Yrke tekniker, sensorer

Teknikere for sensorer samarbeider med sensoringeniører i utviklingen av sensorer, sensorsystemer og produkter som er utstyrt med sensorer. Deres rolle er å bygge, teste, vedlikeholde og reparere sensorutstyret.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Elektroniske testprosedyrer

  Testprotokoller som muliggjør en rekke analyser av elektroniske systemer, produkter og komponenter. Disse testene omfatter testing av elektriske egenskaper som spenning, strøm, resistans, kapasitans og induktans samt testing av bestemte elektroniske komponenter, f.eks. elektronrør, halvledere, integrerte kretser og batterier. Testene omfatter visuelle kontroller, ytelsestester, miljøtester og sikkerhetstester.

 • Elektroniske utstyrsstandarder

  Nasjonale og internasjonale standarder og regler for kvalitet og sikkerhet med hensyn til bruk og produksjon av elektronisk utstyr og deres komponenter, f.eks. halvledere og kretskort.

 • Koblingsskjemaer

  Lese og forstå koblingsskjemaer som viser koblingen mellom enheter, f.eks. strøm- og signaltilkoblinger.

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Elektronikk

  Virkemåte til elektroniske kretskort, prosessorer, brikker og maskinvare og programvare for datamaskiner, inkludert programmering og programmer. Bruke denne kunnskapen for å sikre at elektronisk utstyr fungerer på en forsvarlig måte.

 • Sensorer

  Sensorer er transdusere som kan påvise eller oppdage egenskaper i miljøet. De påviser endringer i apparatet eller miljøet og gir et motsvarende optisk eller elektrisk signal. Sensorer er vanligvis delt inn i seks klasser. mekaniske, elektroniske, termiske, magnetiske, elektrokjemiske og optiske sensorer.

Ferdigheter

 • Teste sensorer

  Teste sensorer ved hjelp av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

 • Lodde elektronikk

  Betjene og bruke loddeverktøy og loddebolt, som avgir høye temperaturer for å smelte loddetinnet og sammenføye elektroniske komponenter.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Assistere ved vitenskapelig forskning

  Hjelpe ingeniører eller vitenskapsmenn med å gjennomføre eksperimenter, foreta analyser, utvikle nye produkter eller prosesser, bygge teori, samt kvalitetskontroll.

 • Fremstille produksjonsprototyper

  Fremstille tidlige modeller eller prototyper for å teste konsepter og muligheter for duplisering. Lage prototyper for å vurdere tester før produksjon.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Montere sensorer

  Montere brikker på et sensorsubstrat og feste dem med lodde- eller skivetilkoblingsteknikker.

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Anvende loddeteknikker

  Ta i bruk og arbeide med en rekke loddeteknikker, for eksempel myk lodding, sølvlodding, induksjonslodding, motstandslodding, rørlodding, mekanisk lodding og aluminiumslodding.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Justere komponenter

  Justere og plassere komponenter for å sikre at de er satt sammen korrekt i henhold til de tekniske planene.

 • Feste komponenter

  Feste komponenter sammen i henhold til arbeidstegninger og tekniske tegninger for å lage komponenter eller ferdige produkter.

Source: Sisyphus ODB