Yrke tegnspråklærer

Tegnspråklærere underviser ikke-aldersspesifikke elever i tegnspråk. De gir undervisning i tegnspråk til elever både med og uten spesialundervisningsbehov som døvhet. De organiserer undervisningen ved hjelp av ulike typer forelesningsmateriell, arbeider interaktivt med gruppen og vurderer og evaluerer individuell progresjon gjennom oppgaver og eksamener.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Spesialundervisning

  Undervisningsmetodene, utstyr og innstillinger som brukes til å støtte studenter som har særlige behov, og som er til stede i skolen eller i fellesskap.

 • Utstyr for spesiallæringsbehov

  Materialer som benyttes av lærere til opplæring av studenter med særlige utdanningsbehov, mer spesifikke verktøy som sanseutstyr og utstyr for å stimulere motoriske ferdigheter.

 • Hørselshemming

  Nedsettelse av evnen til å skjelne og prosessere lyder naturlig.

 • Kommunikasjonsforstyrrelser

  Funksjonssvikt i en persons evne til å forstå, forholde seg til og dele begreper i ulike former, f.eks. muntlig, ikke-muntlig eller grafisk, i form av språk, hørsel og kommunikasjonsprosesser.

 • Hørselstap

  Manifestasjonen, årsakene og symptomene til hørselshemminger, som gir en delvis eller totalt manglende evne til å høre.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Språkundervisningsmetoder

  Teknikker som brukes til å lære studenter et utenlandsk språk, f.eks. lydspråklig, kommunikasjonsspråkundervisning (CLT) og immersjon.

 • Tegnspråk

  Et system for kommunikasjon med visuelle håndbevegelser og tegn som brukes av personer som har hørevansker.  

 • Kommunikasjon knyttet til hørselsnedsettelse

  De fonologiske, morfologiske og syntaktiske aspektene og egenskapene ved menneskelig kommunikasjon for personer som er berørt av hørselshemming.

 • Vurderingsprosesser

  Ulike evalueringsmetoder, -teorier og -verktøy som egner seg i vurdering av studenter, deltakere i et program, og ansatte. Ulike vurderingsstrategier som innledende vurdering, formativ vurdering, summativ vurdering og egenvurdering brukes til forskjellige formål.

Ferdigheter

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Undervise i tegnspråk

  Undervise hørselshemmede elever i tegnspråk med teori og praksis, og mer spesifikt i forståelsen, bruken og tolkningen av disse tegnene.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Undervise i språk

  Undervise studenter i teori og praksis på et språk. Bruke mange ulike undervisnings- og læringsteknikker for å fremme lese-, skrive-, lytte- og taleferdigheter på det språket.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Demonstrere under undervisning

  Demonstrere ferdigheter som du har erfaring med, og hjelpe elevene med å forstå et bestemt læringsinnhold.

Source: Sisyphus ODB