Yrke talepedagog

talepedagog
Credits: Shutterstock.com

Talepedagoger fokuserer på etiologi, vurdering, diagnose, behandling og forebygging av kommunikasjons- og svelgesykdommer hos folk i alle aldre for å hjelpe dem å opprettholde, fremme, forbedre, initiere eller gjenvinne evnen til å kommunisere både muntlig og nonverbalt. De tar seg av utviklingen av språk, tale, tale- og hørselfunksjoner og lidelser og funksjonsnedsettelser i skalle-, ansikts-, og munnområdet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Atferdsnevrologi

  Sammenheng mellom nevrovitenskap og atferd, omsorg for enkeltpersoner med atferdsforstyrrelser, som bygger på nevrologiske forstyrrelser.

 • Hørselstap

  Manifestasjonen, årsakene og symptomene til hørselshemminger, som gir en delvis eller totalt manglende evne til å høre.

 • Lingvistikk

  Det vitenskapelige studiet av språk og de tre tilknyttede aspektene: språkform, språkbetydning og språkspråk i kontekst.

 • Ansiktsgymnastikk

  Metoder og teknikker som hjelper til med å trene ansiktsmusklene.

 • Bevegelsesteknikker

  De forskjellige bevegelsesrelaterte og fysiske holdninger som er utført for avslapning, kropps-sinn-integrasjon, stressreduksjon, fleksibilitet, kjerneoppslutning og rehabiliteringsformål, og som er nødvendige for eller underbygger yrkesprestasjoner.

 • Tegnspråk

  Et system for kommunikasjon med visuelle håndbevegelser og tegn som brukes av personer som har hørevansker.  

 • Fonetikk

  De fysiske egenskapene ved tale, slik som hvordan de blir produsert, akustiske egenskaper og nevrofysiologiske status.

 • Audiologi

  Vitenskapen knyttet til hørsel, balanse og andre beslektede lidelser og tilstander hos voksne eller barn.

 • Foniatri

  Studiet av årsakene til og behandlinger av ulike typer forstyrrelser i stemmebånd, strupehode (for eksempel strupehodekreft), munn eller lunger, som ofte fører til taleforstyrrelser.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Leppelesing

  Metoder som brukes for å forstå tale ved å tolke bevegelser av lapper, ansikt og tunge, for personer som har hørselshemminger eller for å forstå folk på avstand.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Taleteknikker

  Historikk og egenskaper ved teknikker for pust, stemme og tale.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Spesialundervisning

  Undervisningsmetodene, utstyr og innstillinger som brukes til å støtte studenter som har særlige behov, og som er til stede i skolen eller i fellesskap.

 • Otorinolaryngologiske tilstander

  Patogenese, diagnostisering og håndtering av otorinolaryngologiske tilstander.

 • Audiometri

  Måten hørsel måles på, særlig knyttet til lydlysstyrke, frekvens og renhetsgrad for å kunne diagnostisere nedsatt hørsel og beslektede forstyrrelser.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Psykiatri

  Psykiatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Patologi

  Bestanddeler av en sykdom, årsaken, utviklingsmekanismer, morfologiske endringer i de kliniske konsekvensene av disse endringene.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Nevropsykologi

  Måten psykologiske prosesser påvirker menneskers hjerne, dens struktur og virkemåte på.

 • Logopedi

  Teorier og metoder knyttet til stemme-, tale-, språk- og artikulasjonslidelser for barn og voksne, enten det er medfødt eller knyttet til ulykker eller sykdom.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Yrkesspesifikk etikk innen helsevesen

  Moralske standarder og prosedyrer, etiske spørsmål og forpliktelser knyttet til yrker i helsetjenester, f.eks. respekt for menneskeverdet, selvbestemmelse, informert samtykke og taushetsplikt.

Ferdigheter

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Lære kommunikasjonsmetoder

  Velge ut utvidede eller alternative kommunikasjonsmetoder for pasienter, som for eksempel automatiserte enheter og tegnspråk, og instruere pasientene i bruk av disse. Lære pasienter med liten eller ingen taleevne hvordan de kan lage lyder, forbedre stemmene deres eller øke språkkunnskapene deres, slik at de kan kommunisere mer effektivt.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Organisere forebygging av tilbakefall

  Hjelpe pasienten eller kunden med å identifisere og forutse høyrisikosituasjoner eller eksterne og interne triggere. Støtte dem ved å utvikle bedre mestringsstrategier og reserveplaner for framtidige vanskeligheter.

 • Motivere helsetjenestebrukerens egenkontroll

  Oppmuntre helsetjenestebrukeren til å delta i egenkontroll ved å foreta situasjons- og utviklingsanalyser av seg selv. Bistå brukeren med å utvikle en grad av selvkritikk og selvanalyse når det gjelder atferd, handlinger, forhold og selvbevissthet.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Fremme gode vaner for å unngå kommunikasjonsvansker

  Fremme gode vaner for å unngå kommunikasjonsvansker eller misdannelser som påvirker kommunikasjon, svelging eller hørsel.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Diagnostisere taleforstyrrelser

  Vurdere og diagnostisere pasienter med tale- og kommunikasjonsforstyrrelser, identifisere ulike årsaker, som medfødte problemer og lidelser som inntreffer etter et hjerneslag eller en skade.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Gjennomføre terapitimer

  Arbeide i økter med enkeltpersoner eller grupper for å gi terapi i et kontrollert miljø.

 • Evaluere den psykologiske effekten av talevansker

  Evaluere hvordan talevansker påvirker pasienter psykologisk i deres utdanningsmiljø, faglige miljø eller sosiale miljø.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Behandle taleforstyrrelser

  Gi logopedisk behandling til pasienter med lærevansker som dysleksi, stamming, artikuleringsvansker, dyskalkuli, svelgevansker som dysfagi, hjernerelaterte tilstander som afasi eller talevansker som dysfoni.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Utvise tålmodighet

  Ha tålmodighet når du må takle uventede forsinkelser eller andre venteperioder, uten å bli irritert eller nervøs.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Behandle svelgeforstyrrelser

  Samarbeide med pasienter for å utvikle og styrke svelgemusklene deres.

 • Gi råd om kommunikasjonsforstyrrelser

  Gi råd til pasienter og omsorgspersonell om hvordan de kan håndtere kommunikasjonsforstyrrelser.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Informere pasienter om muligheter for å forbedre tale

  Informere og instruere klienter i teknikker for å forbedre talehemming, for eksempel tegnspråk eller å lese på munnen.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Forske på talerelaterte emner

  Gjennomføre og lede forskning på emner relatert til tale, rapportere resultatene for å bidra til utvikling av nye fremgangsmåter, teknologier eller behandlinger eller til forbedring av eksisterende praksiser.

 • Formulere en kasuskonseptualiseringsmodell for terapi

  Utarbeide en individuell behandlingsplan i samarbeid med enkeltpersonen og prøve å imøtekomme hans eller hennes behov, situasjon og behandlingsmål for å øke sannsynligheten for å oppnå terapeutiske fremskritt; vurdere eventuelle personlige, sosiale og systemiske hindre som kan undergrave behandlingen.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

Source: Sisyphus ODB