Yrke sportekniker, jernbane

Sporteknikere, jernbane arbeider med tekniske prosjekter i et jernbaneforetak og anvender metoder som er sikre, kostnadseffektive, av høy kvalitet og miljømessig ansvarlige. De gir råd om prosjektledelse på alle byggeprosjekter, herunder prøving, idriftsetting og stedlige tilsyn. De godkjenner entreprenører for sikkerhet, miljø og kvalitet på design, prosess og resultat for å sikre at alle prosjekter følger interne standarder og relevant lovgivning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Statistikk

  Studiet av statistisk teori, metoder og praksis, f.eks. innsamling, organisering, analyse, tolkning og presentasjon av data. Det omhandler alle aspekter ved data, inkludert planlegging av datainnsamling med hensyn til design av undersøkelser og eksperimenter for å anslå og planlegge arbeidsrelaterte aktiviteter.

 • Skinnekonstruksjonsteknikk

  Grundig forståelse av skinnekonstruksjonsteknikk. Forståelse av sikkerhetskrav og relaterte sikkerhetsstandarder og prosedyrer for å sikre at utformingen har optimal byggbarhet og er vedlikeholdsvennlig.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

 • Skinnedesignteknikk

  En grundig forståelse av arten av skinnedesignteknikk, herunder elektriske, sivile og mekaniske komponenter. Forstå prinsipper for den tekniske kontraktsforvaltningen og prosjektledelsen.

Ferdigheter

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Fremme nyskapende utforming av infrastruktur

  Gjennom samordningen av et teknisk prosjekt fremme utvikling av en infrastruktur som er nyskapende og bærekraftig, i tråd med utviklingen på området.

 • Administrere anbudsprosesser

  Organisere prosessen med å skrive og utarbeide forslag eller bud for anbudskonkurranser.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Skrive tekniske rapporter

  Skrive tekniske kunderapporter som er forståelige for folk uten teknisk bakgrunn.

 • Forstå økonomisk forretningsterminologi

  Forstå betydningen av grunnleggende finansielle begreper og terminologi som brukes i foretak og finansinstitusjoner eller organisasjoner.

 • Følge etiske retningslinjer innen transporttjenester

  Gjennomføre transporttjenester i henhold til aksepterte prinsipper for hva som er rett og galt. Dette inkluderer prinsipper om rettferdighet, åpenhet og upartiskhet.

 • Utføre numeriske beregninger

  Arbeide med tall og utføre komplekse beregninger. Forståelse av grunnleggende matematikk er avgjørende.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

 • Godkjenne entreprenører

  Undersøke og dokumentere forskjellige entreprenører for å fastslå om de overholder forskrifter og standarder med hensyn til sikkerhet, miljø og kvalitet på design, konstruksjon og prøving, osv.

 • Utføre navigasjonsberegninger

  Løse matematiske problemer for å oppnå trygg navigering.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Gi instruksjoner til personell

  Gi instruksjoner til underordnede ved hjelp av ulike kommunikasjonsteknikker. Justere kommunikasjonsstilen ut fra målgruppen med sikte på å formidle instruksjoner som planlagt.

 • Samarbeide med eksperter på jernbaneskinner

  Kommunisere og samarbeide med bro-, geotekniske- og materialeksperter, arkitekter osv.

 • Overvåke arbeidssted

  Regelmessig sørge for at arbeidsforholdene på et arbeidssted oppfyller HMS-krav; sikre at det foreslåtte arbeidet ikke vil utgjøre noen trussel mot andres fysiske tilstand.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Administrere jernbanebyggeprosjekter

  Administrere den overordnede planleggingen, koordineringen og styringen av et prosjekt fra idé til ferdigstillelse, noe som omfatter å opprettholde kontakten med ulike typer utstyr, materialer og underleverandører i forbindelse med jernbanenettet, gjennom hele prosjektet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Forberede tekniske jernbanestudier

  Utarbeide studier og design av jernbanesystemer, som inkluderer analyser av materialer, konstruksjonsstyrke, konstruksjonsprosesser, beregninger, skjemaer, spesifikasjoner og kostnadsoverslag. Gjennomgå jernbanesystem- og anleggsstudier utarbeidet av en entreprenør for å sikre samsvar med stasjonene, kjørebanene, dreneringssystemene og andre jernbanestrukturer.

 • Designe tilpassede kart

  Designe kart med utgangspunkt i kundens spesifikasjoner og krav.

 • Vurdere jernbanedrift

  Gjennomgå og undersøke eksisterende jernbaneutstyr, anlegg, systemer og prosesser for å forbedre sikkerheten og effektiviteten til jernbanen, øke kvaliteten og redusere kostnadene.

Source: Sisyphus ODB