Yrke stallsjef

Stallsjefer er ansvarlige for den daglige driften av området, inkludert administrasjon av ansatte, stell av hestene, alle aspekter av HMS og kontakt med klienter og eiere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Buskapsarter

  Dyrearter og relevant genetikk.

 • Administrering av kunderelasjoner

  Den kundeorienterte ledertilnærmingen og grunnleggende prinsipper for vellykkede kundeforhold som fokuserer på samhandling med kunder som teknisk støtte, kundeservice, ettersalgsstøtte og direkte kommunikasjon med kunden.

 • Prosjektledelsesprinsipper

  Ulike elementer og faser i prosjektledelsen.

 • Landbruksvirksomhetsstyring

  Forstå forretningsprinsippene bak landbruksproduksjonen og markedsføring av landbruksprodukter.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

Ferdigheter

 • Velge buskap

  Merke, sortere og separere dyr etter formål og destinasjon, og ta hensyn til dyrets tilstand og relevant lovgivning.

 • Overvåke hygieneprosedyrer på gård

  Sikre at hygieneprosedyrene i landbruket følges, og ta hensyn til reglene for særlige tiltaksområder som for eksempel husdyr, planter, lokale gårdsprodukter, og så videre.

 • Avle kveg

  Avle og drive oppdrett av dyr som for eksempel storfe, fjærkre og honningbier. Bruke godkjent avlspraksis for å arbeide for kontinuerlig forbedring av buskapen.

 • Administrere landbrukspersonell

  Rekruttere og administrere medarbeidere. Dette omfatter å fastslå organisasjonens arbeidsbehov og fastsette kriteriene og prosessen for rekruttering. Utvikle medarbeidernes kompetanse i henhold til selskapets og enkeltpersonenes nåværende og fremtidige behov. Ivareta medarbeidernes helse og sikkerhet, herunder gjennomføring av alle relevante HMS-prosedyrer og regelmessig oppfølging.

 • Kontrollere buskapssykdom

  Kontrollere spredningen av sykdom og parasitter i flokker ved hjelp av vaksinasjon og medisinering og ved å skille ut syke dyr.

 • Administrere husdyrhold

  Administrere produksjonsprogrammer, fødselsplaner, salg, bestilling av fôr, materialer, utstyr, bolig, sted og besetning. Administrere destruksjon av aktuelle dyr på en human måte og i samsvar med nasjonal lovgivning. Følge forretningsmessige krav og integrere med kvalitativ forskning og kunnskapsoverføring.

 • Vedlikeholde gården

  Vedlikeholde gårdsfasiliteter, som gjerder, vannforsyning og driftsbygninger.

 • Jobbe selvstendig innen landbruk

  Yte uavhengige tjenester innen husdyrproduksjon, herunder ta selvstendige beslutninger. Håndtere oppgaver og problemer uten hjelp utenfra.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

Source: Sisyphus ODB