Yrke sveiseinspektør

Sveiseinspektører undersøker koblinger og forbindelser mellom metaller. De bruker visuelle verktøy og elektriske instrumenter for å inspisere og sikre kvaliteten og sikkerheten til koblinger. Sveiseinspektører sikrer at alle tilknyttede sveiseaktiviteter, planer og materialer følger relevante retningslinjer i samsvar med sikkerhetsforskriftene. I tillegg til å arbeide i felten med å undersøke sveiseprosjekter bruker inspektører tid på et kontor, der skriver rapportene sine.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Metalltyper

  Kvaliteter, spesifikasjoner, bruksområder og reaksjoner på ulike framstillingsprosesser for ulike typer metall, f.eks. stål, aluminium, messing, kobber med mer.

 • Sveiseteknikk

  Ulike metoder for sammensveising av et metallstykke ved hjelp av forskjellige typer utstyr, f.eks. oksygen-acetylen-sveising, buesveising med gassmetall og wolfram inert gass-sveising.

 • Databasekvalitetsstandarder

  Teknikker og metoder for beregning og vurdering av systemkvalitet og den samlede kvaliteten på databasen samt de fastsatte kvalitetsstandardene og forskriftene.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Produksjonsprosesstyper for metall

  Metallprosesser knyttet til de ulike typene av metall, f.eks. støping, varmebehandling, reparasjonsprosesser og andre prosesser for framstilling av metall.

 • Sveiseteknologier

  De forskjellige teknologiene som brukes til sammenføyning og montering av arbeidsdeler i metall.

Ferdigheter

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Klargjøre prøver for testing

  Ta og klargjøre prøver for testing, kontrollere at de er representative; unngå feilkilder og alle muligheter for tilfeldig eller bevisst kontaminering. Sørge for tydelig nummerering, merking og registrering av prøveopplysningene for å sikre at resultatene kan spores tilbake til det opprinnelige materialet.

 • Lage målsettinger for kvalitetssikring

  Definere målsettinger og prosedyrer for kvalitetssikring og sørge for at de opprettholdes og forbedres kontinuerlig, ved å gjennomgå målsettinger, protokoller, forsyninger, prosesser, utstyr og teknologier for kvalitetsstandarder.

 • Registrere produksjonsdata for kvalitetskontroll

  Føre registre over maskinens feil, inngrep og uregelmessigheter i forbindelse med kvalitetskontroll.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Betjene sveiseutstyr

  Bruke sveiseutstyr til å smelte og sammenføye metall- eller ståleder; bruke øyevern under arbeidet.

 • Analysere testdata

  Tolke og analysere data som samles inn under testing for å danne konklusjoner, ny innsikt eller løsninger.

 • Identifisere farer på arbeidsplassen

  Utføre sikkerhetskontroller og inspeksjoner av arbeidsplasser og arbeidsutstyr. Sikre at de oppfyller sikkerhetsregler, og identifisere farer og risikoer.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Registrere undersøkelsesmålinger

  Samle inn og behandle beskrivende data ved å bruke dokumenter som skisser, tegninger og notater.

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Føre registre over reparasjoner

  Føre registre over utførte reparasjoner og vedlikeholdsinngrep, over brukte deler og materialer, og andre reparasjonsdata.

 • Rapportere defekte produksjonsmaterialer

  Føre nødvendige registre og skjemaer for å rapportere defekte materialer eller tvilsomme forhold ved produksjonsmaskiner og -utstyr.

 • Oppdage metallfeil

  Observere og identifisere ulike typer feil i metalldeler eller ferdige produkter. Finne ut hvilken metode som er best for å løse problemet, som kan komme av korrosjon, rust, brudd, lekkasjer og andre tegn på slitasje.

 • Revidere dokumentasjon for kvalitetskontrollsystemer

  Revidere kvalitetskontrolldokumenter. Lese gjennom dokumenter, redigere dem og revidere elementer i dokumentasjonen, for eksempel nummereringssystemet, prosessen for å skape nye dokumenter, revisjon og oppfølgingsprosess, lukking av avvik, metoder for sporing av dokumenter og så videre.

 • Utføre sveiseinspeksjon

  Inspisere og sikre kvaliteten på sveiset metall ved hjelp av ulike testteknikker.

 • Samarbeide med kvalitetssikringsparter

  Samarbeide tett med den relevante involverte kvalitetssikrings- eller vurderingsparten.

 • Sikre oppfyllelse av lovpålagte krav

  Sikre at alle lovfestede krav oppfylles.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Utføre prøvetesting

  Undersøke og utføre tester på forberedte prøver; unngå enhver mulighet for utilsiktet eller tilsiktet forurensing under prøvefasen. Betjene prøvetakingsutstyret i tråd med konstruksjonsparametrene.

Source: Sisyphus ODB