Yrke tannpleier

tannpleier
Credits: Shutterstock.com

Tannpleiere arbeider med rengjøring og pussing av tenner, fjerning av tannstein over og under tannkjøttet, påføring av profylaktiske materialer på tennene, innsamling av data og administrasjon av omfattende råd om oral hygiene og pleie av munnen, i henhold til pasienters behov, under tilsyn av og etter instruks fra tannlegen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Ta dentale røntgenbilder

  Ta og utvikle dental radiografi eller røntgenbilder for pasienter ved å plassere pasienten og film-/bildemottakeren på riktig måte, for takning av intra- og ekstra-orale røntgenbilder, ved bruk av alle forskrifter for pasientsikkerhet (skjerming, operatørbeskyttelse, strålekollimering).

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Gi informasjon om oral helse og sykdomsforebygging

  Lære pasienter å forbedre munnhelse og forebygge tannsykdommer samt promotere tannpussing, tanntråd og alle andre tannpleieaspekter i henhold til tannlegens instruksjoner og under tannlegens overoppsyn.

 • Håndtere pasienters angst

  Kjenne igjen og håndtere frykten hos pasienter som gjennomgår tannbehandling.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Fjerne kalkulus, plakk og flekker

  Fjerne tannstein, plakk og flekker fra alle tannoverflater i henhold til tannlegens anvisninger og under tannlegens tilsyn.

 • Bruke antibakterielt stoff på tennene

  Bruke forebyggende og profylaktiske stoffer, som tetningsstoffer og fluor, på tennene i henhold til tannlegens instrukser og under tannlegens tilsyn.

 • Pusse dentale restaureringer

  Vedlikeholde tannfyllinger av metall, gull og amalgam ved hjelp av polering for å redusere effektene av overflatekorrosjon og opprettholde fyllingens estetiske utseende etter tannlegens anvisninger og tilsyn.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Utføre dentalhygieneintervensjoner

  Gripe inn i tannhygiene for å eliminere og kontrollere lokale etiologiske faktorer for å forebygge karies, periodontalsykdom og andre munnsykdommer, eller kontrollere dem i henhold til tannlegens instruksjoner og under tannlegens overoppsyn når de forekommer.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Evaluere kliniske utfall av tannhygienetiltak

  Evaluere resultatet av et tannhygienisk inngrep ved bruk av indekser, instrumenter, undersøkelsesteknikker og tilbakemeldinger fra pasienten og annet for å forbedre pasientens helse i henhold til tannlegens instruksjoner og tilsyn.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Følge tannlegens instruksjoner

  Arbeide direkte med tannleger, ved å følge detaljerte instrukser fra dem.

 • Utføre dental kartlegging

  Lage et kart over pasientens munn for å gi opplysninger om tannråte, hull, manglende tenner, dybde på lommer i tannkjøttet, anormaliteter som rotasjoner, erosjon eller slitasje på tennene eller emaljen, skade på tennene eller tannproteser, i henhold til tannlegens instruksjoner og under tannlegens overoppsyn.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Gi råd om ernæring og dens innvirkning på oral helse

  Gi råd til pasienter om god ernæring og dens innvirkning på oral helse.

Source: Sisyphus ODB