Yrke tekniker, medisinsk utstyr

Teknikere innen medisinsk utstyr samarbeider med ingeniører for medisinsk utstyr når det gjelder design, utvikling og produksjon av medisinsk-tekniske systemer, installasjoner og utstyr som for eksempel pacemakere, MR-maskiner og røntgenapparater. De bygger, installerer, inspiserer, endrer, reparerer, kalibrerer og vedlikeholder medisinsk-teknisk utstyr og støttesystemer. Teknikere innen medisinsk utstyr er ansvarlige for at sykehuset har medisinsk utstyr som er klart til bruk, trygt å bruke og økonomisk i bruk, og for at utstyret kjøpes inn på en hensiktsmessig måte.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Planer for elektrisk ledningsnett

  Bildeframstilling av en elektrisk krets. Den viser delene av kretsen i forenklede former, og effekt og signalforbindelser mellom innretningene. Den gir opplysninger om den relative plasseringen og oppsettet av innretninger og terminaler i utstyret for å bidra til å bygge eller reparere innretningen. Et kretsdiagram brukes ofte til å feilsøke problemer og for å sikre at alle forbindelser er laget, og at alt er til stede.

 • Medisinsk utstyr

  Utstyr og enheter som brukes til diagnostisering, forebygging og behandling av medisinske problemer. Medisinsk utstyr omfatter et bredt spekter av produkter, fra sprøyter og proteser til MR samt høreapparater.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Forskrifter for medisinsk utstyr

  Nasjonale og internasjonale regler for framstilling, sikkerhet og distribusjon av medisinsk utstyr.

 • Testprosedyrer for medisinske utstyr

  Metoder for testing av kvalitet, nøyaktighet og ytelsen til medisinsk utstyr og deres materialer og komponenter før, under og etter at systemene er bygget.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Biomedisinsk teknikk

  Medisinske tekniske prosesser som brukes til å skape medisinsk utstyr, proteser og behandling.

 • Materialer for medisinske enheter

  De forskjellige materialene som brukes til å skape medisinsk utstyr, som polymermaterialer, termoplastiske og termoherdende materialer, metallegeringer og lær. Ved valg av materiale må det rettes oppmerksomhet mot medisinske forskrifter, kostnader og biokompatibilitet.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Pneumatikk

  Bruke trykksatt gass for å produsere mekanisk bevegelse.

Ferdigheter

 • Teste medisinske enheter

  Sørge for at det medisinske utstyret passer til pasienten, og teste og evaluere det for å sikre at det fungerer som tiltenkt. Foreta justeringer for å sikre riktig tilpasning, funksjon og komfort.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Utføre testkjøring

  Utføre tester ved å utsette et system, en maskin, et verktøy eller annet utstyr for en rekke handlinger under faktiske driftsforhold for å vurdere hvor pålitelige de er, og hvor godt egnet de er til å utføre oppgavene sine, og justere innstillingene deretter.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Utføre rutinemessige kontroller av maskineri

  Kontrollere maskiner og utstyr for å sikre pålitelig ytelse under bruk og drift på arbeidsplasser.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Bruke renromspåkledning

  Ha på seg klær som er egnet for miljøer som krever en høy grad av renhet for å kontrollere kontamineringsnivået.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Utbedre utstyrsfeil

  Identifisere, rapportere og reparere skader og feil på utstyr; kommunisere med feltrepresentanter og produsenter for å få tak i reparasjons- og erstatningskomponenter.

 • Utføre vedlikehold av installert utstyr

  Utføre vedlikehold på installert utstyr på stedet. Følge fremgangsmåter for å unngå at utstyr avinstalleres fra maskiner eller kjøretøy.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Installere pneumatiske systemer

  Installere systemer og komponenter som bruker pneumatikk til å skape mekaniske bevegelser, som luftbremser, pneumatiske sylindere, luftkompressorer og andre systemer.

 • Installere elektrisk og elektronisk utstyr

  Installere utstyr som er avhengig av elektrisk strøm eller elektromagnetiske felt for å kunne fungere, eller utstyr for å generere, overføre eller måle slike strømmer og felter. Utstyret inkluderer sentralbord, elektriske motorer, generatorer og elektriske systemer.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Bruke måleinstrumenter

  Bruke ulike måleinstrumenter avhengig av eiendommen som skal måles. Bruke ulike instrumenter for måling av lengde, areal, volum, hastighet, energi, kraft og annet.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Produsere medisinsk utstyr

  Sette sammen medisinsk utstyr i samsvar med selskapets spesifikasjoner og nasjonale og internasjonale regler. Bruke spesialiserte materialer, verktøy og maskiner til å sette sammen det medisinske utstyret. Benytte støype-, sveise- eller bondingteknikker i henhold til typen medisinsk utstyr det er snakk om. Opprettholde et høyt renhetsnivå gjennom produksjonsprosessen.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Vedlikeholde medisinsk utstyr

  Sikre at alt medisinsk utstyr lagres og ivaretas slik at de opprettholder funksjonalitet og utseende.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

 • Reparere medisinske enheter

  Reparere eller endre medisinske apparater og hjelpemidler i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB