Yrke tekniker innen hydrografisk oppmåling

Teknikere innen hydrografisk oppmåling utfører havforsknings- og oppmålingsoperasjoner i marine miljøer. De bistår hydrografiske oppmålere, ved hjelp av spesialutstyr, med å kartlegge og studere topografien under vann og morfologien til vannmasser. De bistår i installasjonen og distribusjonen av hydrografisk utstyr og oppmålingsutstyr og rapporterer om arbeidet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kartografi

  Studien av å tolke elementer som er avbildet i kart, tiltak og tekniske spesifikasjoner. 

 • Topografi

  Grafisk framstilling av overflateegenskapene til et sted eller et område på et kart, som angir deres relative posisjoner og høyder.

 • Morfologi

  Studieområde som omhandler den generelle strukturen til organismer og deres funksjoner, inkludert størrelse og form.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Hydrografi

  Fagfelt som studerer og måler de fysiske egenskapene til vann som hav, innsjøer og elver. Det undersøker den aktuelle situasjonen med hensyn til navigasjonsformål og predikerer endringer over tid.

 • Geodesi

  Den vitenskapelige disiplinen som kombinerer anvendt matematikk og jordvitenskap med sikte på å måle og representere jorden. Den studerer fenomener som gravitasjonsfelt, polbevegelse, og tidevann.

 • Oppmåling

  Teknikken for å fastslå punkters tredimensjonale posisjon og avstanden og vinklene mellom dem.

 • Kartleggingsmetoder

  Ha en forståelse av kartleggingsmetoder, fjernmålingsmetoder og -utstyr.

 • Geomatikk

  Fagfelt som ser på innsamling, lagring og behandling av geografiske opplysninger.

 • Batymetri

  Det vitenskapelige faget som studerer undervannstopografi.

 • Undersøkelsesteknikker

  Teknikker for hvordan man skal identifisere en målgruppe, velge den riktige undersøkelsesmetoden og analysere dataene.

Ferdigheter

 • Samle inn kartleggingsdata

  Samle inn og bevare kartleggingsressurser og kartdata.

 • Justere oppmålingsutstyr

  Sørge for nøyaktighet ved måling ved å justere oppmålingsutstyret.

 • Gjennomføre undervannsundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser under vann for å måle og kartlegge undervannstopografien og -morfologien ved vannmasser, og til og med bidra til å planlegge akvakulturprosjekter, lage havkonstruksjoner og undersøke naturressurser.

 • Utarbeide oppmålingsrapport

  Skrive en undersøkelsesrapport som inneholder opplysninger om eiendomsgrenser, høyde og dybde i terrenget osv.

 • Dokumentere undersøkelsesoperasjoner

  Fylle ut og arkivere alle nødvendige administrative, driftsmessige og tekniske dokumenter i forbindelse med en undersøkelse.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Betjene oppmålingsinstrumenter

  Betjene og justere måleinstrumenter, for eksempel teodolitter og prismer, samt andre elektroniske avstandsmålere.

 • Utføre oppmålingsberegninger

  Utføre beregninger og samle inn teknisk data for å fastsette jordens krummingskorrigeringer, traversjusteringer og lukkeanordninger, nivåer, asimut og markeringsplasseringer og så videre.

 • Bistå ved hydrografiske undersøkelser

  Bistå ved installasjon og bruk av hydrografisk måleutstyr.

 • Registrere undersøkelsesmålinger

  Samle inn og behandle beskrivende data ved å bruke dokumenter som skisser, tegninger og notater.

Source: Sisyphus ODB