Yrke tekniker, instrumentering

Teknikere innen instrumentering bidrar til å utvikle kontrollutstyr, for eksempel ventiler, releer og regulatorer, som kan brukes til å overvåke og kontrollere prosesser. Teknikere innen instrumentering har ansvar for bygging, testing, overvåking og vedlikehold av utstyr. De bruker skrunøkler, bjelkekuttere, slipesager og traverskraner til å bygge og reparere utstyr.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Instrumenteringsteknikk

  Det vitenskapelige og tekniske faget som forsøker å kontrollere prosessvariabler for produksjon og framstilling. Det fokuserer også på utformingen av systemer som har ønsket atferd. Disse systemene bruker følere som skal måle ytelsen til innretningen som kontrolleres.

 • Reguleringsteknikk

  Gren av ingeniørfaget som fokuserer på kontroll av systemenes atferd gjennom bruk av følere og aktuatorer.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Instrumenteringsutstyr

  Utstyr og instrumenter som brukes til overvåking og kontroll av prosesser, f.eks. ventiler, regulatorer, brytere og releer.

 • Elektromekanikk

  Ingeniørprosessene som kombinerer elektro- og maskinteknikk i anvendelsen av elektromekanikk i enheter som trenger elektrisitet for å skape mekanisk bevegelse, eller enheter som skaper elektrisitet ved mekanisk bevegelse.

 • Metallurgi

  Den vitenskapelige grenen som angår studiet av de kjemiske og fysiske egenskapene ved metallelementer, intermetalliske forbindelser og legeringer.

Ferdigheter

 • Montere instrumenteringsutstyr

  Bygge systemer og instrumenter som måler, styrer og overvåker prosesser. Montere instrumentdeler som strømforsyning, kontrollenheter, linser, fjærer, kretskort, sensorer, sendere og kontrollere.

 • Betjene loddeutstyr

  Bruke loddeutstyr til å smelte og sammenføye stykker metall eller stål, for eksempel en loddepistol, loddebrenner, gassdrevet jern og annet.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Sikre samsvar med spesifikasjonene

  Sikre at sammenstilte produkter er i samsvar med angitte spesifikasjoner.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Bruke skrunøkler

  Bruke skrunøkler for å justere maskiner og utstyr.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Utføre målinger av deler

  Betjene måleinstrumenter for å måle deler av fremstilte gjenstander. Ta hensyn til produsentens spesifikasjoner for å utføre målingen.

 • Lese monteringstegninger

  Lese og tolke tegninger over alle deler og delenheter av et bestemt produkt. Tegningen identifiserer de ulike komponentene og materialene og gir instruksjoner om hvordan et produkt skal monteres.

 • Teste instrumenteringsutstyr

  Kontrollere instrumenteringsutstyret for nøyaktighet og ytelse ved hjelp av pneumatisk, elektronisk og elektrisk test- og måleutstyr og håndverktøy.

 • Administrere instrumenteringssystemer

  Konfigurere, tilpasse, drive og vedlikeholde instrumenteringssystemer. Behandle og analysere data, og presentere forskningsresultater.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Utvikle instrumenteringssystemer

  Utvikle kontrollutstyr, for eksempel ventiler, releer og regulatorer, som kan brukes til å overvåke og kontrollere prosesser. Teste det utviklede utstyret.

 • Montere måleutstyr

  Montere og sette sammen de ulike delene av måleutstyret, for eksempel kretskort, kontrollenheter, sensorer, sendere og kameraer, for å skape presisjonsinstrumenter som kan måle, sende, indikere, registrere og kontrollere.

 • Bruke elektroverktøy

  Betjene elektriske pumper. Bruke håndverktøy eller elektrisk verktøy. Bruke verktøy for å reparere kjøretøy, eller sikkerhetsutstyr.

 • Måle elektriske egenskaper

  Måle spenning, strøm, motstand og andre elektriske egenskaper ved hjelp av måleutstyr som multimetere, voltmetere og amperemetere.

 • Bruke håndverktøy

  Bruke manuelt verktøy, for eksempel skrujern, hammer, tang, bor og kniver for å manipulere materialer og bidra til produksjon og montering av ulike produkter.

Source: Sisyphus ODB