Yrke spesialveterinær

Spesialveterinærer er fagfolk med omfattende realfaglig utdanning. De har myndighet til å utføre, selvstendig, på en etisk forsvarlig måte og på eget ansvar, alle aspekter ved veterinærmedisin, for dyrs helse og velferd og folkehelse i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning. Dessuten trenger de en anerkjent kvalifikasjon og/eller erfaring med en spesifikk art og/eller veterinærprosedyre. Veterinærspesialiseringer er generelt klassifisert etter art og/eller prosedyrer, for eksempel hestedyr, dyr i dyrehage (arter) kardiologi, ortopedi (prosedyrer) Aktuelle lister over spesialiseringer og detaljer om særlige kvalifikasjoner og nødvendig erfaring finnes på http://www.ebvs.org/ https://www.avma.org/Pages/home.aspx Du anbefales å kontakte vedkommende nasjonale tilsynsorgan for mer informasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Gjennomføre helseinspeksjon av veterinær før slakting

  Gjennomføre klinisk vurdering og sertifisering av helsestatus for matdyr før slakting.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Miljøberikelse for dyr

  Typer, metoder og bruk av berikelse for dyr, slik at de kan utrykke naturlig atferd, inkludert klargjøring av miljømessig stimulans, fôraktiviteter, spill, gjenstander for manipulering, sosiale aktiviteter og opplæring.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Dyreproduksjonsvitenskap

  Dyreernæring, agronomi, landlig økonomi, dyrehold, hygiene og biosikkerhet, etologi, beskyttelse og styring av flokkhelse.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Klinisk veterinærvitenskap

  Etiologi, patogenese, kliniske tegn, diagnose og behandling av felles sykdommer og forstyrrelser. Dette inkluderer veterinære områder som propedeutikk, klinisk og anatomisk patologi, mikrobiologi, parasittologi, klinisk medisin og kirurgi (inkludert anestesi), forebyggende medisin, diagnostisk avbildning, reproduksjon av dyr og reproduksjonsforstyrrelser, veterinærmedisin og folkehelse, veterinærlovgivning og rettsmedisin og terapeutikk.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Grunnleggende veterinærvitenskap

  Veterinæranatomi, histologi, embryologi, fysiologi, biokjemi, genetikk, farmakologi, farmasi, toksikologi, mikrobiologi, immunologi, epidemiologi og profesjonsetikk.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

Ferdigheter

 • Anvende veterinærepidemiologi

  Analysere aninalske og zoonotiske sykdommer og dødelighet i en gitt populasjon og relatere funn til normen. Dette omfatter innsamling og analyse av data og opplysninger for bruk hos enkeltdyr, grupper eller mer spredt som en del av et nettverk for overvåking av sykdommer. Iverksette inngrep og kontrolltiltak.

 • Utføre kirurgiske inngrep på dyr

  Bruke driftshåndbok og instrumentspesifikke teknikker på et dyr for å endre fysiologisk status og/eller gjenopprette normal organ- eller vevsfunksjon eller -struktur.

 • Implantere mikrobrikker i dyr

  Implantere mikrobrikker under huden på dyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Administrere bruk av vaksiner

  Forskrive, gi og administrere bruk av vaksiner, immunstimulanter og -suppressiver og antiserum.

 • Utføre laboratorietesting av dyreprøver

  Gjennomføre og tolke enkle prosedyrer på dyreprøver i et veterinærpraksislaboratorium beregnet på å oppdage, identifisere eller kvantifisere sykdomsfremkallende midler, evaluere organfunksjoner eller bestemme arten av en sykdom.

 • Stille veterinærdiagnose

  Identifisere og fastslå dyrs fysiologiske status og arten av og årsaken til sykdommer hos dyr gjennom vurdering av pasienthistorikk, klinisk undersøkelse og utvelgelse, taking og tolkning av bekreftende bilder, laboratorietester og data fra andre supplerende prøver.

 • Administrere lisensierte dyrelegemidler

  Foreskrive eller gi alle former for legemidler, inkludert væskeerstatning. Dette inkluderer en vurdering av tryggheten ved og virkningen av ett enkelt legemiddel og av kombinasjoner av legemidler, til dyret, samtidig som verken eieren eller folkehelsen skal bli påvirket negativt.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Administrere dyrevelferd

  Planlegge, administrere og evaluere bruken av fem universelt anerkjente dyrevelferdsbehov som er nødvendige for arter, situasjon og eget yrke.

 • Samle inn prøver fra dyr for diagnostiske formål

  Innhente prøver fra dyrs kroppsvæsker, sekreter, ekskrementer eller annet vev for å legge til rette for diagnostisering av helse og sykdom.

 • Foreskrive fysioterapi til dyr

  Foreskrive fysiske metoder for behandling av dyr, for eksempel endring i trening, massasje, varmebehandling, elektrisk og annen bølgebasert behandling.

 • Gjennomføre konsultasjon hos veterinær

  Kommunisere med klienter på en strukturert og empatisk måte for å sikre eller gi relevant klinisk informasjon om helsetilstand, behandlingsmuligheter eller annen pleie av veterinærpasienten.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Vurdere informasjon innen feltet veterinærsykepleie

  Være i stand til å lese, forstå og benytte den nyeste forskningen som er tilgjengelig, for å begrunne beslutninger basert på beste praksis.

 • Vedlikeholde kliniske veternærmapper

  Opprette og vedlikeholde kliniske journaler for dyr i samsvar med nasjonale regelverk.

 • Følge profesjonelle veterinærretningslinjer for atferd

  Overholde gjeldende lovgivning og yrkeskodeks for veterinærvirksomhet.

 • Bekrefte gjennomføring av veterinærmedisinske prosedyrer

  Produsere nøyaktig beskrivende bevitnelse av prosedyrer utført av en veterinær.

 • Administrere anestetika til dyr

  Velge ut, administrere og overvåke anestetika i dyr som forberedelse til operasjon.

 • Anvende spesialisert veterinærkunnskap

  Løse problemer som ligger utenfor kompetansen til en allmennpraktiserende veterinær.

 • Administrere sedasjon til dyr

  Velge ut, gi og overvåke bedøvelsesmidler som gis til dyr i forbindelse med medisinsk behandling.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Utføre grov post-mortem-undersøkelse på dyr

  Utføre grov post mortem-undersøkelse på dyrekadavret for å diagnostisere etiologi og patofysiologi for dyrets sykdom eller død og for å ivareta sikkerheten ved og kvaliteten på animalske produkter som kommer inn i næringskjeden.

 • Utstede sertifikater for animalske produkter

  Utstede sertifikater knyttet til dyrs helse og velferd, eller til animalske produkter, basert på nødvendig undersøkelse eller testing, i samsvar med prinsippene for sertifisering som er avtalt på europeisk nivå.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Utføre eutanasi på dyr

  Drepe et dyr som lider av en uhelbredelig og smertefull sykdom, på en smertefri måte.

 • Formidle spesialisert veterinærinformasjon

  Formidle relevansen av og fremskrittene innen spesialisering til veterinærer med allmennpraksis og til ikke-veterinærer.

Source: Sisyphus ODB