Yrke togklargjører

Togklargjørere har ansvar for kontroll og testing av utstyr og systemer på jernbanekjøretøyer før kjøretøyene flyttes. De sørger for at toget er klart til bruk, at togmateriellet er korrekt utplassert, og at togets sammensetning er i henhold til togets tildelte rute. Avhengig av måten operatøren organiserer arbeidet på, utfører de også tekniske inspeksjoner før toget tas i bruk.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Hydraulikk

  Systemer for kraftoverføring som bruker kraften i flytende væsker til å overføre kraft.

 • Standarder for sporgeometri

  Ha en grundig forståelse av egenskapene til og kravene til sporgeometri med hensyn til horisontal og vertikal justering, i forhold til kurvatur og linjehastighet.

 • Egenskapene til hjulskinnegrensesnitt

  En grundig forståelse av kreftene som deltar i samspillet mellom hjulene og skinnen, mulige jernbanemangler, vedlikeholdspraksis og kostnadsfølger.

Ferdigheter

 • Betjene vitenskapelig måleutstyr

  Betjene enheter, maskiner og utstyr beregnet på vitenskapelig måling. Vitenskapelig måleutstyr består av spesialiserte måleinstrumenter for å legge til rette for innhenting av data.

 • Sikre at jernbanespor forblir frie for hindre

  Sørge for at alle hindringer, snø og eventuelt annet skrot blir fjernet fra jernbanespor, sporveksler osv., for å oppnå optimal jernbanesikkerhet og -funksjonalitet.

 • Sikre at det ferdige produktet oppfyller krav

  Sikre at ferdige produkter oppfyller eller overstiger selskapets spesifikasjoner.

 • Overholde jernbanesikkerhetsstandarder

  Sikre samsvar med minstekravene til sikkerhet for godsvogner som drives av jernbaneselskaper som er underlagt europeisk lovgivning.

 • Protokollføre skinnedefekter

  Skrive dokumenter og rapporter om arten av skinnedefekter som skal undersøkes, defektens posisjon på skinnen, sted osv.

 • Oppdage funksjonssvikt ved jernbanespor

  Identifisere og analysere skade eller funksjonssvikt i mekanisk, pneumatisk eller hydraulisk utstyr på sporet; fastslå nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

 • Betjene hydraulisk jekkheis

  Bruke en hydraulisk jekk eller truck for å flytte varer før eller etter pakking.

 • Utføre manuelt arbeid uavhengig

  Vise evnen til å utføre grunnleggende manuelle oppgaver uten hjelp fra andre, uten behov for overvåking eller veiledning, og ta ansvar for egne handlinger.

 • Sikre riktig signalisering under skinnevedlikehold

  Sikre at riktig flagg eller signalsystem er på plass i nødssituasjoner, ved vedlikeholdsarbeid eller når det er nødvendig å omdirigere tog eller annen jernbanetrafikk.

 • Utføre inspeksjoner av jernbanespor

  Planlegge og gjennomføre av regelmessig inspeksjon og undersøkelse av jernbanesystemet for å sikre at jernbanenettet gir optimal dekning i et gitt område. Inspisere ting som sporgeometri, terrengegenskaper og hvorvidt det finnes grøfter, skråninger og løse steinrester på jernbanenettet.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Vedlikeholde beholdning av jernbanespordeler

  Sørge for at avdelingen har tilstrekkelig med reservedeler for jernbanespor for å kunne utføre planlagte vedlikeholdstjenester.

Source: Sisyphus ODB