Yrke sykehusapoteker

Sykehusapotekere klargjør, dispenserer og utleverer legemidler til pasienter på sykehus. De samarbeider med helsepersonale som leger og sykepleiere for å behandle pasienter og dessuten gi råd og informasjon om legemidler.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Legemidler

  Legemidler, nomenklaturen for dem og stoffene som brukes ved framstilling av legemidler.

 • Toksikologi

  Negative virkninger av kjemikalier på levende organismer, deres dose og eksponering.

 • Farmasilov

  Juridiske og andre krav knyttet til utøvelse av apotekvirksomhet.

 • Farmakoterapi

  Bruke legemidler som brukes til behandling av sykdommer i forhold til kirurgisk behandling.

 • Farmakokinetikk

  Kroppens interaksjon med et bestemt legemiddel etter tilførsel, mekanismene for opptak og fordeling av stoffet og stoffets kjemiske endringer i kroppen.

 • Farmakognosi

  Fysiske, kjemiske, biokjemiske og biologiske egenskaper ved legemidler som har naturlige kilder som opprinnelse.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Ferdigheter

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Administrere medisinske forsyningskjeder

  Sikre at legemidler lagres i egnede anlegg og under passende miljøforhold for å sikre stabilitet, kvalitet og sikkerhet for legemiddelet i holdbarhetstiden, og for å lagre legemidler på en sikker, organisert, systematisk og trygg måte. Arbeide med dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å implementere et effektivt system for administrasjon og rotasjon av beholdningen.

 • Kontrollere informasjon på resepter

  Verifisere informasjonen i resepter fra pasienter eller fra legekontoret for å kontrollere at den er fullstendig og nøyaktig.

 • Klargjøre legemidler i henhold til resept

  Klargjøre legemidler i henhold til resepten fra legen.

 • Sikre riktig forsyning på apotek

  Garantere riktig distribusjon av apotekvarene.

 • Vedlikeholde passende forhold for legemiddeloppbevaring

  Vedlikeholde egnede lager og sikkerhet for legemidler.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Gi farmasøytisk spesialistomsorg

  Gi spesialisert personlig støtte til pasienter som styrer sitt eget legemiddelinntak.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om legemidler

  Diskutere og bli enig med brukere av helsetjenester om riktig bruk av medisiner, og gi brukeren tilstrekkelig informasjon til å sikre trygg og riktig bruk av medisinen.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Gi farmasøytiske råd

  Gi informasjon og råd om legemidler, for eksempel hensiktsmessig bruk, bivirkninger og samspillet med andre legemidler.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Administrere pasientlegemidler

  Overvåke bruk av medisiner og pasientens etterlevelse for å sikre at positive kliniske utfall oppnås, og at pasienters behov oppfylles.

 • Innhente informasjon om helsetjenestebrukerens medisinske status

  Samle inn informasjon om helsetjenestebrukere via ulike kilder, for eksempel ved å stille spørsmål til helsetjenestebrukeren, omsorgspersonell eller helsefaglig personell for å få oversikt over pasientens helse og sosiale status, samt å tolke registreringer gjort av annet helsepersonell når det er nødvendig.

 • Utlevering av medisiner

  Vurdere og levere ut legemidler og kontrollere at resepter er ekte, tolket riktig og i samsvar med juridiske krav, velge riktig legemiddel, styrke og farmasøytisk form i samsvar med resepten, innpakningen og etiketten til legemidler.

 • Føre farmasiregistre

  Ta seg av nødvendig dokumentasjon ved apoteket, som filer, filer i betalingssystemet, beholdninger, kontrolldokumentasjon for radioaktive kjerner og registre over narkotika, gifter og kontrollerte legemidler.

 • Sikre farmakovigilans

  Rapportere bivirkninger fra legemiddelprodukter til relevante myndigheter.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

Source: Sisyphus ODB