Yrke sykepleier

Sykepleiere har ansvaret for å fremme og gjenopprette pasienters helse ved å gi fysisk og psykisk støtte til pasienter, venner og familier. De har også tilsyn med tilordnede teammedlemmer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Folkehelse

  Prinsipper for helse og sykdom som påvirker befolkningen, inkludert metoder for å fremme helse samt for forebygging og primæromsorg.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Dietetikk

  Menneskers ernæring og endringer i kosten for å optimere helsen i kliniske eller andre miljøer. Næringsinnholdets oppgave i å fremme helse og forebygge sykdom i hele levetiden.

 • Akuttbehandling

  Type pleie som gis pasienter i form av et kort og kritisk sykdomsforløp, f.eks. traumatiske opplevelser eller komme seg etter en operasjon.

 • Kirurgi

  De essensielle prosedyrene i kirurgisk praksis, som prinsippet om sikker kirurgi, patofysiologien for sårbehandling, knytebinding, vevshåndtering, tilbaketrekning og eventuelle andre instrumenter og prosedyrer som brukes i operasjonssalen.

 • Sykepleievitenskap

  Faktorer som påvirker menneskers helse og de terapeutiske intervensjoner som fremmer menneskers helse med sikte på å forbedre vedkommendes psykiske og fysiske helse.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Evidensbasert sykepleie

  Prinsipper for sykepleie som kreves for å gjennomføre beslutningsprosesser og sykepleie, basert på dokumentert klinisk sakkunnskap samt den seneste forskningsutviklingen på området.

 • Lederskap i sykepleie

  Styrings- og ledelsesprinsipper og metoder som anvendes i sykepleie, f.eks. anerkjennelse og belønning av suksess for å motivere helsepersonale.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Pleie av uføre

  De spesifikke metodene og den praksis som benyttes for å ta vare på mennesker med fysiske-, intellektuelle- og lærehemminger.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Gjenoppliving

  Nødprosedyre som brukes på enkeltpersoner uten puls for å få dem tilbake til bevissthet.

 • Nyfødtomsorg

  Framgangsmåtene som kreves for å ta vare på nyfødte barn umiddelbart etter at de er født, fram til 28 dager (WHO).

 • Pasients selvstendighet

  Pasientens sikkerhet, selvstendighet og rettighet til å ta avgjørelser om hvorvidt den foreskrevne behandlingen skal følges eller ikke.

 • Primæromsorg

  Regelmessig, rutinemessig medisinsk behandling av pasienter, som vanligvis utføres av en lege eller en sykepleier, som fører til en beslutning om følgende tiltak som kreves for å løse pasientproblemet.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Sosiale sammenhengers innvirkning på helse

  De sosiale og kulturelle kontekstene til enkeltpersoners atferd, og innvirkningen på deres helse i deres sosiale og kulturelle kontekst.

 • Sykepleieprinsipper

  Etikk, atferdsregler, sykepleiefilosofi, menneskerettsfilosofi og sykepleieteorier og -begreper.

 • Sikker håndtering av legemidler

  Metoder og prinsipper som kreves for å håndtere, lagre og foreskrive medisiner med sikte på å forbedre sikkerheten og kvaliteten på medisinbruken.

 • Innovasjon innen omsorgstjenester

  Metoder og verktøy som er brukt for å oppnå nyskapende endringer og kvalitetsforbedring innen sykepleie.

 • Palliativ pleie

  Metoder for smertelindring og bedring av livskvalitet for pasienter med alvorlige sykdommer.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Borgernes engasjement i helsevesenet

  Midlene og metodene som er nødvendige for å øke befolkningens deltakelse i helsetjenesten og styrke deres engasjement.

 • Allmennmedisin

  Allmennmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Ungdomsmedisin

  Temaer knyttet til ungdomstiden for utvikling som innebærer seksuelt overførbare sykdommer, utilsiktet graviditet, prevensjon, stoffmisbruk, menstruasjonsforstyrrelser, kviser og spiseforstyrrelser.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Personsentrert pleie

  Den personsentrerte pleietilnærmingen innebærer å behandle pasienter som likeverdige partnere i planleggingen og utviklingen av omsorg, der pasienter og deres behov er i kjernen i alle beslutninger.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

Ferdigheter

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Planlegge sykepleie

  Planlegge sykepleie, definere sykepleiemål, bestemme sykepleietiltak som må gjennomføres, med fokus på helseopplysning og forebyggende tiltak og å sikre kontinuitet og riktig omsorg.

