Yrke tekniker, overføring av dyrefoster

Teknikere innen overføring av dyrefoster bistår og støtter utføringen av overføring av dyrefoster under tilsyn av en veterinær, i henhold til nasjonal lovgivning.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikker arbeidspraksis i en veterinærsetting

  Sikre arbeidspraksis i en veterinærsetting for å identifisere farer og tilknyttede risikoer for å hindre ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonotiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøet.

 • Dyrs reproduksjonssystem

  Anatomi til kjønnsorganer og reproduksjonssyklusen hos dyr, dyrefysiologi og endokrinologi hos dyr.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

 • Biosikkerhet knyttet til dyr

  Bevissthet rundt hygiene og biosikkerhet ved arbeid med dyr, herunder årsaker, smitte og forebygging av sykdommer og bruk av retningslinjer, materiell og utstyr.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreproduksjonsvitenskap

  Dyreernæring, agronomi, landlig økonomi, dyrehold, hygiene og biosikkerhet, etologi, beskyttelse og styring av flokkhelse.

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

Ferdigheter

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Administrere spesifikke medikamenter for å lette avl

  Administrere spesifikke medikamenter for synkronisering av avlssykluser hos dyr i henhold til veterinærens og eierens instruksjoner. Dette omfatter sikker bruk og lagring av medikamenter og utstyr og journalføring.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Vedlikeholde avlsutstyr

  Betjene og vedlikeholde utstyret som brukes i avlsprosedyrer. Dette inkluderer når engangsutstyr ikke brukes, effektiv rengjøring og desinfisering, for å unngå overføring av sykdommer, og for å sikre høy velferdsstandard hos dyrene.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Håndtere veterinærnødstilfeller

  Håndtere uforutsette hendelser som gjelder dyr og omstendigheter som krever hastetiltak, på en egnet måte.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Anvende sikker arbeidspraksis i en veterinær setting

  Bruke sikker arbeidspraksis i veterinæromgivelser for å identifisere farer og risikoer og forebygge ulykker eller hendelser. Dette omfatter skader fra dyr, zoonosiske sykdommer, kjemikalier, utstyr og arbeidsmiljøer.

 • Fjerne embryoer

  Samle inn embryoer, under instruksjon av veterinær, for å sikre at helsestatusen både til donordyret og embryoet opprettholdes til enhver tid.

 • Overføre dyreembryoer

  Implantere embryoer, under veiledning av en veterinær, og sørge for at helsen til både embryoet og mottakeren ivaretas til enhver tid.

Source: Sisyphus ODB