Yrke tekniker innen cytologiscreening

Teknikere innen cytologiscreening undersøker celleprøver fra mennesker, under et mikroskop, hentet fra ulike kroppsdeler, for eksempel det kvinnelige forplantningsorganet, lungen eller den gastrointestinale systemet, hjelper til med å identifisere celleforandringer og sykdom, som for eksempel kreft eller smittestoffer. De utfører oppgavene sine under tilsyn av en lege. De unormale cellene sendes til patologen for medisinsk diagnose. De kan også arbeide under tilsyn av en biomedisinsk forsker. De behandler ikke pasienter, og de bidrar ikke til medisinsk behandling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Livmorhalsscreening

  Prøve utført på celler fra kvinners livmorhals som brukes til å bestemme pre-kreftvev. Livmorkanal-kartlegging kan utføres via Papanicolaou-testen (Pap-test) og væskebasert cytologi.

 • Hygiene i helsevesenet

  Opprettholde hygienen i helsevesenet, f.eks. i sykehus og klinikker. De kan omfatte alt fra håndvask til rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr og metoder for smittevern.

 • Finnålsaspirasjon

  Typen biopsi, der en tynn nål settes inn i et område med kroppsvev og analyseres i laboratoriet for å avgjøre om vevet er godartet eller ondartet.

 • Cytopatologi

  Undersøke løse celler, som er spredt og farget i objektglass ved hjelp av cytologiteknikker. Undersøke celleprøver, spytt og tarmspyling.

 • Biosikkerhet i biomedisinsk laboratorium

  Prinsipper og metoder for håndtering av smittsomme materialer i laboratoriemiljøet, bionivåer, klassifisering og risikovurdering, patogenitet og giftighet hos levende organismer og deres mulige farer for å redusere risikoen for menneskers helse og miljøet mest mulig.

 • Klinisk cytologi

  Vitenskapen om dannelsen, strukturen og funksjonene til celler.

 • Kjemi

  Sammensetning, struktur og egenskaper ved stoffene og prosessene og forvandlingene de gjennomgår. Bruken av forskjellige kjemikalier og samhandlingen mellom dem, produksjonsteknikker, risikofaktorer og avhendingsmetoder.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Mikroskopiske teknikker

  De teknikker, funksjoner og begrensninger i mikroskopi for å identifisere objekter som ikke kan ses med det normale øyet.

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

Ferdigheter

 • Anvende god klinisk praksis

  Sikre overholdelse og anvendelse av de etiske og vitenskapelige kvalitetsstandardene som brukes til å gjennomføre, registrere og rapportere kliniske studier som innebærer menneskelig deltakelse, på et internasjonalt nivå.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Gjenkjenne cytologiske abnormaliteter

  Identifisere cytologiske abnormiteter som infeksjonsmidler, inflammatoriske prosesser og forstadier til kreft i gynekologiske og ikke-gynekologiske prøver.

 • Levere testresultater til medisinsk personell

  Registrere testresultater og levere dem til medisinsk personell, som bruker informasjonen til å diagnostisere og behandle sykdom hos pasientene.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Kontrollere de mottatte biologiske prøvene

  Sikre at de mottatte biologiske prøvene, for eksempel blod og vev, er korrekt merket, registrert og inneholder passende informasjon om pasienten.

 • Vedlikeholde medisinsk laboratorieutstyr

  Kontrollere det medisinske laboratorieutstyret som brukes regelmessig. Rengjøre og utføre vedlikehold ved behov.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Anvende sikkerhetsprosedyrer i laboratoriet

  Sørge for at laboratorieutstyr brukes på en sikker måte, og at håndtering av prøver gjøres på riktig måte. Arbeide for å sikre gyldigheten av forskningsresultater.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Betjene mikroskop

  Betjene et mikroskop, et instrument som brukes til å se objekter som så små at de ikke kan ses med det blotte øye.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Bistå i å produsere laboratoriedokumentasjon

  Bistå i dokumentasjon av laboratoriearbeid, med særlig vekt på retningslinjer og standardiserte driftsprosedyrer.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Merke medisinske laboratorieprøver

  Merke prøver på det medisinske laboratoriet på riktig måte med nøyaktige opplysninger, i samsvar med kvalitetssystemet som er i bruk.

 • Undersøke celleprøver mikroskopisk

  Klargjøre de mottatte celleprøvene for undersøkelse og plassere dem på glassplater, farge og merke celleendringer og -avvik.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

Source: Sisyphus ODB