Yrke spesiallærer i grunnskole

Spesiallærere i grunnskole gir spesialundervisning til elever med forskjellige funksjonshemminger på grunnskolenivå og sikrer at de når sitt læringspotensial. Noen spesiallærere i grunnskole arbeider med barn som har mild til moderat funksjonshemming, og gjennomfører en endret læreplan i henhold til behovene til hver elev. Andre spesiallærere i grunnskole bistår og underviser elever med psykisk funksjonshemming og autisme, og fokuserer på å lære dem grunnleggende og avanserte lese- og skriveferdigheter, livsferdigheter og sosiale ferdigheter. Spesiallærere i grunnskole vurderer elevenes progresjon under hensyntaken til elevenes sterke og svake sider, og kommuniserer funnene til foreldre, veiledere, administratorer og andre berørte parter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Pleie av uføre

  De spesifikke metodene og den praksis som benyttes for å ta vare på mennesker med fysiske-, intellektuelle- og lærehemminger.

 • Barns fysiske utvikling

  Kjenne igjen og beskrive utviklingen og observere følgende kriterier: vekt, høyde, hodestørrelse, ernæringskrav, nyrefunksjon, hormonell innvirkning på utvikling, respons på stress og infeksjon.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

 • Grunnskoleprosedyrer

  Innsiden av en barneskole, f.eks. strukturen i relevant utdanningsstøtte og styring, policyene og regelverket.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Spesialundervisning

  Undervisningsmetodene, utstyr og innstillinger som brukes til å støtte studenter som har særlige behov, og som er til stede i skolen eller i fellesskap.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Undervise i grunnskolen

  Gi barneskoleelever praktisk og teoretisk undervisning om en rekke emner, f.eks. matematikk, språk og naturfag, utforme læreplanen basert på elevenes eksisterende kunnskap og oppfordre dem til å lære mer om emner som interesserer dem.

 • Hjelpe barn med spesielle behov i utdanningssammenhenger

  Bistå barn med særlige behov, identifisere deres behov, endre klasseromsutstyr for å imøtekomme behov og hjelpe dem med å delta i skoleaktiviteter.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Understøtte positiviteten til barn og ungdommer

  Hjelpe barn og unge med å vurdere sine sosiale, emosjonelle og identitetsmessige behov og med å utvikle et positivt selvbilde, slik at selvtilliten og selvstendigheten deres forbedres.

 • Hjelpe studenter med utstyr

  Hjelpe elever som arbeidert med (teknisk) utstyr som brukes i praksisbasert undervisning, og løse driftsproblemer ved behov.

 • Implementere omsorgsprogrammer for barn

  Utføre arbeid med barn i tråd med deres fysiske, emosjonelle og sosiale behov ved å bruke riktige verktøy og utstyr som legger til rette for samhandling og læringsaktiviteter.

 • Vurdere utviklingen til barn og ungdommer

  Vurdere de ulike aspektene ved utviklingsbehovene til barn og unge.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Håndtere barns problemer

  Fremme forebygging, tidlig oppdagelse og håndtering av problemer hos barn, med fokus på forsinkelser og lidelser i forbindelse med utvikling, atferdsproblemer, funksjonshemninger, sosiale belastninger og mentale lidelser, inkludert depresjon og angst.

 • Vedlikeholde relasjoner med barnas foreldre

  Informere barns foreldre om planlagte aktiviteter, forventninger i programmet og barnas individuelle fremgang.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Gi lekser

  Gi studentene flere øvelser og oppgaver som de skal gjøre hjemme, forklare disse på en tydelig måte og oppgi fristen og evalueringsmetoden som kommer til å bli brukt.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Gi spesialundervisning til studenter med særlige behov

  Undervise studenter med særbehov, ofte i små grupper, og ta hensyn til deres individuelle behov, lidelser og funksjonshemminger. Fremme den psykologiske, sosiale, kreative eller fysiske utviklingen hos barn og unge ved hjelp av bestemte metoder, for eksempel konsentrasjonsøvelser, rollespill, bevegelsestrening og maling.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Balansere deltakernes personlige behov og gruppens behov

  Bruke ulike tilnærminger i praksisen som balanserer behovene til enkeltpersonene og gruppen som helhet. Styrke hver enkelt persons evne og erfaring, kjent som personsentrisk praksis, samtidig som deltakerne og støttepersonellet stimuleres til å bli en sammensveiset gruppe. Legge til rette for støttende og trygge omgivelser for aktiv utforskning av den kunstneriske disiplinen.

Source: Sisyphus ODB