Yrke tekniker, farlig avfall

Teknikere for farlig avfall deponerer materiale som er lettantennelig, etsende, reaktivt og/eller giftig. De fjerner avfall fra industrielle anlegg eller husholdninger og transporter det til et behandlingsanlegg for å sikre at det behandles og deponeres forskriftsmessig. De kan også gi råd om korrekt behandling av farlig avfall, og bistå med rengjøring av søl av farlig avfall.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forskrifter om smitteeksponering

  Regler for eksponering for forurensede materialer eller farlige miljøer som virker inn på tiltakene knyttet til risikovurdering, reduksjon av videre eksponering, karantene og behandling av utsatte personer.

 • Behandling av farlig avfall

  Metoder som brukes i behandling og avhending av farlig avfall som asbest, farlige kjemikalier og ulike forurensende stoffer samt de gjeldende miljøforskriftene og -lovgivningene.

 • Avfallsegenskaper

  Ekspertise på de ulike typene, de kjemiske formlene og andre egenskaper for fast, flytende og farlig avfall.

 • Farlige avfallstyper

  De forskjellige typer avfall som utgjør en risiko for miljøet eller menneskers helse og sikkerhet, f.eks. radioaktivt avfall, kjemikalier og løsemidler, elektronikk og avfall som inneholder kvikksølv.

 • Avfalls- og skrapprodukter

  Det tilbys avfalls- og skrapprodukter, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Oppbevaring av farlig avfall

  Regler og framgangsmåter for oppbevaring av materialer og stoffer som utgjør risikoer for helse og sikkerhet.

 • Transport av farlige materialer

  Regelverk og sikkerhetsprosedyrer for transport av farlige materialer og produkter, f.eks. farlig avfall, kjemikalier, eksplosiver og brannfarlige materialer.

 • Avfallshåndtering

  Metoder, materialer og forskrifter som brukes til å samle inn, transportere, behandle og avhende avfall. Dette inkluderer resirkulering og overvåking av avfallshåndtering.

Ferdigheter

 • Vurdere avfallstype

  Identifisere avfallsmaterialer i forbindelse med innsamling og sortering, som enten kan gjenvinnes, avhendes eller behandles på annen måte, for å vurdere hvordan de må behandles og sorteres.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Fjerne kontaminerte materialer

  Fjerne materialer og utstyr som er forurenset med farlige stoffer, for å beskytte omgivelsene mot ytterligere forurensning, og for å behandle eller avhende forurensede materialer.

 • Lagre kontaminerte materialer

  Pakke og lagre materialer som kan utgjøre en fare for helse og sikkerhet på grunn av forurensning, i påvente av fjerning eller behandling, på en måte som er i samsvar med sikkerhetsreglene.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

 • Fjerne kontaminanter

  Bruke kjemikalier og løsemidler for å fjerne kontaminanter fra produkter eller overflater.

 • Kassere farlig avfall

  Avhende farlige materialer som kjemiske eller radioaktive stoffer i henhold til forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.

 • Unngå kontaminering

  Unngå blanding eller kontaminering av materialer.

 • Vurdere forurensning

  Analysere tegn på forurensning. Gi råd om hvordan forurensningen kan fjernes.

Source: Sisyphus ODB