Yrke språkskolelærer

Språkskolelærere underviser ikke-aldersspesifikke elever i et språk som ikke er morsmålet deres ved en spesialskole, uten å være bundet av et utdanningsnivå. De fokuserer mindre på det akademiske aspektet ved språkundervisning, i motsetning til språklærere i videregående skole eller høyere utdanning, men i stedet på den teorien og praksisen som vil være nyttigst for elevene i virkelige situasjoner, siden de fleste velger å delta enten av forretnings-, innvandrings- eller fritidsårsaker. De organiserer undervisningen ved hjelp av ulike typer forelesningsmateriell, arbeider interaktivt med gruppen og vurderer og evaluerer individuell progresjon gjennom oppgaver og eksamener, med vekt på aktive språkferdigheter som skriving og snakking.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

 • Språkundervisningsmetoder

  Teknikker som brukes til å lære studenter et utenlandsk språk, f.eks. lydspråklig, kommunikasjonsspråkundervisning (CLT) og immersjon.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Lærevansker

  Lærevanskene noen studenter står overfor i en akademisk kontekst, særlig spesielle lærevansker, f.eks. dysleksi, dyskalkuli og konsentrasjonsvansker.

Ferdigheter

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Undervise i språk

  Undervise studenter i teori og praksis på et språk. Bruke mange ulike undervisnings- og læringsteknikker for å fremme lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter på det språket.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

 • Ta hensyn til studentens situasjon

  Ta studentenes personlige bakgrunn med i betraktningen når du underviser, ved å vise medfølelse og respekt.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Vurdere studenters foreløpige læringserfaringer

  Evaluere studentenes foreløpige læring, inkludert akademisk fremgang, resultater, kunnskap om faget og ferdigheter, gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

 • Tilpasse undervisningen etter målgruppe

  Undervise elever på den mest egnede måten med tanke på undervisningssammenheng (f.eks. formell vs. uformell undervisning) eller aldersgruppe (voksne vs. barn).

 • Samarbeide med pedagogisk støttepersonell

  Kommunisere med utdanningsledelsen, f.eks. skolens rektor og styremedlemmer, og med utdanningsstøttegruppen, f.eks. undervisningsassistenten, skolerådgiveren eller studieveilederen, om utfordringer knyttet til studentenes velvære.

 • Sørge for studentenes sikkerhet

  Sørge for at alle studentene som er under tilsyn av en instruktør eller en annen person, føler seg trygge og ivaretatt. Følge sikkerhetsforholdsregler i læresituasjonen.

 • Oppmuntre studenter til å erkjenne sine prestasjoner

  Stimulere studenter til å sette pris på egne prestasjoner og handlinger for å bygge opp selvtillit og pedagogisk vekst.

 • Anvende pedagogiske strategier for å fremme kreativt engasjement

  Kommunisere med andre om å utarbeide og tilrettelegge for kreative prosesser ved å bruke en rekke oppgaver og aktiviteter som er hensiktsmessige for målgruppen.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Ha tilsyn med muntlig språklæring

  Gjennomføre aktive språkundervisning med fokus på å snakke og vurdere studentens framskritt når det gjelder uttale, ordforråd og grammatikk, ved hjelp av muntlige prøver og oppgaver.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

Source: Sisyphus ODB