Yrke takstmann, privat eiendom

Takstmenn innen privat eiendom utfører detaljert analyse og undersøkelse av personlige artikler, for eksempel bøker, vin, kunst og antikviteter, for å kunne fastsette verdien for salgs- og forsikringsformål. De vurderer verdien på artiklene, og tar hensyn til alder, nåværende tilstand, kvalitet og om eventuelle reparasjoner er nødvendige. Takstmenn for privat eiendom klargjør takstrapporter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Risikostyring

  Identifisere, vurdere og prioritere alle typer risikoer og hvor de kan komme fra, f.eks. naturlige årsaker, juridiske endringer eller usikkerhet i en gitt sammenheng samt metodene for håndtering av risikoene på en effektiv måte.

 • Forsikringsrett

  Lover og regler om overføring av risiko eller tap fra én part, forsikringstakeren, til en annen, forsikringsgiveren, i bytte mot en premie i form av regelmessige innbetalinger. Dette omfatter regulering av forsikringsfordringer og forsikringsvirksomhet.

Ferdigheter

 • Bestemme videresalgsverdien til objekter

  Undersøke gjenstander etter tegn på skader eller forringelse, og ta hensyn til gjeldende etterspørsel etter brukte varer av gjenstandens art, for å kunne fastsette en sannsynlig pris for videresalg av gjenstanden, og for å bestemme hvordan gjenstanden kan selges.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Innhente finansiell informasjon

  Samle informasjon om verdipapirer, markedsvilkår, statlige regler og den finansielle situasjonen, mål og behov hos kunder eller selskaper.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sannsynligheten for og konsekvensene av hendelsen det skal forsikres mot, og estimere verdien på kundens løsøre eller faste eiendom.

 • Analysere forsikringsbehov

  Innhente opplysninger om en kundes forsikringsbehov og gi opplysninger og råd om alle mulige forsikringsalternativer.

 • Sette sammen oppskrivingsrapporter

  Lage fullstendige rapporter om eiendommer, virksomheter eller andre varer og tjenester som verdivurderes, ved å bruke alle dataene som er innhentet gjennom verdivurderings- og prissettingsprosessen, inkludert finansiell historikk, eierskap og utviklinger.

Source: Sisyphus ODB