 • Implementere omsorgtjenester

  Implementere omsorgstjenester ved behandling av pasienter for å forbedre profesjonell praksis.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Gi råd om sunn livsstil

  Fremme en sunn livsstil, forebyggende tiltak og egenpleie ved å styrke myndiggjøring, fremme helsen og forbedre atferd og behandling, gi pasienter tilstrekkelig informasjon for å sikre samsfvar med og overholdelse av fastsatte behandlinger, legemidler og sykepleie.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Implementere vitenskapelige beslutningsprosesser innen helsevesenet

  Implementere vitenskapelige funn etter evidensbasert praksis, integrere forskningsbevis i avgjørelser ved å utarbeide et fokusert klinisk spørsmål som svar på et registrert informasjonsbehov, finne de mest egnede bevisene for å dekke dette behovet, kritisk vurdere innhentede bevis, inkludere beviset i en handlingsstrategi og evaluere effektene av eventuelle avgjørelser eller handlinger.

 • Løse problemer i helsevesenet

  Utføre tiltak, etter å ha identifisert og analysert problemene, som legger til rette for den gunstigste løsningen for pasienter, pårørende og samfunnet, som når målene, bedrer prognosen og opprettholder arbeidets kvalitet.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Bruke elektroniske pasientjournaler innen sykepleie

  Bruke elektroniske journaler for å dokumentere sykepleievurdering, diagnose, intervensjoner og utfall basert på sammenlignbare ordninger for klassifisering av sykepleie og sykepleietaksonomi.

 • Initiere livsbevarende tiltak

  Initiere livsbevarende handlinger ved å utføre tiltak i kriser og katastrofesituasjoner.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Anvende bærekraftsprinsipper i helsevesenet

  Ta hensyn til bærekraftsprinsipper i helsevesenet og strebe etter en rasjonell bruk av ressursene.

 • Delta i helsepersonellopplæring

  Delta i den praktiske opplæringen av helsepersonell på grunnlag av tilegnede ferdigheter og kunnskaper.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Koordinere behandling

  Koordinere behandling av pasientgrupper, kunne håndtere mange pasienter innenfor et gitt tidsrom og gi optimale helsetjenester.

 • Bruke sykepleie i langsiktig behandling

  Tilrettelegge for fremming og utvikling av sykepleie ved langtidsbehandling, komorbiditet og avhengighetssituasjoner for å opprettholde enkeltpersonens personlige selvstendighet og relasjoner med omgivelsene i alle stadier av sykdomsforløpet.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Delegere aktiviteter

  Delegere aktiviteter og oppgaver til andre i henhold til evne, forberedelse, kompetanse og rettslig omfang. Sørge for at folk forstår hva de skal gjøre, og når de skal gjøre det.

 • Gi profesjonell omsorg innen sykepleie

  Gi profesjonell pleie som dekker helse- og pleiebehovene til enkeltpersoner, familier og grupper, under hensyntagen til den vitenskapelige utviklingen, så vel som kvalitets- og sikkerhetskrav som er fastsatt i samsvar med forskriftene for juridisk/profesjonell atferd.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Implementere grunnleggende omsorgsprinsipper

  Implementere de grunnleggende prinsipper innen teori og metode for sykepleie, grunnleggende pleieintervensjoner basert i vitenskapelig bevis og tilgjengelige ressurser.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Analysere omsorgskvaliteten

  Analysere omsorgskvaliteten for å bedre egen faglig praksis som alminnelig sykepleier.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Evaluere sykepleie

  Evaluere vurderingsmekanismer og -prosesser for sykepleie for kontinuerlig forbedring av sykepleie, og ta hensyn til vitenskapelig, teknisk og etisk utvikling.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Diagnostisere sykepleie

  Ta en avgjørelse basert på en omfattende pleievurdering. 

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Styrke enkeltpersoner, familier og grupper

  Hjelpe enkeltpersoner, familier og grupper med å oppnå en sunn livsstil og bedre selvpleie.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Tilpasse lederstil i helsevesenet

  Tilpasse lederstil og tilnærminger til ulike situasjoner når det gjelder sykepleie i klinisk praksis og helsetjenester.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Administrere informasjon innen helsevesenet

  Motta, bruke og dele informasjon mellom pasienter og helsepersonell og på tvers av helsefasiliteter og samfunn.

 • Fremme et positivt bilde av sykepleie

  Presentere og bevare et positivt bilde av sykepleie i bestemte miljøer innen helse- og utdanningssektoren.

 • Gi pleieråd om helsetjenester

  Gi råd til, instruere og støtte personer som har behov for sykepleie, og deres omsorgspersoner.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

Source: Sisyphus ODB