Yrke stallmedarbeider

Stallmedarbeidere utfører daglig stell av hester for å ivareta hestenes helse, velferd og sikkerhet. De deltar i mosjonering av hester, rengjøring og vedlikehold av staller, bygninger og annen eiendom.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Treningsutstyr for ridning

  Treningsutstyr som brukes i ulike ridestiler som saler, bisler, krager, atletiske støvler, osv. 

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Buskapsarter

  Dyrearter og relevant genetikk.

 • Buskapsreproduksjon

  Forstå naturlige og kunstige reproduksjonsteknikker, drektighetstid og fødsel for buskap. Forstå human avliving av relevante dyr i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Tannsykdommer hos dyr i equinae-familien

  Forebygging, diagnostisering og behandling av tannsykdommer for hester.

 • Transportkjøretøy for hester

  Typer transportmidler for hester og deres sikre metoder for bruk av dem.

 • Trening av unghester

  Prinsipper og teknikker i forbindelse med å utdanne unghester i viktige, enkle kroppskontrolløvelser.

 • Hesters rasespesifikke atferd

  Atferd og særtrekkene til forskjellige hesteraser.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde landbruksutstyr

  Bruke olje, fettpistoler og håndverktøy til å smøre, justere og foreta mindre reparasjoner på landbruksutstyr.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Implementere hygieniske tiltak for landbruksutstyr

  Rengjøre og rense melkeutstyr: melketanker, spenekopper og dyrenes jur. Sikre at prosedyrene for hygienisk melkehåndtering følges.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Vedlikeholde gården

  Vedlikeholde gårdsfasiliteter, som gjerder, vannforsyning og driftsbygninger.

 • Betjene landbruksmaskiner

  Betjene motorisert landbruksutstyr, inkludert traktorer, høypresser, spedere, ploger, slåmaskiner, skurtreskere, jordforflytningsutstyr, lastebiler og vanningsutstyr.

 • Lære opp unge hester

  Sosialisere unge hester (vaske, sette på krage, sette på bissel, heve føtter osv.), og ta hensyn til hestens og lærerens sikkerhet og velferd.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Transportere hester

  Transportere hester på en trygg måte ved hjelp av spesialkjøretøy for hestetransport; føre hester til kjøretøyene og samtidig ta høyde for sikkerheten til både mennesker og hester.

 • Hjelpe til under dyrefødsel

  Bistå under dyrefødsler, og passe på nyfødt buskap.

 • Avle kveg

  Avle og drive oppdrett av dyr som for eksempel storfe, fjærkre og honningbier. Bruke godkjent avlspraksis for å arbeide for kontinuerlig forbedring av buskapen.

 • Vedlikeholde beite

  Sikre at dyr på beitemark eller beite har tilstrekkelig fôr. Treffe tiltak for å ivareta beitemark, for eksempel beite i vekselbruk.

 • Rengjøre staller

  Rengjøre staller for å fjerne alt tilsmusset strø for å hindre at fuktighet og avgasser bygger seg opp, og for å redusere potensielle parasittproblemer.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Trene hester

  Sele på, kle og trene hester i henhold til instruksjonene som gis. Ta hensyn til hestens alder og rase og formålet med forberedelsene.

 • Kontrollere buskapssykdom

  Kontrollere spredningen av sykdom og parasitter i flokker ved hjelp av vaksinasjon og medisinering og ved å skille ut syke dyr.

Source: Sisyphus ODB