Yrke strålehygienemedarbeider

Strålehygienemedarbeidere er ansvarlig for vern mot skadevirkninger forårsaket av eksponering for ioniserende stråling. De sikrer overholdelse av lover og forskrifter ved å håndheve sikkerhetstiltak. Dessuten utarbeider de strålevernplaner særlig for kjernekraftanlegg.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • Kjernekraftlovgivning

  Kjenne til europeisk, nasjonalt og internasjonalt lovverk om praksisen for atomvirksomhet.

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Miljølovgivning

  Miljøregler og lovgivning som gjelder for et bestemt område.

 • Kjernekraft

  Generering av elektrisk energi gjennom bruken av atomreaktorer, ved å konvertere energien som slippes ut fra atomkjerner i reaktorer som genererer varme. Denne varmen produserer deretter damp som kan gi kraft til en dampturbin for å generere elektrisitet.

 • Kjernefysikk

  Fysikkfelt der protoner og nøytroner og deres interaksjoner i atomer blir analysert.

 • Radioaktiv kontaminering

  De ulike årsakene til forekomsten av radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser, eller på overflater, og hvordan identifisere typer av forurensende stoffer, risikoer og konsentrasjonen av det forurensende stoffet.

 • Strålingsfysikk i helsevesenet

  Strålingsfysikken knyttet til konvensjonell radiologi, CT, MR, ultralyd, diagnostisk nukleærmedisin og deres prinsipper, som bruksområder, indikasjoner, kontraindikasjoner, begrensninger og strålingsfarer.

Ferdigheter

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne stråledata for prosedyrer, for eksempel eksponeringens lengde og intensitet.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Utvikle strålevernstrategier

  Utvikle strategier for anlegg og organisasjoner som eksponeres for stråling eller radioaktive stoffer, for eksempel sykehus og atomanlegg, for å beskytte personer i nærheten i tilfelle risiko samt for å redusere strålingseksponeringen under drift til et minimum.

 • Gi råd om forebygging av forurensning

  Gi råd til personer og organisasjoner om utvikling og gjennomføring av tiltak som bidrar til forebygging av forurensning og tilknyttede risikoer.

 • Instruere ansatte om strålevern

  Forklare de ulike rettslige og driftsmessige tiltakene som er fastsatt i selskapet for å beskytte de ansatte mot stråling, for eksempel reduksjon av eksponeringstid og å bruke verneutstyr, og kommunisere nødprosedyrene.

 • Overvåke atomkraftanleggssystemer

  Kontrollere atomkraftanleggssystemer, som ventilasjons- og vanndreneringssystemer, for å sikre riktig funksjon og avdekke uregelmessigheter.

 • Reagere på nødstilfeller i forbindelse med kjernekraft

  Sette i gang strategiene for hvordan det skal reageres ved utstyrssvikt, feil eller andre hendelser som kan føre til kontaminering og andre nukleære krisesituasjoner, og sørge for at anlegget sikres, at alle nødvendige områder evakueres, og at ytterligere skader og risikoer håndteres.

 • Anvende prosedyrer for strålingsbeskyttelse

  Inspisere regler knyttet til ioniserende stråling og sikre at disse er i samsvar med direktivet om medisinsk eksponering (MED).

 • Utforme strategier for kjernekraftnødstilfeller

  Utforme og føre tilsyn med implementeringen av strategier som tar sikte på å hindre funksjonssvikt i utstyr, feil og forurensningsrisiko i kjernekraftanlegg, og som forteller hvilke tiltak som skal iverksettes i nødssituasjoner.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Følge forholdsregler for atomanlegg

  Overholde sikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og regelverk for kjernekraftverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte og for å sikre offentlig sikkerhet.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Overvåke strålingsnivåer

  Bruke utstyr og teknikker for måling og testing for å identifisere nivået av stråling eller radioaktive stoffer for å kontrollere eksponering og redusere helse-, sikkerhets- og miljørisikoer.

Source: Sisyphus ODB