Yrke tekniker, grunnvannsovervåking

Tekniker for grunnvannsovervåking overvåker miljøet, samler inn data i form av prøver, og utfører tester i et laboratorium eller i felten, for å undersøke potensielle kilder til forurensning. De utfører også vedlikeholdsoppgaver på overvåkingsutstyret.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vannkjemianalyse

  Prinsipper for kompleks vannkjemi.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

Ferdigheter

 • Utføre kjemianalyse av vann

  Utføre kjemianalyse av vann.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Utføre vanntestingprosedyrer

  Gjennomføre testingprosedyrer av vannkvalitet, for eksempel pH-tester og oppløste faste stoffer. Forstå instrumenttegninger.

 • Samle inn prøver for analyse

  Innhente prøver av materialer eller produkter for laboratorieanalyse.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Studere grunnvann

  Forberede og gjennomføre feltundersøkelser for å fastslå kvaliteten på grunnvannet. Analysere og tolke kart, modeller og geografiske data. Lage et bilde av et områdes grunnvann og jordforurensning. Sende rapporter om utfordringer med grunnvannet ved deponier, for eksempel forurensning av området som følge av kullforbrenningsprodukter.

 • Teste prøver for miljøforurensende stoffer

  Måle konsentrasjoner av forurensning i prøvene. Beregne luftforurensning eller gasstrøm som brukes i industrielle prosesser. Identifisere mulige risikoer for sikkerhet eller helse, som stråling.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Analysere ulike typer vann

  Utforme borehull; teste og analysere overflatevann og grunnvann.

Source: Sisyphus ODB