Yrke tannlegeassistent

Tannlegeassistenter støtter tannleger under kliniske behandlinger, med klargjøring og hjelp under den praktiske gjennomføringen og oppfølging, og administrative oppgaver under tilsyn av og etter instruks fra tannlegen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Klargjøre pasienter for tannbehandling

  Vise på plass og drapere pasienten, forklare behandlingsprosedyrer til pasienten hvis nødvendig.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Gi informasjon om oral helse og sykdomsforebygging

  Lære pasienter å forbedre munnhelse og forebygge tannsykdommer samt promotere tannpussing, tanntråd og alle andre tannpleieaspekter i henhold til tannlegens instruksjoner og under tannlegens overoppsyn.

 • Levere administrative dentale etterbehandlingstjenester for pasienter

  Gi pasienttjenester etter behandling, f.eks. rengjøring av pasientens ansikt og munn, kontrollere pasientens generelle tilstand, bistå pasienten etter behov, formidle anvisninger angående legemidler og annen etterbehandlingspleie fra tannlegen.

 • Klargjøre tanntekniske instrumenter for sterilisering

  Transportere, rengjøre og sterilisere instrumenter på riktig måte, pakke instrumentene riktig for sterilisering og oppbevare dem på riktig måte etter prosedyren.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Observere pasienten under tannbehandling

  Følge med på pasientens oppførsel under tannbehandlingen som gis, og reagere raskt hvis pasienten har negative reaksjoner, under tilsyn av tannlegen.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Rekke tanntekniske instrumenter

  Rekke passende tanntekniske instrumenter til tannleger som anmodet og i rett tid, og bruke riktige teknikker og ferdighet når du rekker disse materialene til og mottar dem fra tannlegen.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Følge tannlegens instruksjoner

  Arbeide direkte med tannleger, ved å følge detaljerte instrukser fra dem.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Utføre dental kartlegging

  Lage et kart over pasientens munn for å gi opplysninger om tannråte, hull, manglende tenner, dybde på lommer i tannkjøttet, anormaliteter som rotasjoner, erosjon eller slitasje på tennene eller emaljen, skade på tennene eller tannproteser, i henhold til tannlegens instruksjoner og under tannlegens overoppsyn.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Lage modeller av avtrykk av munnen

  Produsere, skjære til og polere gips- og steinmodeller av munner og tenner, arbeide fra avtrykk laget av en tannhelsearbeider.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Vedlikeholde dental stasjon og operasjonsområde

  Vedlikeholde dental stasjon eller operasjonsområde i ren, ryddig og funksjonell stand, sortere og oppbevare instrumenter, legemidler og andre forsyninger, og smøre og rengjøre utstyr, for eksempel håndstykker og boremaskiner.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Klargjøre materialer for dentale prosedyrer

  Klargjøre materialer for dentale prosedyrer, som sement, amalgam, kompositt og avtrykksmateriale tannlegen ber om, blande materialer for avtrykk og fyllinger, og montere sprøyter for bedøvelse.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Ta dentale røntgenbilder

  Ta og utvikle dental radiografi eller røntgenbilder for pasienter ved å plassere pasienten og film-/bildemottakeren på riktig måte, for takning av intra- og ekstra-orale røntgenbilder, ved bruk av alle forskrifter for pasientsikkerhet (skjerming, operatørbeskyttelse, strålekollimering).

 • Håndtere pasienters angst

  Kjenne igjen og håndtere frykten hos pasienter som gjennomgår tannbehandling.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Assistere tannlegen under tannbehandlingsprosedyren

  Delta aktivt i behandlingsprosedyren for å trekke tilbake vev, tunge og kinn. Holde området klart og forhindre oppsamling av spytt og rusk i pasientens munn ved bruk av en sugetipp og oralt tømmeapparat, stabilisere vev og klippesuturer i oral kirurgi og påføre den tannlegestyrte meiselen kraft for fjerning av berørte tenner.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

Source: Sisyphus ODB