Yrke tekniker, elektromekanikk

Teknikere innen elektromekanikk samarbeider med elektromekaniske ingeniører i utviklingen av elektromekanisk utstyr. Teknikere innen elektromekanikk er ansvarlig for bygging, installering, prøving, overvåking og opprettholdelse av elektrisk utstyr, kretser og systemer. De tester dette ved å bruke testinstrumenter, for eksempel oscilloskop og spenningsmålere. Teknikere innen elektromekanikk bruker også loddeutstyr og håndverktøy til reparasjon av elektromekanisk utstyr.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektriske motorer

  Motorer som kan konvertere elektrisk energi til mekanisk energi.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Elektriske maskiner

  Elektriske apparater som kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi (generatorer), elektrisk energi til mekanisk energi (motorer), og endring av spenningsnivået i vekselstrøm eller likestrøm (transformatorer).

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Elektriske drivere

  Elektromekaniske systemer som benytter elektriske motorer for å kontrollere bevegelser og prosesser i elektriske maskiner.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

Ferdigheter

 • Montere elektromekaniske systemer

  Montere elektromekanisk utstyr og maskiner i samsvar med spesifikasjoner.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Teste elektromekaniske systemer

  Teste elektromekaniske systemer, maskiner og komponenter ved bruk av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse og iverksette tiltak dersom det er nødvendig.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Klargjøre deler for sammenføyning

  Klargjøre deler av metall eller andre materialer for skjøteprosesser ved å rengjøre delene, sjekke målingene deres opp mot den tekniske planen og markeringen på delene der de skal skjøtes.

Source: Sisyphus ODB