisk og ortopedisk undersøkelse.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Levere pediatriske kiropraktikkhelsetjenester

  Bruke spesialisert kunnskap, ferdigheter og kompetanse om kiropraktiske teknikker og prinsipper for å pleie ungdommer, barn og småbarn med en sikker, klinisk passende og svært profesjonell standard.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Lever kiropraktikkhelsetjenester for mødre

  Bruke kiropraktiske teknikker og prinsipper for å hjelpe gravide kvinner ved hjelp av sikre, klinisk relevante og svært profesjonelle standarder.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Veilede kiropraktikkstudenter

  Veilede kiropraktistudenter på arbeidsstedet og dele sin egen ekspertise med dem; lære dem opp slik at de kan gjøre en god jobb.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Tolke medisinske resultater

  Tolke, integrere og anvende resultater av bildediagnostikk, laboratorietester og andre undersøkelser som en del av vurderingen av pasienten, i samråd med annet helsepersonell.

 • Gi lærestøtte innen helsevesenet

  Gi nødvendig støtte for å legge til rette for opplæring av kunder, pleieassistenter, studenter, støttearbeidere og annet helsepersonell ved å vurdere brukernes utviklingsbehov og preferanser. Utforme avtalte formelle og uformelle resultater av læring, og levere materialer som legger til rette for læring og utvikling.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Lede kiropraktisk personell

  Rekruttere, lære opp og lede kiropraktisk personell innenfor avdelingen og omsorgsteamet, og sikre at alle pasienter på avdelingen får klinisk effektive tjenester.

 • Gi informasjon om utfall av kiropraktisk behandling

  Gi informasjon om terapeutiske utfall og eventuelle iboende risikoer til klienten, sørge for at klienten forstår denne informasjonen, og opptre i samsvar med etiske prinsipper og lokale/nasjonale retningslinjer i de tilfellene der klienten ikke har evne til å forstå informasjonen.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Måle effektiviteten til tjenestetilbudet

  Bruke en problemløsningstilnærming til å utvikle og måle anbefalinger for å forbedre kvaliteten på faglig praksis i stadig mer uforutsigbare sammenhenger, bidra til endring og utvikling innenfor yrket eller tjenesten på et lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utnytte avanserte kliniske ferdigheter

  Utnytte avanserte kliniske ferdigheter i bestemte sammenhenger, etter spesialopplæring, for å håndtere kundens behov.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Gjennomføre en kiropraktisk undersøkelse

  Utføre kiropraktiske vurderinger med utgangspunkt i data innsamlet ved fysiske undersøkelser, prosessen med å vurdere objektive anatomiske funn gjennom observasjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon, kiropraktisk undersøkelse og informasjon innhentet fra andre relevante kilder.

 • Anvende kognitive atferdsbehandlingsteknikker

  Anvende behandlingsteknikker for kognitiv atferd på pasienter der behandlingen involverer kognitiv opptrening, å ta tak i dysfunksjonelle følelser, maladaptiv atferd og kognitive prosesser og innhold gjennom en rekke systematiske prosedyrer.

 • Bruke klinisk kiropraktikkompetanse innen idrett

  Bruke spesialiserte kunnskaper, ferdigheter og kompetanser knyttet til kiropraktiske teknikker og prinsipper for å gi behandling i forbindelse med idrett og idrettsskader på en trygg og klinisk relevant måte som er av høy faglig standard, vise evne til å samhandle, koordinere og være en del av idrettshelseteamet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Prioritere klienter

  Bidra til prioriteringsprosessen for å tilordne kunder til den mest passende behandlingsbanen for tilstanden deres, i samarbeid med annet helsepersonell.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Gjennomføre helserelatert forskning

  Forske på helserelaterte emner og formidle resultater muntlig ved hjelp av presentasjoner, eller gjennom skriftlige rapporter og andre publikasjoner.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bidra i rehabiliteringsprosessen

  Bidra i rehabiliteringsprosessen for å forbedre aktiviteten, virkemåten og deltakelsen ved hjelp av en personsentrert og evidensbasert tilnærming.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Administrere klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten på helsetjenester og levere dem på en trygg måte ved å legge spesiell vekt på å identifisere omstendighetene som utsetter klienter, deres familier og pleiegivere, ansatte, studenter og andre for fare, og sørge for å forhindre eller kontrollere disse farene.

 • Anvend klinisk kiropraktisk nevrologi

  Anvende avanserte kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen klinisk nevrologi på kiropraktiske teknikker og prinsipper for å gi spesialisert kiropraktisk service til pasienter med sikker, klinisk forsvarlig og svært profesjonell standard.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Utvikle planer knyttet til klientutskriving

  Organisere utskrivningsplanlegging, når det er relevant, på tvers av flere helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at klienten og pleierne er involvert i beslutningsprosessen.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Utvikle planer knyttet til overføring av behandling

  Organisere overføringen av behandling, når det er relevant, på tvers av helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at pasienten/kunden og helsepersonell blir involvert i beslutningsprosessen.

 • Overholde retningslinjer for helse, trivsel og sikkerhet

  Overholde og bruke hovedpunktene i retningslinjene og prosedyrene for helse og sikkerhet i samsvar med arbeidsgiverens retningslinjer. Rapportere om risikoer for helse og sikkerhet som har blitt identifisert, og følge riktige prosedyrer hvis en ulykke eller skade skulle oppstå.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Fremme helse

  Arbeide for å fremme helse, velferd og forebygging av sykdom og skade på vegne av kunder og profesjonen for å forbedre helsen i lokalmiljøer, offentligheten og befolkningen.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og evaluere (analysere) basert på innsamlede data etter vurdering ved bruk av en klinisk resonneringsprosess.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

Source: Sisyphus ODB