Yrke strømforsyningsingeniør

Strømforsyningsingeniører utformer og betjener anlegg som fordeler strøm fra fordelingsanlegg til forbrukerne. De forsker på metoder for å optimalisere strømfordeling og sikre at forbrukernes behov blir oppfylt. De sørger også for overholdelse av sikkerhetsbestemmelser ved å føre tilsyn med de automatiserte prosessene ved anlegg og styre arbeidsflyten.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Energimarkedet

  Utvikling og viktigste drivkrefter i markedet for energihandel, metoder og praksis for energihandel og identifisering av de viktigste berørte parter i energisektoren.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Sikkerhetsforskrifter for elektrisk kraft

  Overholde sikkerhetstiltak som må treffes i forbindelse med installering, drift og vedlikehold av konstruksjoner og utstyr som fungerer i produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk kraft, f.eks. egnet sikkerhetsutstyr, utstyr for håndtering av prosedyrer, og forebyggende tiltak.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Elektrisk utladning

  Kvalitet og anvendelse av elektrisk utladning, inkludert spenning og elektroder.

 • Energi

  Effektkapasitet i form av mekanisk, elektrisk, termisk, potensiell eller annen energi fra kjemiske eller fysiske ressurser, som kan brukes til å kjøre et fysisk system.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Strømforbruk

  De ulike faktorene som er involvert i beregningen og estimeringen av strømforbruket i en bolig eller et anlegg, og metoder der strømforbruket kan senkes eller gjøres mer effektivt.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Kraftteknikk

  Underkategori av energi og elektrisk kraft som er spesialisert for produksjon, overføring, distribusjon og bruk av elektrisk kraft ved tilkopling av elektrisk utstyr til motorer, generatorer og transformatorer, f.eks. en likestrøm/vekselstrømadapter.

Ferdigheter

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Inspisere underjordiske strømkabler

  Inspisere underjordiske strømkabler under installasjons- eller reparasjonsaktiviteter for å identifisere feil og vurdere skadeomfanget eller reparasjonsbehovet, og for å sikre at de er korrekt installert og vedlikeholdt.

 • Overvåke el-nett operasjoner

  Overvåke aktivitetene på et anlegg for elektrisk distribusjon og drift av distribusjonssystemer for elektrisk kraft, for eksempel kraftledninger, for å sikre overholdelse av lovgivning, effektiv drift, og sikker håndtering og vedlikehold av utstyr.

 • Endre kraftdistribusjonssystemer

  Gjennomgå prosedyrer, planer og databaser for å identifisere og anbefale endringer i eksisterende kraftdistribusjonssystemer for å oppfylle driftsmessige krav og forskrifter.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Utvikle elektrisitetsfordelingsplan

  Utvikle planer som beskriver tidslinjer og ruter for distribusjon av elektrisk energi, hvor det tas hensyn til både nåværende og potensielle fremtidige krav til elektrisk energi, for å sikre at tilbudet kan oppfylle etterspørselen, og at distribusjonen skjer på en effektiv og sikker måte.

 • Sørge for sikkerhet innen elektriske kraftoperasjoner

  Overvåke og kontrollere operasjoner i forbindelse med elektriske kraftoverførings- og distribusjonsnett for å sikre at store risikoer kontrolleres og forebygges, for eksempel risiko for elektrisk støt, skade på eiendom og utstyr og ustabil overføring eller distribusjon.

 • Sikre overholdelse av plan for elektrisitetsdistribusjon

  Overvåke driften av et fordelingsanlegg for elektrisk kraft og elektrisitetsfordelingssystemer for å sikre at målene til fordeling er oppfylt, og at kravene til elektrisitetsforsyning er oppfylt.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Foreta elektriske beregninger

  Bestemme type, størrelse og antall deler i elektrisk utstyr for et gitt distribusjonsområde ved å gjennomføre komplekse elektriske beregninger. Disse er laget for instrumenter som for eksempel transformatorer, skillebrytere, brytere og lynavledere.

 • Styre elektrisk transmisjonssystem

  Administrere systemene som overfører elektrisk energi fra produksjonsanlegg til distribusjonsanlegg for elektrisitet gjennom kraftledninger, og sørge for sikker drift og overholdelse av planer og forskrifter.

 • Inspisere luftkraftledninger

  Inspisere strukturene som brukes ved overføring og fordeling av elektrisk energi, for eksempel ledere, tårn og stolper, for å identifisere skader og behov for reparasjoner og for å sikre at det utføres rutinemessig vedlikehold.

 • Identifisere kundens behov

  Bruke hensiktsmessige spørsmål og aktiv lytting for å identifisere kundens forventninger, ønsker og krav til produkter og tjenester.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

Source: Sisyphus ODB