Yrke tekniker, strålevern

Teknikere innen strålevern overvåker strålingsnivåer i bygninger og anlegg for å sikre overholdelse av helse- og sikkerhetsstandarder, og for å forebygge farlige stigninger i strålingsnivået. De iverksetter tiltak for å minimere strålingsutslipp, og for å forebygge ytterligere kontaminering ved eventuell strålingsforurensing, ved å utvikle strålingsbeskyttelsesplaner, særlig for kjernekraftverk.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Strålevern

  Tiltak og framgangsmåter for å beskytte mennesker og miljø mot skadelige virkninger av ioniserende stråling.

 • Behandling av farlig avfall

  Metoder som brukes i behandling og avhending av farlig avfall som asbest, farlige kjemikalier og ulike forurensende stoffer samt de gjeldende miljøforskriftene og -lovgivningene.

 • Kjernefysisk reprosessering

  Prosess der radioaktive stoffer kan ekstraheres eller resirkuleres til bruk som kjernebrensel, og der innholdet av avfall kan reduseres, men uten å redusere radioaktiviteten eller varmeproduksjonen.

 • Radioaktiv kontaminering

  De ulike årsakene til forekomsten av radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser, eller på overflater, og hvordan identifisere typer av forurensende stoffer, risikoer og konsentrasjonen av det forurensende stoffet.

 • Helse-, sikkerhets- og hygienelovgivning

  Settet med helse-, sikkerhets- og hygienestandarder og lovbestemmelser som gjelder i en bestemt sektor.

 • Farlige avfallstyper

  De forskjellige typer avfall som utgjør en risiko for miljøet eller menneskers helse og sikkerhet, f.eks. radioaktivt avfall, kjemikalier og løsemidler, elektronikk og avfall som inneholder kvikksølv.

 • Metrologi

  Metoder og teori for måling i en vitenskapelig sammenheng, inkludert internasjonalt aksepterte enheter for måling, praktisk gjennomføring av disse enhetene og tolking av målinger.

Ferdigheter

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Utvikle strålevernstrategier

  Utvikle strategier for anlegg og organisasjoner som eksponeres for stråling eller radioaktive stoffer, for eksempel sykehus og atomanlegg, for å beskytte personer i nærheten i tilfelle risiko samt for å redusere strålingseksponeringen under drift til et minimum.

 • Utvikle forvaltningstiltak for farlig avfall

  Utvikle strategier for å øke et anleggs effektivitet ved behandling, transport og deponering av farlig avfall, for eksempel radioaktivt avfall, kjemikalier og elektronikk.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne stråledata for prosedyrer, for eksempel eksponeringens lengde og intensitet.

 • Overvåke atomkraftanleggssystemer

  Kontrollere atomkraftanleggssystemer, som ventilasjons- og vanndreneringssystemer, for å sikre riktig funksjon og avdekke uregelmessigheter.

 • Sikre overholdelse av strålevernforskrifter

  Sørge for at selskapet og de ansatte gjennomfører de juridiske og driftsmessige tiltakene som er etablert for å garantere beskyttelse mot stråling.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Instruere ansatte om strålevern

  Forklare de ulike rettslige og driftsmessige tiltakene som er fastsatt i selskapet for å beskytte de ansatte mot stråling, for eksempel reduksjon av eksponeringstid og å bruke verneutstyr, og kommunisere nødprosedyrene.

 • Overvåke strålingsnivåer

  Bruke utstyr og teknikker for måling og testing for å identifisere nivået av stråling eller radioaktive stoffer for å kontrollere eksponering og redusere helse-, sikkerhets- og miljørisikoer.

Source: Sisyphus ODB