Yrke spesialsykepleier

Spesialsykepleiere fremmer og rehabiliterer folks helse, og diagnostiserer og arbeider innenfor en spesifikk grein av sykepleien. Eksempler på slike spesialsykepleierjobber er blant annet poliklinisk sykepleier, oversykepleier, hjertesykepleier, tannsykepleier, rettsmedisinsk sykepleier, gastroenterologisykepleier, sykehus- og palliasjonssykepleier, barnesykepleier, folkehelsesykepleier, rehabiliteringssykepleier, nyresykepleier og helsesøster. Spesialsykepleiere er sykepleiere som har tatt videreutdanning innen et bestemt fagfelt.  

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sosiale sammenhengers innvirkning på helse

  De sosiale og kulturelle kontekstene til enkeltpersoners atferd, og innvirkningen på deres helse i deres sosiale og kulturelle kontekst.

 • Spesialistsykepleie

  Analysere komplekse kliniske problemer, diagnose, innledende og evaluerende behandling for pasienter på en tverrfaglig arena, innenfor spesialiseringsfeltet.

Ferdigheter

 • Analysere omsorgskvaliteten

  Analysere omsorgskvaliteten for å bedre egen faglig praksis som alminnelig sykepleier.

 • Fremme et positivt bilde av sykepleie

  Presentere og bevare et positivt bilde av sykepleie i bestemte miljøer innen helse- og utdanningssektoren.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Implementere grunnleggende omsorgsprinsipper

  Implementere de grunnleggende prinsipper innen teori og metode for sykepleie, grunnleggende pleieintervensjoner basert i vitenskapelig bevis og tilgjengelige ressurser.

 • Evaluere sykepleie

  Evaluere vurderingsmekanismer og -prosesser for sykepleie for kontinuerlig forbedring av sykepleie, og ta hensyn til vitenskapelig, teknisk og etisk utvikling.

 • Koordinere behandling

  Koordinere behandling av pasientgrupper, kunne håndtere mange pasienter innenfor et gitt tidsrom og gi optimale helsetjenester.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Gi profesjonell omsorg innen sykepleie

  Gi profesjonell pleie som dekker helse- og pleiebehovene til enkeltpersoner, familier og grupper, under hensyntagen til den vitenskapelige utviklingen, så vel som kvalitets- og sikkerhetskrav som er fastsatt i samsvar med forskriftene for juridisk/profesjonell atferd.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Løse problemer i helsevesenet

  Utføre tiltak, etter å ha identifisert og analysert problemene, som legger til rette for den gunstigste løsningen for pasienter, pårørende og samfunnet, som når målene, bedrer prognosen og opprettholder arbeidets kvalitet.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Evaluering innen spesialisert sykepleie

  Evaluere og gjennomføre tilsyn innen spesialiseringsfeltet for å sikre trygg sykepleie.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Veilede enkeltpersoner i spesialisert sykepleie

  Holde seg i forkant av den teknologiske utviklingen og veilede sykepleiere og annet helsepersonell og pasientgrupper om fremskritt i spesialiseringsfeltet.

 • Bruke elektroniske pasientjournaler innen sykepleie

  Bruke elektroniske journaler for å dokumentere sykepleievurdering, diagnose, intervensjoner og utfall basert på sammenlignbare ordninger for klassifisering av sykepleie og sykepleietaksonomi.

 • Anvende bærekraftsprinsipper i helsevesenet

  Ta hensyn til bærekraftsprinsipper i helsevesenet og strebe etter en rasjonell bruk av ressursene.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Styrke enkeltpersoner, familier og grupper

  Hjelpe enkeltpersoner, familier og grupper med å oppnå en sunn livsstil og bedre selvpleie.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Gi pleieråd om helsetjenester

  Gi råd til, instruere og støtte personer som har behov for sykepleie, og deres omsorgspersoner.

 • Fremme helse innen spesialisert omsorg

  Identifisere helsefremming og utdanningsbehov for pasienter innenfor spesialisering, og utvikle og implementere strategier etter behov.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Administrere informasjon innen helsevesenet

  Motta, bruke og dele informasjon mellom pasienter og helsepersonell og på tvers av helsefasiliteter og samfunn.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gjennomføre sykepleierledet utskriving

  Initiere og lede utskrivningsprosessen for pasienter og involvere alle relevante fagpersoner for raskere utskrivning. Bistå senge- og kapasitetsstyring på tvers av hele sykehuset.

 • Initiere livsbevarende tiltak

  Initiere livsbevarende handlinger ved å utføre tiltak i kriser og katastrofesituasjoner.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Implementere vitenskapelige beslutningsprosesser innen helsevesenet

  Implementere vitenskapelige funn etter evidensbasert praksis, integrere forskningsbevis i avgjørelser ved å utarbeide et fokusert klinisk spørsmål som svar på et registrert informasjonsbehov, finne de mest egnede bevisene for å dekke dette behovet, kritisk vurdere innhentede bevis, inkludere beviset i en handlingsstrategi og evaluere effektene av eventuelle avgjørelser eller handlinger.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Bidra til fremskritt innen spesialisert sykepleie

  Bidra til den kontinuerlige utviklingen av feltet for spesialisering og forskningsbasert praksis, og delta i programmer for kontinuerlig faglig utvikling og forskning, der det er hensiktsmessig.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Delta i helsepersonellopplæring

  Delta i den praktiske opplæringen av helsepersonell på grunnlag av tilegnede ferdigheter og kunnskaper.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Diagnostisere sykepleie

  Ta en avgjørelse basert på en omfattende pleievurdering. 

 • Planlegge spesialisert sykepleie

  Lede og koordinere behandlingen av pasienter på spesialiseringsfeltet for å sikre kontinuerlig behandling av konsekvent høy kvalitet.

 • Tilpasse lederstil i helsevesenet

  Tilpasse lederstil og tilnærminger til ulike situasjoner når det gjelder sykepleie i klinisk praksis og helsetjenester.

 • Implementere omsorgtjenester

  Implementere omsorgstjenester ved behandling av pasienter for å forbedre profesjonell praksis.

 • Gi råd om sunn livsstil

  Fremme en sunn livsstil, forebyggende tiltak og egenpleie ved å styrke myndiggjøring, fremme helsen og forbedre atferd og behandling, gi pasienter tilstrekkelig informasjon for å sikre samsfvar med og overholdelse av fastsatte behandlinger, legemidler og sykepleie.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Kommunisere innen spesialisert sykepleie

  Formulere og formidle komplekse kliniske problemstillinger til pasienter, pårørende og annet helsepersonell.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Operere innenfor et bestemt felt innen sykepleie

  Operere innenfor en utvidet praksis for å gjennomføre avansert behandling, diagnostisk og invasive inngrep knyttet til spesialiseringsfeltet.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Bruke sykepleie i langsiktig behandling

  Tilrettelegge for fremming og utvikling av sykepleie ved langtidsbehandling, komorbiditet og avhengighetssituasjoner for å opprettholde enkeltpersonens personlige selvstendighet og relasjoner med omgivelsene i alle stadier av sykdomsforløpet.

Source: Sisyphus ODB