Yrke teknisk tegner, elektro

Tekniske tegnere innen elektro støtter ingeniører når det gjelder design og konseptualisering av elektrisk utstyr. De tegner, med støtte fra en spesialisert programvare, spesifikasjonene til et variert antall elektriske systemer, for eksempel spenningstransformatorer, kraftanlegg eller energiforsyning i bygninger.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • Elektriske koblingsskjemaer

  Den visuelle skjematiske representasjonen av en elektrisk krets, dens komponenter og forbindelsene mellom disse komponentene.

 • Manuelle tegneteknikker

  Teknikker som brukes til å lage detaljerte tegninger av design ved hjelp av spesialblyanter, linjaler, maler og skalaer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

 • Forskrifter om elektrisk utstyr

  De nasjonale og internasjonale forskriftene med hensyn til bruk og produksjon av elektrisk utstyr på arbeidsplassen. Disse forskriftene inneholder regler og retningslinjer for temaer som generell risikohåndtering, produksjon av elektrisk utstyr og testing av elektrisk utstyr, installasjon av elektrisk utstyr, advarselsetiketter og sertifikater.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Komponenter i elektrisk utstyr

  Vesentlige bestanddeler av et bestemt elektrisk produkt, f.eks. elektriske ledninger, brytere og knapper.

 • Elektroteknikk

  Forstå elektroteknikk, et felt innen ingeniørfaget som omhandler studie og anvendelse av elektrisitet, elektronikk og elektromagnetisme.

 • Elektrisitetsprinsipper

  Elektrisitet skapes når den elektriske strømmen strømmer langs en leder. Det innebærer fri bevegelse av frie elektroner mellom atomer. Jo flere frie elektroner det finnes i et materiale, jo bedre vil dette materialet lede strøm. De tre hovedparametrene for elektrisitet er spenning, strøm (ampere), og motstand (ohm).

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

Ferdigheter

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Tolke elektriske diagrammer

  Lese og forstå blåkopier og elektriske diagrammer. Forstå tekniske instruksjoner og tekniske håndbøker for montering av elektrisk utstyr. Forstå elektrisitetsteori og elektroniske komponenter.

 • Utforme elektriske systemer

  Lage skisser til og designe elektriske systemer, produkter og komponenter ved bruk av programvare og utstyr med dataassistert konstruksjon (CAD). Tegne paneloppsett, elektriske skjemaer, elektriske koblingsskjemaer og andre monteringsdetaljer.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Sikre materialesamsvar

  Sikre at materialene levert av leverandørene er i samsvar med de angitte kravene.

 • Tilpasse utkast

  Redigere tegninger, skjematiske diagrammer og utkast i henhold til spesifikasjoner.

 • Behandle kundeforespørsler basert på REACH-forordning 1907 2006

  Svare på forespørsler fra private forbrukere i henhold til REACh-forskrift 1907/2006, som fastslår at det bør være minimal forekomst av svært bekymringsfulle kjemiske stoffer (SVHC). Gi kundene råd om hvordan de skal gå frem og beskytte seg selv hvis forekomsten av SVHC er høyere enn forventet.

 • Tegne skisser

  Tegne skisser for oppsett av maskiner, utstyr og bygninger. Angi hvilke materialer som skal brukes, og størrelsen på komponentene. Vise produktet fra ulike vinkler.

 • Modellere elektrisk system

  Modellere og simulere et elektrisk system, produkt eller en komponent slik at det kan gjøres en vurdering av produktets levedyktighet, og slik at de fysiske parameterne kan undersøkes før selve byggingen av produktet.

 • Lage tekniske planer

  Lage detaljerte tekniske planer for maskiner, utstyr, verktøy og andre produkter.

 • Overholde retningslinjer vedrørende forbudte materialer

  Overholde regler om forbud mot tungmetaller i loddemateriale, flammehemmende midler i plast og ftalatmyknere i plast og ledningsnettsisolasjon under EUs RoHS- og WEEE-direktiv og Kinas RoHS-lovgivning.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller bestanddeler av produkter ved anvendelse av design- og konstruksjonsprinsipper.

 • Samordne med ingeniører

  Samarbeide med ingeniører for å sikre en felles forståelse og diskutere produktdesign, utvikling og forbedring.

Source: Sisyphus ODB